Podmienky poskytovania dotácií v programe AudioVízia 2006

 • Číslo programu: 3
   
 • Útvar zodpovedný za administráciu programu: sekcia médií a audiovízie MK SR
   
 • Termíny predkladania žiadosti v roku 2006:  do 13. decembra 2005 a do 4. apríla 2006
   
 • Kompletné žiadosti sa predkladajú na adresu:       
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
  Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava
  s označením Audio Vízia 2006 – podprogram: číselné označenie a názov podprogramu

 • Žiadosť sa predkladá v 4 exemplároch, z toho jeden originál žiadosti (vrátane príloh a ďalších dokumentov potrebných k posúdeniu žiadosti) a 3 kópie. Scenáre audiovizuálnych diel a rukopisy sa predkladajú zviazané (zopnuté) osobitne.
   
 • Žiadosť predkladá žiadateľ na každý projekt osobitne.
   
 • Ak žiadateľ prihlási projekt do nesprávneho podprogramu, ministerstvo si vyhradzuje právo preradiť takýto projekt do príslušného podprogramu 

 

 

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

          (1) Grantový program Audio Vízia 2006 je súčasťou grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Dotácia sa poskytuje v súlade s Výnosom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK–12947/05-110/30493 zo 16. novembra 2005 (ďalej len „výnos a Podmienkami poskytovania dotácií  programe Audio Vízia 2006 (ďalej len „podmienky poskytovania dotácií“).

          (2)  Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

Čl. 2
Žiadatelia

          (1) Dotáciu podľa výnosu možno všeobecne poskytnúť v rámci grantového systému žiadateľom uvedeným v § 2 ods. 1 a 2 výnosu. Bližšia špecifikácia žiadateľov o dotáciu v grantovom programe AudioVízia 2006 je v čl. 4.

          (2) Dotáciu podľa výnosu nie je možné poskytnúť žiadateľovi,

a)      ktorý neposkytuje súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní podľa osobitného predpisu1) v oblasti kultúry,
b)      ktorý je v konkurze2) alebo likvidácii,
c)      voči ktorému je vedené exekučne konanie3),
d)      ktorý nemá usporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom za ktorýkoľvek z troch predchádzajúcich rozpočtových rokov,
e)      ktorý je podnikateľom alebo združením podnikateľov4) a porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu5),
f)        ktorý nepredložil vyúčtovanie dotácie poskytnutej v predchádzajúcom období, alebo jej neskorým predložením spôsobil v niektorom z posledných dvoch rozpočtových rokov viazanie prostriedkov v grantovom programe.

Čl. 3
Predkladanie žiadostí

          (1)  Dotáciu podľa výnosu možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie (vzor tlačiva je uvedený v prílohe č. 1 výnosu).

          (2)  Prílohou žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 je

a)      popis projektu v štruktúre podľa prílohy č. 2 výnosu,
b)      rozpočet projektu v štruktúre podľa prílohy č. 3 výnosu,
c)      doklad o právnej subjektivite žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, s výnimkou žiadateľa podľa čl. 2 ods. 1 písm. c) a l) výnosu,
d)      doklad preukazujúci oprávnenie prevádzkovať živnosť6) alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie podnikať, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ,
e)      potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania vydané príslušným inšpektorátom práce nie staršie ako tri mesiace, ak je žiadateľom podnikateľ alebo  združenie podnikateľov4),
f)      výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľom fyzická osoba,
g)      doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky,  s výnimkou žiadateľa, ktorým je vyšší územný celok alebo obec,
h)      doklad preukazujúci spolufinancovanie,
i)       doklad o vlastníctve nehnuteľnosti, ak predmetom financovania je nehnuteľnosť,
j)       čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nie je v konkurze alebo v likvidácii,
k)      čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nie je voči nemu vedené exekučné konanie,
l)       čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má usporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom za všetky tri predchádzajúce rozpočtové roky,
m)     iné doklady potrebné k posúdeniu žiadosti, ktoré sú špecifikované v čl. 11 týchto podmienok.

          (3) Žiadateľ k žiadosti prikladá „Kontrolný list povinných náležitosti žiadosti“, v ktorom je vyznačený a žiadateľom potvrdený zoznam predkladaných príloh podľa odseku 2 písm. a) až l). Ak sú súčasťou žiadosti aj ďalšie doklady podľa odseku 2 písmena m) tak sa k žiadosti prikladá aj žiadateľom potvrdený „Kontrolný zoznam ostatných doplňujúcich náležitostí žiadosti“.

          (4)  Žiadateľ vykoná pred podaním žiadosti jej elektronickú registráciu. Elektronická registrácia môže byť vykonaná na ľubovoľnom počítači pripojenom na internet prihlásením sa na adrese www.culture.gov.sk zadaním potrebných údajov. Registrácia je ukončená vytlačením dokladu potvrdenia o elektronickej registrácii, ktorý žiadateľ potvrdí a priloží k žiadosti.

          (5) Žiadosť a všetky priložené dokumenty musia byť napísané na počítači alebo na písacom stroji.

