Smernica Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK – 5120/2006 – 110/19265 z 9. októbra 2006 o poskytovaní dotácií 

Minister kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) v súlade s výnosom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zo 16. novembra 2005 č. MK-12947/05-110/30493 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „výnos“) vydáva túto smernicu:

Čl.1
Úvodné ustanovenia

Táto smernica upravuje postup organizačných útvarov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) pri poskytovaní dotácie z rozpočtovej kapitoly ministerstva a pri

jej vyúčtovaní. 

Čl. 2
Podmienky poskytovania dotácie

(1) Dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva možno poskytnúť len na účely ustanovené výnosom.

(2) Dotácie v rámci grantového systému ministerstva sa poskytujú v programoch, ktorých členenie je uvedené v prílohe č. 1.

(3) Organizačný útvar ministerstva, v ktorého pôsobnosti je príslušný program grantového systému ministerstva (ďalej len „gestor“), vypracúva pre tento program na príslušný rozpočtový rok podmienky poskytovania dotácie (ďalej len „podmienky“), ktoré schvaľuje minister. Podmienky musia byť v súlade s výnosom.

(4) Podmienky sú určené najmä na usmernenie žiadateľa pri predkladaní žiadosti o poskytnutie dotácie v príslušnom programe grantového systému ministerstva a obsahujú najmä:

  • a) prehľad podprogramov príslušného programu s uvedením priorít jednotlivých podprogramov,
  • b) minimálnu výšku spolufinancovania účelu, na ktorý sa dotácia požaduje,
  • c) termíny, po uplynutí ktorých budú predložené žiadosti o poskytnutie dotácie vyhodnotené,
  • d) zoznam príloh žiadosti o poskytnutie dotácie podľa výnosu a ďalších príloh určených gestorom podľa § 3 ods. 2 písm. m) výnosu,
  • e) názov gestora a adresu, na ktorú sa zasiela žiadosť o poskytnutie dotácie,
  • f) priority, kritériá a spôsob hodnotenia predložených žiadostí o poskytnutie dotácie.


(5) Podmienky schválené ministrom zverejňuje po ich predložení gestorom na internetovej stránke ministerstva odbor informatiky ministerstva.

 

Čl. 3
Postup pri poskytovaní dotácie

(1) Po doručení žiadosti o poskytnutie dotácie na ministerstvo skontroluje sekcia ekonomiky, či žiadosť o poskytnutie dotácie podal oprávnený žiadateľ a či predložená žiadosť je úplná a obsahuje prílohy podľa § 3 ods. 2 písm. a) až l) výnosu. Zároveň preskúma matematickú správnosť rozpočtu a zistené nezrovnalosti zaznamená do formulára rozpočtu

(2) 
Žiadosť o poskytnutie dotácie, ktorú podal neoprávnený žiadateľ, ktorá je neúplná alebo neobsahuje prílohy podľa § 3 ods. 2 písm. a) až l) výnosu, sekcia ekonomiky vyradí z grantového systému a túto skutočnosť oznámi žiadateľovi. Rovnako postupuje sekcia ekonomiky aj v prípade, keď podľa predloženého rozpočtu projektu zistí, že projekt, na ktorý žiada dotáciu nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, bol podporený dotáciou z rozpočtovej kapitoly štátneho rozpočtu iného správcu než ministerstva alebo z rozpočtu štátneho fondu.   

(3) Žiadosti o poskytnutie dotácie, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené výnosom, sekcia ekonomiky priebežne odstupuje spolu s prílohami gestorovi. Gestor skontroluje prílohy žiadosti podľa § 3 ods. 2 písm. m) výnosu, súlad projektu s podmienkami a oprávnenosť žiadateľa uchádzať sa o poskytnutie dotácie v príslušnom podprograme. Ak zistí, že žiadosť o poskytnutie dotácie neobsahuje prílohy podľa § 3 ods. 2 písm. m) výnosu, projekt nie je v súlade s podmienkami alebo žiadateľ nie je oprávnený uchádzať sa o poskytnutie dotácie v príslušnom podprograme vyradí žiadosť o poskytnutie dotácie z grantového systému a túto skutočnosť oznámi žiadateľovi. Kópiu oznámenia o vyradení žiadosti o poskytnutie dotácie z grantového systému spolu so žiadosťou o poskytnutie dotácie a jej prílohami odstúpi sekcii ekonomiky.  

