Frequently Asked Questions (FAQs) – Často kladené otázky Platí pre rok 2006 !

Platí pre rok 2006 !

·         Elektronická registrácia
·         Všeobecné informácie  
·         Program Obnovme si svoj dom
·         Program Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
·         Program Pro Slovakia  

Elektronická registrácia 

 1. Ako sa registrovať?
  Registrovať sa môžete na stránke MK SR www.mksr.sk , časť Financovanie/Grantový systém MK SR na rok 2006,  alebo priamo na adrese  http://registerkultury.gov.sk/granty/ . Tu nájdete elektronický formulár   Žiadosť o poskytnutie dotácie MK SR . Podrobný návod ako sa registrovať -  Príručka k elektronickej registrácii -  Vám pomôže pri práci s týmto formulárom a Vyplnený vzor elektronického formulára  Vám poslúži ako názorná pomôcka. Nakoniec vytlačíte žiadosť s kódom a odošlete ju na MK SR.  
 1. Ktoré údaje sú povinné?
  Polia s povinnými údajmi sú označené žltou farbou.
 2. Čo sa stane, ak nevyplním všetky polia formulára?
  V prípade, že nevyplníte žlté polia, systém Vás ďalej nepustí a vo vrchnej časti formulára zobrazí informáciu, že ste nevyplnili niektoré povinné údaje vo formulári. V prípade ostatných polí, toto neplatí. Odporúčame vyplniť všetky polia, ktoré sa týkajú Vašej žiadosti.
 3. Podľa čoho sú určené percentá spolufinancovania?
  Percento spolufinancovania  je stanovené v platnom výnose, ktorý upravuje poskytovanie dotácií v rámci grantového systému. Minimálna výška spolufinancovania je 5 %. Výška spolufinancovania je v jednotlivých programoch/podprogramoch rôzna, a je nastavená aj priamo v systéme elektronickej registrácie.  V prípade, že by ste neuviedli žiadne spolufinancovanie, alebo hodnota (percento) spolufinancovania je nižšia ako stanovené percento, systém žiadosť nezaregistruje.
 4. Čo je KÓD a k čomu slúži?
  Kód je náhodne generovaná postupnosť písmen prípadne čísiel a je jedinečný pre každú jednu žiadosť. Kód sa zobrazí  po úspešnej elektronickej registrácii priamo na žiadosti.  Kód má dve funkcie:
  - žiadateľ prostredníctvom kódu získa informáciu na internetovej stránke http://registerkultury.gov.sk/granty , v akom stave sa  nachádza jeho žiadosť,
  - kód umožní aj rýchlu a efektívnu registráciu žiadosti doručenej do podateľne MK SR.
 5. Čo mám robiť v prípade, keď sa pomýlim, ale ešte neodošlem formulár?
  V prípade, že ste sa pri zadávaní údajov do formulára pomýlili, ale ešte ste zadávanie nepotvrdili tlačidlom Súhlasím s údajmi, chcem naozaj odoslať žiadosť, môžete sa vrátiť o krok späť pomocou tlačidla Naspäť.
 6. Čo mám robiť v prípade, keď sa pomýlim a formulár som odoslal/a?
  V prípade, že ste sa pri zadávaní údajov do formulára pomýlili, ale ešte ste aj zadávanie potvrdili tlačidlom Súhlasím s údajmi, chcem naozaj odoslať žiadosť, máte už len jedinú možnosť a to opätovne vyplniť formulár a vytlačiť prednú stranu s novým kódom.
 7. Po vyplnení formulára som sa dostal/a až k tabuľke s kódom a naskočila tabuľka pre tlač. Je potrebné tlačiť tento dokument? Čo s ním mám robiť potom?  
 8. Formulár/žiadosť  je treba vytlačiť (odporúčame spraviť si fotokópiu), podpísať, opečiatkovať a zaslať na adresu MK SR.
 9. Čo robiť v prípade, že nemáme funkčnú tlačiareň, prípadne žiadnu?
  Celý výstupný dokument (s kódom) ponúknutý na tlač si môžete prekopírovať na disketu a vytlačiť na inej tlačiarni.
 10. Dnes ráno som podala na internete žiadosť o registráciu žiadosti o poskytnutie dotácie. Žiadosť bola úspešne zaregistrovaná, no predtým ako by som žiadosť vytlačila, zrušilo sa spojenie. Čo mám urobiť v takomto prípade?
  Zaregistrujte sa ešte raz. Platná je vždy tá žiadosť, ktorú nakoniec vytlačíte, podpíšete, opečiatkujete a odošlete poštou alebo prinesiete osobne na MK SR. V podateľni sa nahrá príslušný kód do informačného systému a pridelí sa k žiadosti evidenčné číslo. k žiadosti. Podľa kódu, ktorý máte na žiadosti si potom ľahko skontrolujete na internete, v akom štádiu vybavovania je Vaša žiadosť. Rovnako treba postupovať, ak po vytlačení formulára zistíte, že ste sa pomýlili v texte. Treba ho nahrať ešte raz a správne.