          (6) Žiadateľ predkladá žiadosť o poskytnutie dotácie spolu so všetkými prílohami, kontrolnými listami a dokladom o elektronickej registrácii do podateľne ministerstva v pracovných dňoch v čase od 8.00 – 12.00 a od 12.30 – 15.00 alebo poštou na adresu ministerstva.

          (7) Ak sa na realizácii jedného projektu podieľa viacero subjektov, žiadateľom o dotáciu na tento projekt môže byť iba jedna – ostatnými partnermi písomne delegovaná – právnická alebo fyzická osoba so sídlom v Slovenskej republike (ostatné vyplnia formulár „Vyhlásenie o partnerstve“)

          (8) Akceptovaná bude len kompletne vyplnená žiadosť spolu so všetkými požadovanými prílohami, kontrolnými listami a potvrdením o elektronickej registrácií.

          (9) Pokiaľ v žiadosti budú uvedené nepravdivé  a nepresné údaje, nebude akceptovaná. 

         (10)    Žiadateľ použije tlačivá, ktorých vzor je uvedený v podmienkach pre jednotlivé podprogramy v čl. 11 týchto podmienok.

Čl. 4
Žiadatelia o dotáciu v programe Audio Vízia 2006

         (1) O dotáciu z programu AudioVízia 2006 (podľa podmienok jednotlivých podprogramov – čl. 11) sa môže uchádzať:

A         právnická osoba s oprávnením na podnikanie v oblasti, v ktorej sa uchádza o dotáciu;
B         fyzická osoba/samostatne zárobkovo činná osoba – podnikateľ s oprávnením na podnikanie  v oblasti, v ktorej sa uchádza o dotáciu;
C         nezisková organizácia zriadená podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení  neskorších predpisov, zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z., zákona č. 213/1997 Z. z. neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov alebo § 20 f až 20j zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;
D         fyzická osoba – jednotlivec, ktorej výsledok činnosti je chránený zákonom č. 618/20003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „Autorský zákon“);
E          vyšší územný celok, obec alebo subjekt v jeho/jej zriaďovateľskej pôsobnosti
F          vysoká škola s odborným zameraním na audiovizuálnu tvorbu.

          (2) Žiadateľom môže byť právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike, fyzická osoba s miestom podnikania v Slovenskej republike alebo fyzická osoba s trvalým pobytom v Slovenskej republike. Z poskytnutia dotácie sú vylúčené finančné subjekty – t.j. bankové inštitúcie a investičné fondy a televízni a rozhlasoví vysielatelia v zmysle zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii.

          (3) Dotáciu nie je možné poskytnúť žiadateľovi, ak bolo u neho zistené porušenie finančnej disciplíny a do času podpisu zmluvy nebolo voči nemu ukončené správne konanie o odvode neoprávnene použitých alebo zadržaných prostriedkov a zaplatení penále,

          (4) Z poskytnutia dotácií sú ďalej vylúčené diela propagujúce násilie, rasizmus, diela s pornografickým obsahom, správy, magazíny, publicistika, talkshow, školské t.j. výukové, amatérske a osvetové filmy a videoprogramy, resp. inštruktážne programy a odborné podujatia, ktoré používajú audiovizuálne diela len ako nosič alebo sú určené výlučne pre televíznych vysielateľov.

 

Čl. 5
Účel dotácie

          Program AudioVízia 2006 je zameraný na komplexnú podporu všetkých činností a aktivít súvisiacich s audiovizuálnou tvorbou a je  určený na podporu:

 • tvorby, vývoja a prípravy realizácie audiovizuálnych diel;

   

 • výroby hraných, dokumentárnych a animovaných filmov;
 • postprodukcie a distribúcie slovenských audiovizuálnych diel;

   

 • realizácie a distribúcie dlhometrážnych filmov pre kiná, v ktorých má SR minoritný koprodukčný podiel;
 • distribúcie zahraničných umelecky hodnotných audiovizuálnych diel;

   

 • festivalov a prehliadok v SR, kultúrnych aktivít a činností subjektov pôsobiacich v oblasti audiovízie a kinematografie, prezentácie a propagácie audiovizuálnych diel;
 • vydania a publikovania periodických a neperiodických publikácií z  oblasti audiovízie a kinematografie.

   

Čl. 6
Členenie programu AudioVízia 2006

Program AudioVízia 2006 je členený na osem podprogramov, v ktorých možno predkladať projekty:

3.1             tvorba a vývoj audiovizuálnych diel (development)
3.2             produkcia audiovizuálnych diel
3.3             produkcia dlhometrážnych filmov pre kiná
3.4             postprodukcia a/alebo distribúcia audiovizuálnych diel
3.5             minoritná koprodukcia dlhometrážnych filmov pre kiná
3.6             distribúcia zahraničných audiovizuálnych diel
3.7             podujatia a/alebo prezentácia audiovizuálnych diel
3.8             edičná činnosť v oblasti audiovízie

Čl. 7
Termíny na predkladanie žiadostí

          Projekty do programu AudioVízia 2006 je možné predkladať priebežne. Ich hodnotenie bude prebiehať v dvoch kolách:
·        Projekty predložené do 13. decembra 2005 budú posúdené a spracované do 31. marca 2006.
·        Projekty predložené do 4. apríla 2006 budú posúdené a spracované do 31. júla 2006.