(4) Žiadosti o poskytnutie dotácie, ktoré spĺňajú podmienky grantového systému predkladá tajomník komisie programu/podprogramu grantového systému ministerstva (ďalej len „tajomník komisie“)  na rokovanie komisie programu/podprogramu grantového systému ministerstva (ďalej len „komisia“). Komisia je poradným orgánom ministra; podrobnosti o zložení a činnosti komisie upravuje organizačný a rokovací poriadok komisie, ktorý vydáva minister. 

(5) Návrh komisie na poskytnutie alebo neposkytnutie dotácie sa vyhotovuje neodkladne po ukončení zasadania komisie vo forme protokolu, ktorý obsahuje najmä označenie žiadateľa, t.j. meno a priezvisko alebo názov žiadateľa, názov projektu, nákladové položky, výšku dotácie a účel, na ktorý sa má dotácia poskytnúť. Tajomník komisie predloží protokol podpísaný predsedom komisie predstavenému gestora, ktorý svojím podpisom potvrdí súlad návrhu s výnosom, internými predpismi ministerstva a podmienkami. Takto potvrdený protokol predloží gestor ministrovi.

(6) V prípade, že predstavený gestora nepovažuje niektorý z návrhov komisie za návrh v súlade s výnosom, internými predpismi ministerstva alebo podmienkami, neodkladne informuje o tejto skutočnosti ministra. Stanovisko predstaveného gestora je súčasťou protokolu podľa odseku 5.

(7)  O poskytnutí dotácie a jej výške rozhoduje minister na základe predloženého protokolu. Ak minister návrh komisie zmení, vyznačí túto zmenu do predloženého protokolu a vykonanú zmenu potvrdí svojím podpisom alebo parafou. Takto upravený protokol odstúpi späť gestorovi, ktorý neodkladne vypracuje nový protokol. Nový protokol spolu s originálom zmeneného protokolu predloží gestor na podpis ministrovi.

(8) V prípade osobitného významu (napr. aktivita mimoriadneho významu, nepredvídateľná udalosť) môže o poskytnutí dotácie rozhodnúť minister na základe stanoviska gestora (vyjadrenie z hľadiska vecnej pôsobnosti) a sekcie ekonomiky (vyjadrenie z hľadiska disponibilných zdrojov). Mimoriadne rozhodnutie ministra o poskytnutí dotácie sa vyhotovuje podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2.

(9) Po schválení protokolu ministrom alebo po rozhodnutí podľa odseku 8 gestor neodkladne zabezpečí
a) zverejnenie rozhodnutia o podporení alebo nepodporení žiadosti o poskytnutie dotácie na internetovej stránke ministerstva,
b) odstúpenie žiadosti o poskytnutie dotácie spolu s prílohami a podkladmi potrebnými na vypracovanie návrhu zmluvy o poskytnutí dotácie (ďalej len „zmluva“) sekcii ekonomiky.

(10) Sekcia ekonomiky vyhotoví na základe rozhodnutia o poskytnutí dotácie a podkladov podľa odseku 9 písm. b) písomný návrh zmluvy. Postup pri príprave a uzatváraní zmluvy upravuje osobitný predpis. V prípade zistenia rozporu v podkladoch vypracovaných gestorom, sekcia ekonomiky vyzve gestora na ich odstránenie.

(11) Po uzatvorení zmluvy sekcia ekonomiky bezodkladne poukáže finančné prostriedky vo výške poskytnutej dotácie bezhotovostne prostredníctvom Štátnej pokladnice na účet prijímateľa dotácie.

Čl. 4
Zmena podmienok použitia dotácie 

(1) Zmena celkového zamerania projektu, na ktorý bola dotácia podľa zmluvy určená, nie je prípustná. Zmena názvu projektu je prípustná iba vtedy, ak nedôjde k obsahovej zmene projektu. 

(2) O zmene výšky poskytnutej dotácie rozhoduje na základe písomného stanoviska gestora minister. 

(3) O zmene akceptovateľných výdavkov uvedených v celkovom rozpočte projektu rozhoduje na základe písomnej žiadosti prijímateľa dotácie gestor. 

(4) O zmene termínu použitia a vyúčtovania dotácie rozhoduje na základe písomného stanoviska gestora sekcia ekonomiky.

(5) O zmene iných podmienok použitia dotácie než sú uvedené v odsekoch 2 až 4, pri ktorých nedochádza k zmene v určenom spôsobe čerpania dotácie (napr. pri zmene názvu projektu, zmene termínu alebo miesta realizácie projektu), rozhoduje predstavený gestora.

