Štruktúra programov a podprogramov Grantového systému MK SR 2007Kód

 

Názov programu/podprogramu/oblastiTermíny uzávierok

 

%

spolu-finan- covania

1

Obnovme si svoj dom 

   

1.1

Obnova kultúrnych pamiatok

16.02.2007

20

1.2

Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách
svetového kultúrneho dedičstva

20

1.3

Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti
v oblasti ochrany pamiatkového fondu

30

1.4

Obnova a využitie pamätihodností obce
vo verejnom záujme

30

2

Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií

   

2.1

Knižnice a knižničná činnosť

09.02.2007

30

2.2

Múzeá a galérie

30

2.3

Ochrana kultúrneho dedičstva

50

2.4

Akvizícia múzeí a galérií

30

2.5

Akvizícia knižníc

50

3

Audiovízia 2007

   

3.1

Tvorba a vývoj audiovizuálnych diel

5.12.2006
24.04.2007

5

3.2

Produkcia audiovizuálnych diel  

5

3.3

Produkcia dlhometrážnych filmov pre kiná

5

3.4

Postprodukcia a/alebo distribúcia audiovizuálnych diel

5

3.5

 Minoritná koprodukcia dlhometrážnych filmov pre kiná

5

3.6

Distribúcia zahraničných audiovizuálnych diel

5

3.7

 Podujatia a/alebo prezentácia audiovizuálnych diel

5

3.8

Edičná činnosť v oblasti audiovízie

5

4

Umenie

   

4.1

Divadlo a tanec

22.01.2007

 

4.1.1

Podpora vzniku, uvádzania a šírenia pôvodnej tvorby

5

4.1.2

Reprízy javiskového diela

5

4.1.3

Prehliadky, festivaly, súťaže

5

4.1.4

Edukačné programy (kurzy, tvorivé dielne, onferencie,
semináre, kolokviá, súťaže a pod., členstvo
v mimovládnych organizáciách)

5

4.1.5

Divadelná reflexia

5

4.2

Hudba

15.01.2007

 

4.2.1

Podpora vzniku, uvádzania a šírenia pôvodnej tvorby

5

4.2.2

Podpora koncertného života

5

4.2.3

Edukačné programy (kurzy, tvorivé dielne, Konferencie, semináre, kolokviá, súťaže a pod., členstvo v mimovládnych organizáciách)

5

4.2.4

Podpora vydávania zvukových a obrazových nosičov

5

4.2.5

Hudobná reflexia

5

4.3

Výtvarné umenie, úžitkové umenie, fotografia, dizajn, architektúra

31.01.2007

 

4.3.1

Tvorba a realizácia diel

5

4.3.2

Prezentačné aktivity: výstavy, salóny, festivaly, prehliadky

5

4.3.3

Edukačné aktivity

5

4.3.4

Reflexia výtvarných umení

5

4.4

Medziodborové profesionálne kultúrne aktivity

12.02.2007

 

4.4.1

Periodické podujatia a ďalšie aktivity - festivaly,
cykly, prehliadky prekračujúce rámec jedného druhu umenia

5

4.4.2

Neperiodické podujatia a ďalšie aktivity - kultúrne podujatia, ktoré sú súhrnom kultúrnych a umeleckých aktivít, prekračujúce rámec jedného druhu umenia

5

4.4.3

Edukačné aktivity prekračujúce rámec jedného druhu umenia

5

4.4.4

Medziodborová reflexia zahŕňajúca viaceré druhy umenia

5

4.5

Literatúra a knižná kultúra

31.01.2007

 

4.5.1

Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry a časopisov pre deti a mládež

5

4.5.2

Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry

5

4.5.3

Tvorba a vydávanie prekladovej umeleckej literatúry

5

4.5.4

Tvorba a vydávanie pôvodnej a prekladovej
umenovednej a spoločenskovednej literatúry

5

4.5.5

Vydávanie umeleckých a kultúrnych časopisov

5

4.5.6

Aktivity z oblasti literatúry a knižnej kultúry (periodické a neperiodické podujatia, sympóziá, konferencie)

5

5

Pro Slovakia

   

5.1

Prezentácia umenia a kultúry v zahraničí

15.01.2007
1.06.2007

10

5.2

Mobilita umelcov a kultúrnych pracovníkov

25

5.3

Podpora úspešných projektov medzinárodnej spolupráce

25

6

Kultúra národnostných menšín

   

6.1

Živá kultúra

3.01.2007

10

6.2

Periodická tlač

20

6.3

Neperiodická tlač

20

6.4

Kultúrna politika 

 

6.4.1

Produkcia dokumentárnych filmov 

50

6.4.2

Prezentačné aktivity smerom k majorite 

50

7

Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva

   

7.1

Živá kultúra

15.12.2006

10

7.2

Periodická tlač

20

7.3

Neperiodická tlač

20

8

Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť

   

8.1

Tradičná kultúra a amatérska umelecká tvorba

16.01.2007

30

8.2

Kultúrno-osvetová činnosť a voľnočasové aktivity

10

8.3

Publikačná činnosť z oblasti tradičnej kultúry, amatérskej umeleckej tvorby a kultúrno-osvetovej činnosti

30

Linky