Čl. 8
Osobitosti pri predkladaní žiadostí

          (1) Úspešne zrealizované a vyúčtované  projekty, ktoré majú charakter nadväzujúcich, cyklických alebo viacročných projektov (túto skutočnosť žiadateľ uvedie v žiadosti), môžu byť dotované aj v nasledujúcich obdobiach alebo rokoch (najmä v podprogramoch 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 a 3.8). Takáto dotácia však nie je nárokovateľná, ani nemá nahrádzať spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa alebo tretích osôb, ale má vytvoriť motivačný základ pre ekonomické a spoločenské uplatnenie projektu.

          (2) V prípade, že žiadosť svojou povahou vecne spadá do viacerých podprogramov (napríklad obsahuje proces produkcie i postprodukcie), predkladá sa len v jednom z podprogramov a to v tom, s ktorým sa prekrýva väčšia časť žiadosti. Uchádzať sa paralelne o dotáciu na jeden projekt vo viacerých podprogramoch AudioVízie 2006 alebo paralelne v inom programe grantového systému  je vylúčené.

Čl. 9
Spôsob vyhodnotenia žiadostí

(1) Žiadosť bude predložená na posúdenie odbornej komisii, ktorá ju po preštudovaní zhodnotí podľa Kritérií hodnotenia pre udelenie dotácie z programu AudioVízia 2006. Kritérií je v každom podprograme sedem a za každé môže každý člen komisie udeliť 12, 9, 6, 3 alebo 0 bodov. Výsledné hodnotenie vzniká spriemerovaním bodového hodnotenia všetkých hlasujúcich členov komisie v jednotlivých kritériách. Úspešný projekt musí získať najmenej 43 bodov.

(2) Komisia sa skladá z deviatich členov, z ktorých každý je povinný preštudovať všetky žiadosti predložené v programe AudioVízia 2006. Hodnotenie žiadostí v jednotlivých podprogramoch sa realizuje vždy naraz a člen komisie, ktorého hodnotenie by sa mohlo chápať ako konflikt záujmov, je povinný na túto skutočnosť upozorniť vopred a následne sa celého rokovania o danom projekte (nielen jeho bodového hodnotenia) nezúčastňuje.

(3) Členovia komisie sú povinní zúčastňovať sa rokovaní komisie. Zasadnutie komisie je uznášaniaschopné, keď sa ho zúčastňujú najmenej dve tretiny členov. Rokovanie komisie je neverejné, o prípadnej účasti nečlena komisie na jej zasadnutí musí rozhodnúť komisia súhlasom všetkých prítomných členov. Výsledné hodnotenie projektov komisiou sa zverejňuje.

(4) Členovia komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach súvisiacich s jednotlivými projektmi a žiadateľmi a brať na zreteľ skutočnosť, že projekty obsahujú osobné údaje a údaje chránené Autorským zákonom a obchodným právom.

(5) Porušenie niektorej z povinností podľa odsekov 2 až 4 je dôvodom na odvolanie člena komisie.

(6) Komisia je poradným orgánom. Jej hodnotenie je podkladom k rozhodnutiu ministra kultúry o udelení dotácie.

Čl. 10
Oprávnené a neoprávnené náklady v programe AudioVízia 2006 

 

(1) Pri poskytovaní dotácií a najmä pri použití finančných prostriedkov a pri ich vyúčtovaní musí byť v prípade všetkých druhov nákladov zabezpečená maximálna hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť (zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov - § 2 ods. 2 písm. i), j), k)). S cieľom minimalizovať možné problémy a s ohľadom na dlhoročné skúsenosti z praktického vykonávania následnej finančnej kontroly odborom rezortnej kontroly, bol definovaný okruh akceptovateľných nákladov a zároveň boli špecifikované tie druhy nákladov, ktoré ministerstvo nebude pri vyúčtovaní dotácie akceptovať. O prerozdelení, resp. použití disponibilného objemu finančných prostriedkov rozhoduje v intenciách zákona o štátnom rozpočte, pri súčasnom dodržaní ostatných zákonných noriem, ministerstvo. 