Všeobecné informácie

 1. K žiadosti o grant je možné priložiť overenú kópiu výpisu z registra trestov ?
  Áno. K žiadosti o dotáciu je možné predložiť aj notárom overenú kópiu výpisu z registra trestov, ktorým sa preukazuje trestná bezúhonnosť podľa zákona č.311/1999 Z. z. o registri trestov v platnom znení. 
 2. Je nutné založiť nový bankový účet, na ktorý budú doručené peniaze v rámci grantového konania?
  Zákon č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách neukladá prijímateľovi dotácie zo ŠR viesť prostriedky na samostatnom účte. Vo väzbe na povinnosť odvádzať z takýchto prostriedkov výnosy je ale z praktického hľadiska vhodnejšie založiť si nový bankový účet.
 3. Naozaj nemusí obec ako žiadateľ predkladať doklad o zriadení účtu v banke?
  Nemusí, ale kvôli kontrole údajov uvedených v žiadosti, odporúčame tento doklad priložiť. 
 4. Je prípustné predložiť viaceré žiadosti o poskytnutie dotácie do viacerých programov a podprogramov?
  Áno, musí však ísť o rozdielne projekty. Nie je možné ten istý projekt predkladať súčasne do viacerých programov/podprogramov.
 5. Čo sa stane so žiadosťou, ak v registračnom formulári k žiadosti o poskytnutie dotácie zaradím projekt do nesprávneho podprogramu ? Bude takáto žiadosť vyradená?
  Ak sa počas kontroly žiadosti zistí, že je zaradená do nesprávneho podprogramu, môže byť preradená do iného podprogramu na základe rozhodnutia generálneho riaditeľa sekcie.
 6. Kto predkladá potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania?
  Potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania nie staršie ako tri mesiace predkladá na základe § 3 ods. 2 písm. e) výnosu podnikateľ alebo združenie podnikateľov. Vydáva ho príslušný inšpektorát práce na základe písomnej žiadosti, v ktorej sa uvedú základné identifikačné údaje - názov subjektu, adresa, IČO. Nevyžaduje sa zdôvodnenie účelu, potvrdenie je vydané najneskôr do 15 dní. Vychádza z údajov informačného systému Národného inšpektorátu práce a informačného systému Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Informáciu o spôsobe podávania žiadosti uverejnil Národný inšpektorát práce na internetovej adrese http://www.ip.gov.sk/  v časti Činnosť/Nelegálne zamestnávanie .
 7. Mám nejaké otázky, príp. našiel/a som chybu pri vypĺňaní formulára, kde ju môžem nahlásiť?
  Svoje otázky môžete zaslať na mailové adresy tajomníkov jednotlivých programov/podprogramov alebo na granty@culture.gov.sk .

