Štruktúra programu Umenie

4.1   Divadlo a tanec

4.1.1   Podpora vzniku, uvádzania a šírenia pôvodnej tvorby
4.1.2   Reprízy javiskového diela
4.1.3   Prehliadky, festivaly, súťaže
4.1.4   Edukačné programy (kurzy, tvorivé dielne, konferencie, semináre, kolokviá, súťaže a pod., členstvo v mimovládnym organizáciám)
4.1.5   Divadelná reflexia

4.2   Hudba

4.2.1   Podpora vzniku, uvádzania a šírenia pôvodnej tvorby
4.2.2   Podpora koncertného života
4.2.3   Edukačné programy
4.2.4   Podpora vydávania zvukových a obrazových nosičov
4.2.5   Hudobná reflexia

4.3   Výtvarné umenie, úžitkové umenie, fotografia, dizajn, architektúra

4.3.1   Tvorba a realizácia diel
4.3.2   Prezentačné aktivity: výstavy, salóny, festivaly, prehliadky
4.3.3   Edukačné aktivity
4.3.4   Reflexia výtvarných umení

4.4   Medziodborové profesionálne kultúrne aktivity

4.4.1   Periodické podujatia a ďalšie aktivity  - festivaly, cykly, prehliadky prekračujúce rámec jedného druhu umenia
4.4.2   Neperiodické podujatia a ďalšie aktivity – kultúrne podujatia, ktoré sú súhrnom kultúrnych a umeleckých aktivít, prekračujúce rámec jedného druhu umenia
4.4.3   Edukačné aktivity prekračujúce rámec jedného druhu umenia
4.4.4   Medziodborová reflexia zahŕňajúca viaceré druhy umenia

4.5   Literatúra a knižná kultúra

4.5.1   Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry a časopisov pre deti a mládež
4.5.2   Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
4.5.3   Tvorba a vydávanie prekladovej umeleckej literatúry
4.5.4   Tvorba a vydávanie pôvodnej a prekladovej umenovednej a spoločenskovednej literatúry
4.5.5   Vydávanie umeleckých a kultúrnych časopisov
4.5.6   Aktivity z oblasti literatúry a knižnej kultúry ( periodické a neperiodické podujatia, sympóziá, konferencie)

Linky