 

(2) V súlade s odsekom 1 sú  akceptovateľnými (oprávnenými) nasledovné druhy nákladov (položky):

a)      Nákup autorských práv (nákup práv prevoditeľných v zmysle autorského zákona, t.j. od výrobcu zvukového, zvukovoobrazového záznamu alebo vysielateľa – napr. nákup práv na vydanie – reedíciu –- existujúceho filmového diela alebo už vydanej hudby pre použitie vo filme a pod.) – v rozsahu bežných výdavkov – max. do výšky 50 000.- Sk (v zmysle zákona o dani z príjmov); screening fee.
b)      Honoráre a ostatné osobné náklady:
·         Honoráre (odmeny vyplácané v zmysle autorského zákona – odmeny za vytvorenie diela, udelený súhlas na jeho ďalšie použitie, za vytvorenie umeleckého výkonu) môžu byť vyplatené výkonným umelcom – hercom, tanečníkom, spevákom –- autorom diel literárnych, vedeckých, umeleckých, ktoré sú výsledkom vlastnej duševnej činnosti autora, výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, autorom a zhotoviteľom databáz,
·         Ostatné osobné náklady sú odmeny za vykonanie práce na základe uzatvorených dohôd o vykonaní práce (nejde o mzdové náklady).
c)      Služby súvisiace s realizáciou projektu, t.j. práce/služby vykonávané/realizované na objednávku/faktúru (napr. obrazová a zvuková postprodukcia, laboratórne práce, výroba filmových kópií, dabing, titulkovanie, služby osvetľovacie, ozvučovacie, tlmočnícke a prekladateľské, požičovné filmov a pod.).
d)      Cestovné výdavky a prepravné (doprava) – spojené s realizáciou projektu (nejde o náhrady vyplácané v zmysle zákona o cestovných náhradách, resp. výdavky zamestnancov žiadateľa):
·         Cestovné výdavky sú výdavky spojené s dopravou osôb zabezpečovanou oficiálnymi dopravcami (letenky, vlakové lístky, autobusové lístky, lodné lístky, taxi).
·         Prepravné (doprava) sú výdavky na dopravu nesúvisiace s nákupom tovarov, napr. ide o výdavky spojené s prepravou osôb – účinkujúcich, ako aj s prepravou ozvučovacej a osvetľovacej techniky, preprava filmov a pod., zabezpečované právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá má živnostenské oprávnenie (koncesnú listinu) v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
e)        Víza.
f)         Účastnícke poplatky na kultúrnych podujatiach (festivaloch, vystúpeniach a pod.).
g)        Prenájom vozidiel (vrátane nákupu pohonných hmôt, mazadiel a poplatkov za parkovanie počas trvania prenájmu). Nevzťahuje sa na súkromné a firemné motorové vozidlá.
h)        Prenájom techniky (osvetľovacia, ozvučovacia, kamerová, premietacia, tlmočnícka, hudobná, laboratórna, dabingová, titulkovacia a pod.).
i)          Prenájom priestorov na realizáciu projektu (kultúrne domy, sály, výstavné priestory, ateliéry, exteriéry a pod.).
j)          Nákup (samostatný) materiálu - filmová surovina, kazety (audio, video, foto, DVD), masky kostýmy, kulisy, výprava (scéna, stavby).
k)        Obstaranie hmotného (hnuteľného a nehnuteľného) majetku v intenciách bežných výdavkov – ide o obstaranie samostatných hnuteľných vecí, prípadne súborov hnuteľných vecí (definované zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov), ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie a ktorých vstupná cena je 30.000,- Sk a nižšia (fax, počítač, fotoaparáty a pod.).
l)          Ubytovanie.
m)      Propagácia – výroba pozvánok, letákov, plagátov, katalógov, bulletinov (nie zborníkov). Pri uvedení „položky“ reklama sú akceptovateľné iba bezprostredné náklady na propagáciu projektu. Výroba reklamných predmetov je neakceptovateľným nákladom.
n)        Polygrafické náklady.
o)        Vecné ceny v rozsahu bežných výdavkov (max. do výšky 30 000.- Sk v zmysle zákona o dani z príjmov) a výroba vecných cien.
p)        Sprievodné aktivity – výroba dokumentov z podujatí, výroba trailerov, festivalové znelky,     prepis filmov.
q)        Kancelárske potreby a iný spotrebný materiál, telefónne poplatky (pevné linky i mobilné telefóny), telefónne karty, fax, poštovné, internet, zriadenie internetovej stránky.
r)         Právne a poradenské služby. 
 Nákladové položky pod písm. q) a r) nesmú v súhrnnej výške prekročiť 20 % z poskytnutej dotácie.
s)         Nákup techniky, ak to umožňuje konkrétny podprogram a o umožnení investície explicitne rozhodne komisia.

 

(3) V súlade s odsekom 1 sú neakceptovateľnými (neoprávnenými) nasledovné druhy nákladov (položky):

a)      Výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ich náhrady a ostatné vyrovnania, zákonné odvody do fondov. Mzdou sa rozumie peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu (zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov), Plat definuje napr. zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých
b)      Poistné osôb (napr. pri cestách do zahraničia), vecí, majetku a pod.
c)      Štipendiá.
d)      Strava pri realizácii kultúrnych podujatí, catering, občerstvenie, diéty v zmysle zákona o cestovných náhradách, vreckové, finančné ceny, dary, kvetinové koše, kvety, vence, reklamné predmety, suveníry, akékoľvek vstupenky na kultúrne podujatia (divadelné predstavenia, koncerty a pod.).
e)      Preprava realizovaná neautorizovaným prepravcom, nákup pohonných hmôt a mazadiel,      parkovacie poplatky (pri použití súkromného alebo služobného motorového vozidla).
f)       Výzdoba a dekorácia interiérov a exteriérov.
g)      Sprievodné podujatia – tlačové strediská, recepcie, módne prehliadky, vyhliadkové lety, plavby, promotion, krsty a pod.