Program Obnovme si svoj dom

 1. Je možné v grantovom konaní Obnovme si svoj dom súčasne žiadať peniaze na výskumy v rámci zámeru obnovy pamiatky a realizáciu projektu?
  Nie, nie je to možné. V zmysle ustanovenia § 32 ods. 3 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu (pamiatkový zákon) v znení zákona č.- 479/2005 Z.z. sa príslušný krajský pamiatkový úrad vyjadrí rozhodnutím k zámeru obnovy kultúrnej pamiatky a určí za akých podmienok je možné obnovu vykonať. Spracovanie projektu obnovy sa chápe ako druhý krok, ktorý býva priebežne konzultovaný s pamiatkármi a k spracovanej projektovej dokumentácii sa vyjadruje krajský pamiatkový úrad záväzným stanoviskom (§ 32 ods. 10 pamiatkového zákona).
 2. Môžem žiadať o dotáciu, ak nie som majiteľom kultúrnej pamiatky (miestnej pamätihodnosti), ale som jej užívateľom?
  Áno, je to možné, ale medzi užívateľom a majiteľom kultúrnej pamiatky musí byť zmluvný vzťah, ktorý potvrdzuje užívanie kultúrnej pamiatky inou osobou ako majiteľom a majiteľ musí potvrdiť záujem o financovanie obnovy z grantového konania splnomocnením, ktorým umožní užívateľovi kultúrnej pamiatky v jeho zastúpení žiadať o finančnú podporu v grantovom konaní.
 3. Máme spracovaný projekt na obnovu kultúrnej pamiatky. Môžeme žiadať o dotáciu na jeho zaplatenie?
  Nie, nie je to možné. Finančné prostriedky z grantového systému sa poskytujú na projekty, ktoré ešte len budú spracované, respektíve na práce, ktoré budú vykonané.
 4. Máme rozhodnutie (resp. záväzné stanovisko) z krajského pamiatkového úradu. Predkladáme žiadosť do grantového konania, ktorej rozsah nepresiahne obsah prác vyplývajúcich z už vydaného rozhodnutia (záväzného stanoviska) pamiatkarov. Máme žiadať o nové rozhodnutie (záväzné stanovisko)?
  Pokiaľ obsah rozhodnutia (záväzného stanoviska) pokrýva rozsah žiadosti o finančné prostriedky, nie je to nutné. nové rozhodnutie (záväzné stanovisko) musíte žiadať, ak rozsah plánovaných prác  presiahne rozhodnutie (záväzné stanovisko) krajského pamiatkového úradu.

Program Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií

 1. Je možné predkladať v podprograme 2.1 – knižnice a knižničná činnosť žiadosti na informatizáciu knižníc?
  V roku 2006 nie je možné predkladať projekty zamerané na informatizáciu knižníc.
 2. Je možné predkladať v podprograme 2.1 – knižnice a knižničná činnosť žiadosti na doplňovanie fondov?
  V podprograme 2.1 sa nemôžu predkladať projekty zamerané na nákup knižničného fondu. Na nákup tlačených neperiodických publikácií (kníh) vrátane netlačených príloh (napr. CD ROM, MC CD a pod.) je určený podprogram 2.4.2 – knižnice.
 3. Môže predkladať žiadosť do podprogramu 2.2 aj múzeum alebo galéria, ktorá nie je evidovaná v Registri múzeí a galérií v SR podľa zákona č. 115/1998 Z. z.?
  Áno. Registrované múzeá a galérie však budú prioritne posudzované.
 4. Je možné predkladať v podprograme 2.2 – múzeá a galérie žiadosti na doplňovanie zbierkových fondov?
  V podprograme 2.2 sa nepredkladajú projekty zamerané na akvizície - doplňovanie zbierkových fondov. Na akvizície je určený podprogram 2.4.1 – akvizícia vo fondových inštitúciách - múzeá a galérie.
 5. Kedy žiadateľ predkladá v podprogramoch 2.1 – knižnice a knižničná činnosť, 2.3 – ochrana kultúrneho dedičstva a 2.4.2 – knižnice kópiu štatútu knižnice?
  Žiadateľ prikladá kópiu štatútu knižnice v prípade ak knižnica je súčasťou, resp. organickou zložkou právnickej osoby – žiadateľa (t.j. taká, ktorá nemá právnu subjektivitu). Ide napr. o knižnicu, ktorá je súčasťou obecného, mestského úradu, kultúrneho strediska a pod.
 6. V ktorom podprograme možno predkladať projekty zamerané na ochranu a bezpečnosť priestorov, v ktorých sú uchovávané a prezentované historické knižničné dokumenty a historické knižničné fondy; staré a vzácne tlače, významné a vzácne slovacikalné dokumenty a vzácne rukopisy?
  Podpora týchto projektov je riešená v podprograme 2.3 – ochrana kultúrneho dedičstva.
 7. Je možné v podprograme 2.4.2 – akvizícia vo fondových inštitúciách – knižnice požiadať aj na nákup CD-čiek, magnetofónových kaziet, CD ROM-ov a iných špeciálnych dokumentov?
  Nie.  Podprogram je určený iba na nákup kníh (knižných publikácií). V prípade však, že CD, CD ROMy a pod. sú neoddeliteľnou súčasťou knihy (napr. pri encyklopedických dielach alebo pri jazykových učebniciach a pod. bývajú často neoddeliteľnou prílohou knihy) je možné takúto knižnú publikáciu zakúpiť.
 8. Je nákup knižných publikácií v podprograme 2.4.2 – knižnice viazaný iba na produkciu slovenských vydavateľstiev? Je možné zakúpiť aj viac exemplárov z jedného titulu?
  Knižné diela nemusia byť iba z produkcie slovenských vydavateľstiev, resp. z produkcie vydavateľstiev vykonávajúcich činnosť na území SR. Nákup kníh si zabezpečuje každá knižnica samostatne buď u vydavateľa alebo distributéra alebo kníhkupca na základe potrieb a používateľského zázemia knižnice, resp. na základe odporúčania akvizičnej komisie. Počet zakúpených exemplárov nie je obmedzený a je závislý od zabezpečenia knižnično-informačných potrieb používateľov danej knižnice.