(6) Na základe rozhodnutia podľa odsekov 2 až 5 sekcia ekonomiky vyhotoví návrh dodatku k zmluve; postup pri príprave a uzatváraní dodatku upravuje osobitný predpis.3) Dodatok k zmluve sa nevyhotovuje, ak ide o zmenu podmienok, ktoré nie sú upravené v zmluve; v tomto prípade sa súhlas realizuje akceptačným listom gestora.

Čl. 5
Vyúčtovanie dotácie 

(1) Použitie dotácie podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom, ktoré vykonáva sekcia ekonomiky podľa osobitného predpisu. 

(2) Prijímateľ vyúčtováva poskytnutú dotáciu v termíne a spôsobom určeným v zmluve. 

(3) Overenie splnenia podmienok použitia dotácie vykonáva sekcia ekonomiky v súčinnosti s gestorom. Gestor vypracúva stanovisko k vecnému vyhodnoteniu projektu. Jeho obsahom sú najmä informácie  o tom, či bola dotácia použitá na určený účel a či predložené vecné vyhodnotenie projektu obsahuje všetky náležitosti podľa zmluvy. Toto stanovisko je gestor povinný predložiť sekcii ekonomiky do piatich dní od jeho vyhotovenia. V prípade zistenia nedostatkov je predstavený gestora povinný neodkladne predložiť ministrovi návrh na vykonanie následnej finančnej kontroly. O návrhu na vykonanie kontroly informuje gestor sekciu ekonomiky.

(4) Sekcia ekonomiky vypracúva stanovisko k dodržaniu ostatných podmienok použitia dotácie uvedených v zmluve. Neoddeliteľnou súčasťou písomného stanoviska sekcie ekonomiky je písomné stanovisko gestora podľa odseku 3. Ak sekcia ekonomiky pri overovaní splnenia podmienok použitia dotácie zistí porušenie podmienok použitia dotácie uvedených v zmluve, ktoré zakladajú povinnosť prijímateľa vrátiť dotáciu alebo jej časť do rozpočtu ministerstva, neodkladne vyzve prijímateľa dotácie doporučeným listom s návratkou, aby v stanovenej lehote odviedol dotáciu alebo jej príslušnú časť vrátane prislúchajúceho penále na účet ministerstva. Ak prijímateľ dotácie v stanovenej lehote výzvu neuposlúchne, je predstavený sekcie ekonomiky povinný neodkladne predložiť ministrovi návrh na vykonanie následnej finančnej kontroly. O návrhu na vykonanie kontroly informuje sekcia ekonomiky gestora.

(5) Pri výkone priebežnej finančnej kontroly alebo následnej finančnej kontroly postupuje rezortný kontrolný orgán podľa osobitného predpisu.  

(6) Prijímateľovi dotácie, u ktorého sekcia ekonomiky navrhne vykonanie následnej finančnej kontroly z dôvodu porušenia podmienok použitia dotácie uvedených v zmluve, sa ďalšia dotácia až do ukončenia kontroly a odstránenia zistených nedostatkov neposkytne.

(7) Následnú finančnú kontrolu, o ktorej rozhodol minister na základe návrhu predloženého podľa odseku 3 alebo 4, vykoná u prijímateľa dotácie odbor rezortnej kontroly.

Čl. 6
Spoločné ustanovenia 

(1) Dotácie sa poukazujú v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a osobitným predpisom. 

(2) Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

(3) Žiadosti o poskytnutie dotácie sa spracúvajú prostredníctvom informačného systému „Dotácie MK SR“

(4) Žiadateľovi, ktorý je neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby, nemožno poskytnúť dotáciu na úhradu výdavkov (nákladov) na jej správu.2)

(5) Ak minister rozhodol o poskytnutí dotácie, ktorá je zároveň štátnou pomocou podľa osobitného predpisu, na ktorej poskytnutie sa vyžaduje súhlas Európskej komisie, žiadosť o schválenie poskytnutia štátnej pomoci vypracúva a predkladá na Ministerstvo financií Slovenskej republiky sekcia ekonomiky. 

Čl. 7
Záverečné ustanovenia

(1) Zrušuje sa smernica Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-1136/06-110/2422 z 31. januára 2006 o poskytovaní dotácií.

(2) Táto smernica nadobúda účinnosť 1. novembra 2006.

Marek Maďarič                                                                                             
minister kultúry

                                                                            

Prílohy (pdf, 69.19 kb)

§ 1 výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-12947/05-110/30493 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

§ 29 ods. 4 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

Smernica Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK- 3094/2006-110/10302 o postupe pri vypracovaní, schvaľovaní a evidovaní zmlúv.

§ 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a o vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z.

Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.                                   

Linky