 

(4) Okrem  nákladov taxatívne uvedených v odseku 3 je potrebné rešpektovať príslušné ustanovenia platného výnosu (napr. neakceptovateľnosť úhrad záväzkov z predchádzajúcich rokov, splácania úverov a úrokov z poskytnutých úverov, refundácie výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch).

 

(5) V prípade, že je žiadateľ platcom DPH, dotáciu možno použiť len na položky, ktoré sú bez DPH (napr. honoráre) alebo na úhradu iba základu dane z pridanej hodnoty. 

 

(6) Zatrieďovanie nákladov podľa platnej rozpočtovej klasifikácie je ovplyvnené charakterom projektu a spôsobom jeho realizácie, pričom môžu nastať rôzne nepredvídané skutočnosti, ktoré nie je možné dopredu definovať. Základným rámcom pre posúdenie charakteru nákladu/výdavku je platná rozpočtová klasifikácia, zákon o dani z príjmov a zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

 

Čl. 11
Účel poskytnutia dotácie v jednotlivých podprogramoch

 

            Podmienky poskytnutia dotácie sa líšia podľa špecifík jednotlivých podprogramov. Každý podprogram má stanovený okruh žiadateľov, ktorí sa o dotáciu v ňom môžu uchádzať, podmienky, ktoré musí projekt spĺňať, podklady, ktoré je pre jeho posúdenie potrebné predložiť a kritériá, podľa ktorých bude hodnotený: 

 

1.) Podprogram 3.1 Tvorba a vývoj audiovizuálnych diel (development).

Podprogram je určený hlavne na prípravu náročných diel, ktoré majú perspektívu získať ďalšiu dotáciu z medzinárodných programov a programov Európskeho spoločenstva (Eurimages, MEDIA Plus), prípadne sú z hľadiska tvorby a prípravy finančne a časovo náročné. Základným cieľom tohto podprogramu je podporiť vznik a vývoj scenárov hraných, dokumentárnych a  animovaných audiovizuálnych diel. Spôsobilé sú projekty vo fáze od synopsy/treatmentu (v zmysle nižšie uvedených podmienok), vrátane prípravy nakrúcania, t.j. developmentu. Etapa pre-production je ohraničená prvým filmovacím dňom. Žiadateľom v tomto podprograme je primárne producent vyvíjaného diela.

 

Podmienky poskytnutia dotácie v podprograme 3.1

 

a)  Projekty je potrebné predkladať na žiadosti a doplňujúcich formulároch spolu s prílohami v súlade s nasledovnými  podmienkami:

 • Projekty z oblasti hraných žánrov sa predkladajú  vo forme synopsy/treatmentu/scenára a podrobnej explikácie, v ktorej je opísaný autorský a realizačný zámer.

   

 • Projekty z oblasti dokumentárnych žánrov sa predkladajú vo forme synopsy a podrobnej explikácie, v ktorej je opísaný autorský a realizačný zámer. Tvorivý a umelecký charakter a dokumentárny a spoločenský význam projektu musia byť jednoznačne prezentované a vysvetlené žiadateľom v popise projektu/explikácii.
 • Projekty z oblasti animovaných žánrov sa predkladajú vo forme synopsy a podrobnej explikácie, v ktorej je opísaný autorský a realizačný zámer. Súčasťou projektu je základný výtvarný návrh a popis technológie.

   

 • O dotáciu na tvorbu a vznik scenárov hraných, dokumentárnych a animovaných audiovizuálnych diel sa môžu uchádzať osoby uvedené v písmene A, B, C alebo F (čl. 4 ods. 1). Žiadosti od osôb uvedených v písmene D budú podporené len mimoriadne.
 • O dotáciu na vývoj a prípravu realizácie audiovizuálneho diela (tzv. development), t.j. vo fáze od synopsy/treatmentu až do začiatku nakrúcania, sa môžu uchádzať osoby uvedené v písmene A, B, C alebo F (čl. 4 ods. 1).

   

 • V prípade žiadosti o dotáciu jednoznačne televízneho projektu rozsiahlejšieho charakteru (napr. televízny seriál) je povinnou prílohou potvrdenie záväzného záujmu vysielateľa o vývoj tohto projektu. 

   

b) Formu a trvanie zabezpečenia práv výrobcu je žiadateľ (osoby uvedené v písmene A, B, C alebo F (čl. 4 ods. 1)) povinný doložiť kópiou zmluvy s autorom námetu a/alebo scenára. Za záväznú právnu formu sa pre tento účel považuje zmluva s autorom námetu a/alebo scenára podľa Autorského zákona, alebo zmluva o budúcej zmluve s autorom námetu a/alebo scenára, ktorá bude uzavretá podľa Autorského zákona.   

c) V prípade, ak sa žiada o dotáciu aj na výrobu audiovizuálneho diela, vrátane vývoja a distribúcie, žiadosť sa podáva v podprograme 3.2, resp. 3.3. Uchádzať sa súčasne o dotáciu na rovnaký projekt (jedno dielo) vo viacerých podprogramoch je vylúčené (t.j. napr. v  podprograme 3.1 a súčasne aj v  podprograme 3.3).