Program Pro Slovakia

 1. Je možné žiadať v programe Pro Slovakia v rámci položky prepravné o preplatenie
  opravy vlastným autom alebo uhradenie alikvótnej čiastky vo výške cestovného lístka?
  Nie. Podľa Čl. 12 ods. 1 písm. g)  Podmienok poskytovania dotácií v programe Pro Slovakia sa pod prepravným rozumejú výdavky na prepravu nesúvisiace s nákupom tovarov zabezpečované právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá má živnostenské oprávnenie (koncesnú listinu) v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Neprepláca sa preprava taxi službou.
 2. Môžem sa uchádzať o podporu z podprogramu 5.3 Podpora úspešných projektov medzinárodnej spolupráce, ak ešte nie je rozhodnuté o podpore môjho projektu z medzinárodného zdroja?
  Nie. V podprograme 5.3 je pri predkladaní žiadosti potrebné dokladovať potvrdenie o poskytnutí podpory z medzinárodného zdroja.
 3. Mám viacročný projekt, ktorého realizácia začala už minulý rok a bude pokračovať aj na budúci rok, môžem žiadať podporu na celú dĺžku jeho trvania?
  Nie. Podporené môžu byť len projekty realizované v príslušnom roku. Prostredníctvom Grantového systému MK SR na rok 2006 môže byť podporená len tá časť projektu, ktorá sa vzťahuje na rok 2006, pretože poskytnuté prostriedky sa musia uplatniť v rámci tohto roka.
 4. Môžu mi byť v rámci podprogramu 5.2 Mobilita kultúrnych pracovníkov, umelcov a umeleckých diel preplatené diéty a kurzovné?
  Nie. Tento podprogram Vám môže poskytnúť podporu na iné položky, napr. cestovné a ubytovanie.
 5. Je v programe Pro Slovakia potrebné prikladať podrobnú charakteristiku projektu, keď som už všetky potrebné informácie uviedol v popise projektu?
  Áno. V popise projektu sa má uvádzať stručná charakteristika, podrobná charakteristika je dôležitým podkladom na rokovanie komisie, ktorá pre zodpovedné posúdenie potrebuje dostatok relevantných informácií. V prípade, že žiadosť obsahuje len základnú charakteristiku alebo všeobecné informácie, nie je komisia schopná posúdiť kvalitatívnu úroveň projektu.
 6. Musia byť doplňujúce prílohy (kópie pozvaní, prihlášok, posudkov, dokladov o financovaní projektu z iných zdrojov) notársky overené?
  Nie, oficiálne overenie doplňujúcich dokumentov sa nevyžaduje. 
Linky