 

d) Kompletná žiadosť pozostáva z nasledovných dokumentov:

 • Žiadosť o poskytnutie dotácie („.rtf“) obsahuje: Žiadosť, Popis projektu, Rozpočet projektu, Čestné prehlásenie, Kontrolný list a požadované prílohy (doklad o právnej subjektivite a doklad o zriadení účtu).

   

 • Formulár pre doplňujúce informácie („.pdf“) obsahuje: Informácie o projekte, Rámcový rozpočet projektu, Predbežný plán finančného zabezpečenia, Kontrolný zoznam a požadované prílohy.

   

e) Projekty budú hodnotené podľa nasledovných kritérií:

 • Kvalita a originalita námetu, scenára a/alebo obsahovej štruktúry projektu: pri hraných projektoch: námet, obsahová štruktúra, postavy a vizuálny štýl; pri tvorivých dokumentoch: námet, obsahová štruktúra, vizuálny štýl a tvorivý prínos; pri animovaných projektoch: námet, obsahová štruktúra, vizuálny štýl a výtvarná stránka.
 • Vyplnenie formulára a príloh (úplnosť, pravdivosť, prehľadnosť).
 • Kvalita stratégie vývoja projektu: popis a časový harmonogram činností spojených s vývojom projektu; presnosť rozpočtu na vývoj.
 • Kvalita stratégie financovania a produkčného potenciálu: predbežný finančný výrobný plán;  uvedenie možných podielov alebo koprodukčných zmlúv.
 • Predpoklady na realizáciu (producent, tvorcovia, tvorivý štáb).
 • Potenciál európskeho a medzinárodného využitia a atraktivita pre distribúciu.
 • Bonus (prémiové body za výnimočnosť z niektorých uvedených kritérií).

2.) Podprogram 3.2 Produkcia audiovizuálnych diel.

Cieľom podprogramu je podporiť vznik nových hraných, dokumentárnych a animovaných audiovizuálnych diel. Podprogram 3.2 je určený na podporu realizácie audiovizuálnych diel pre televízne vysielanie, pre video distribúciu a na podporu realizácie krátko a stredometrážnych audiovizuálnych diel pre kiná.

Podmienky poskytnutia dotácie v podprograme 3.2

 

a)  Projekty je potrebné predkladať na žiadosti a doplňujúcich formulároch spolu s prílohami v súlade s nasledovnými  podmienkami:

 • Projekty z oblasti hraných žánrov sa predkladajú  vo forme scenára a podrobnej explikácie, v ktorej je opísaný autorský a realizačný zámer.

   

 • Projekty z oblasti dokumentárnych žánrov sa predkladajú vo forme synopsy/treatmentu a podrobnej explikácie, v ktorej je opísaný autorský a realizačný zámer. Tvorivý a umelecký charakter a dokumentárny a spoločenský význam projektu musia byť jednoznačne prezentované a vysvetlené  žiadateľom v popise projektu/explikácii.
 • Projekty z oblasti animovaných žánrov sa predkladajú vo forme synopsy a podrobnej explikácie, v ktorej je opísaný autorský a realizačný zámer. Súčasťou projektu je základný výtvarný návrh a popis technológie.

   

 • O dotáciu na produkciu audiovizuálnych diel sa môžu uchádzať osoby uvedené v písmene A, B, C alebo F (čl. 4 ods. 1).
 • V prípade žiadosti o dotáciu televízneho projektu je vítaným dokladom akceptačný list vysielateľa. V prípade žiadosti o dotáciu televízneho projektu rozsiahlejšieho charakteru (napr. televízny seriál) je povinnou prílohou potvrdenie záväzného záujmu vysielateľa o spoluprácu na tomto projekte. 

   

b) Formu a trvanie zabezpečenia práv výrobcu je žiadateľ povinný doložiť kópiou zmluvy s autorom námetu a/alebo scenára. Za záväznú právnu formu sa pre tento účel považuje zmluva s autorom námetu a/alebo scenára podľa Autorského zákona, alebo zmluva o budúcej zmluve s autorom námetu a/alebo scenára, ktorá bude uzavretá podľa Autorského zákona.

 

c) Kompletná žiadosť pozostáva z nasledovných dokumentov:

 • Žiadosť o poskytnutie dotácie („.rtf“) obsahuje: Žiadosť, Popis projektu, Rozpočet projektu, Čestné prehlásenie, Kontrolný list a požadované prílohy (doklad o právnej subjektivite a doklad o zriadení účtu).

   

 • Formulár pre doplňujúce informácie („.pdf“) obsahuje: Informácie o projekte, Rámcový rozpočet projektu, Predbežný plán finančného zabezpečenia, Kontrolný zoznam a požadované prílohy.

   

d) Projekty budú hodnotené podľa nasledovných kritérií:

 • Kvalita a originalita námetu, scenára a/alebo obsahovej štruktúry projektu: pri hraných projektoch: námet, obsahová štruktúra, postavy a vizuálny štýl; pri tvorivých dokumentoch: námet, obsahová štruktúra, vizuálny štýl a tvorivý prínos; pri animovaných projektoch: námet, obsahová štruktúra, vizuálny štýl a výtvarná stránka.

   

 • Vyplnenie formulára a príloh (úplnosť, pravdivosť, prehľadnosť).
 • Kvalita stratégie projektu: popis a časový harmonogram činností spojených s realizáciou projektu;  presnosť rozpočtu na výrobu.

   

 • Kvalita stratégie financovania a produkčného potenciálu: predbežný finančný výrobný plán;  uvedenie partnerov, koprodukčných zmlúv a akceptačných listov.
 • Predpoklady na realizáciu (producent, tvorcovia, tvorivý štáb).

   

 • Potenciál európskeho a medzinárodného využitia a atraktivita pre distribúciu.
 • Bonus (prémiové body za výnimočnosť z niektorých uvedených kritérií).

   

3.) Podprogram 3.3 Produkcia dlhometrážnych filmov pre kiná.

Cieľom podprogramu je podporiť obnovu a rozvoj kinematografickej produkcie v súlade s Odporúčaním č. R 86 (3) Výboru ministrov členským štátom o podpore audiovizuálnej výroby v Európe. Podprogram je určený na podporu výroby dlhometrážnych hraných, dokumentárnych a animovaných audiovizuálnych diel pre kiná. Následné televízne šírenie a video distribúcia nevylučuje projekt z poskytnutia dotácie. Celková výška dotácie na dlhometrážne filmy bude poskytovaná do výšky 15 miliónov korún a v prípade hraných filmov nebude môcť dotácia okrem spomenutého limitu prekročiť 50% rozpočtu na projekt. 

 

Podmienky poskytnutia dotácie v podprograme 3.3

 

a)  Projekty je potrebné predkladať na žiadosti a doplňujúcich formulároch spolu s prílohami v súlade s nasledovnými  podmienkami:

 • Projekty z oblasti hraných žánrov sa predkladajú  vo forme scenára a podrobnej explikácie, v ktorej je opísaný autorský a realizačný zámer. Súčasťou projektu sú informácie o tvorivom tíme, mieste nakrúcania a postprodukcie, ďalej harmonogram projektu a predbežná distribučná stratégia.

   

 • Projekty z oblasti dokumentárnych žánrov sa predkladajú vo forme treatmentu/scenára a podrobnej explikácie, v ktorej je opísaný autorský a realizačný zámer. Tvorivý a umelecký charakter a dokumentárny a spoločenský význam projektu musia byť jednoznačne prezentované a vysvetlené  žiadateľom v popise projektu/explikácii. Súčasťou projektu sú informácie o tvorivom tíme, mieste nakrúcania a postprodukcie, ďalej harmonogram projektu a predbežná distribučná stratégia.
 • Projekty z oblasti animovaných žánrov sa predkladajú vo forme scenára a podrobnej explikácie, v ktorej je opísaný autorský a realizačný zámer. Súčasťou projektu je základný výtvarný návrh a popis technológie. Súčasťou projektu sú informácie o tvorivom tíme, mieste nakrúcania a postprodukcie, ďalej harmonogram projektu a predbežná distribučná stratégia.

   

 • O dotáciu na produkciu dlhometrážnych filmov pre kiná sa môžu uchádzať len osoby uvedené v písmene A (čl. 4 ods. 1).

   

b) Formu a trvanie zabezpečenia práv výrobcu je žiadateľ povinný doložiť kópiou zmluvy s autorom námetu a/alebo scenára. Za záväznú právnu formu sa pre tento účel považuje zmluva s autorom námetu a/alebo scenára podľa Autorského zákona, alebo zmluva o budúcej zmluve s autorom námetu a/alebo scenára, ktorá bude uzavretá podľa Autorského zákona.

 

c) Kompletná žiadosť pozostáva z nasledovných dokumentov:

 • Žiadosť o poskytnutie dotácie („.rtf“) obsahuje: Žiadosť, Popis projektu, Rozpočet projektu, Čestné prehlásenie, Kontrolný list a požadované prílohy (doklad o právnej subjektivite a doklad o zriadení účtu).

   

 • Formulár pre doplňujúce informácie („.pdf“) obsahuje: Informácie o projekte, Rámcový rozpočet projektu, Predbežný plán finančného zabezpečenia, Kontrolný zoznam a požadované prílohy.

   

d) Projekty budú hodnotené podľa nasledovných kritérií:

 • Kvalita a originalita scenára: pri hraných projektoch: aktuálnosť vybranej témy, námet, dramatická kompozícia, postavy, jazyk, obraz, obsah, forma rozprávania; pri tvorivých dokumentoch: aktuálnosť vybranej témy, námet, konštrukcia a výstavba predlohy a scenáru, forma rozprávania, forma udalosti, deja/alebo obsahovej štruktúry projektu; pri animovaných projektoch: námet, konštrukcia a výstavba predlohy a scenáru, forma rozprávania, vizuálny štýl a výtvarná stránka.

   

 • Vyplnenie formulára a príloh (úplnosť, pravdivosť, prehľadnosť).
 • Kvalita stratégie projektu: popis a časový harmonogram činností spojených s realizáciou projektu;  presnosť rozpočtu na výrobu.

   

 • Kvalita stratégie financovania a produkčného potenciálu: predbežný finančný výrobný plán; uvedenie partnerov, koprodukčných zmlúv a akceptačných listov.
 • Predpoklady na realizáciu (producent, tvorcovia, tvorivý štáb).

   

 • Potenciál európskeho a medzinárodného využitia a atraktivita pre distribúciu.
 • Bonus (prémiové body za výnimočnosť z niektorých uvedených kritérií). 

   

4.) Podprogram 3.4 Postprodukcia a/alebo distribúcia audiovizuálnych diel.

Cieľom podprogramu je vytvoriť podmienky pre financovanie audiovizuálnych diel v záverečných etapách procesu vzniku a vytvoriť predpoklad pre podmienené kontinuálne financovanie umelecky hodnotných a časovo náročných projektov. Podprogram je určený na podporu postprodukcie a/alebo distribúciu náročných hraných, dokumentárnych a animovaných audiovizuálnych diel pre kiná, televízne vysielanie, video distribúciu a na podporu  audiovizuálnych diel, ktoré získali v predchádzajúcom období dotáciu na vývoj a/alebo produkciu.

 

Podmienky poskytnutia dotácie v podprograme 3.4

 

a)  Projekty je potrebné predkladať na žiadosti a doplňujúcich formulároch spolu s prílohami v súlade s nasledovnými  podmienkami:

 • Pre postprodukciu a distribúciu je súčasťou projektu scenár a videokazeta s ukážkami denných prác, resp. serviskou (predbežným zostrihom). O dotáciu na postprodukciu je možné žiadať len vtedy, ak je nakrútených 80% materiálu.  Akceptované sú len náklady spojené s dokončením projektu a jeho uvedením v kinách (televíznom vysielaní). Súčasťou projektu musí byť akceptačný list od distributéra, vysielateľa alebo sales agenta.

   

 • V prípade žiadosti len na distribúciu (už dokončeného diela) musí byť žiadateľom distributér. Ak je producent súčasne distributérom, musí byť – rovnako ako v prípade distributéra - súčasťou žiadosti predbežná distribučná stratégia a distribučný plán.
 • Pri žiadosti o dotáciu na distribúciu je možné žiadať aj o dotáciu na výrobu cudzojazyčného znenia audiovizuálneho diela. V takom prípade musí byť súčasťou žiadosti distribučná stratégia v zahraničí a informácie o plánovanej technológii spracovania cudzojazyčného znenia a zabezpečení umeleckého prekladu.

   

 • Žiadosť o dotáciu na distribúciu môže obsahovať aj náklady spojené s propagáciou distribúcie daného diela.
 • O dotáciu na postprodukciu a distribúciu audiovizuálnych diel sa môžu uchádzať osoby uvedené v písmene A, B, C alebo F (čl. 4 ods. 1).

   

b) Kompletná žiadosť pozostáva z nasledovných dokumentov:

 • Žiadosť o poskytnutie dotácie („.rtf“) obsahuje: Žiadosť, Popis projektu, Rozpočet projektu, Čestné prehlásenie, Kontrolný list a požadované prílohy (doklad o právnej subjektivite a doklad o zriadení účtu).

   

 • Formulár pre doplňujúce informácie („.pdf“) obsahuje: Informácie o projekte, Rámcový rozpočet projektu, Predbežný plán finančného zabezpečenia, Kontrolný zoznam a požadované prílohy.

   

c) Projekty budú hodnotené podľa nasledovných kritérií:

 • Kvalita a originalita námetu, scenára a/alebo obsahovej štruktúry projektu: pri hraných projektoch: námet, obsahová štruktúra, postavy a vizuálny štýl; pri tvorivých dokumentoch: námet, obsahová štruktúra, vizuálny štýl a tvorivý prínos; pri animovaných projektoch: námet, obsahová štruktúra, vizuálny štýl a výtvarná stránka.

   

 • Vyplnenie formulára a príloh (úplnosť, pravdivosť, prehľadnosť).
 • Kvalita stratégie projektu: existujúci partneri a priebeh realizácie výroby; presnosť rozpočtu na výrobu a postprodukciu.

   

 • Kvalita stratégie financovania a produkčného potenciálu: predbežný finančný výrobný a distribučný plán a distribučná stratégia; uvedenie partnerov, koprodukčných zmlúv a akceptačných listov.
 • Kvalita predloženého nakrúteného materiálu (naplnenie režijnej koncepcie a v projekte deklarovaných zámerov).

   

 • Potenciál európskeho a medzinárodného využitia a atraktivita pre distribúciu.
 • Bonus (prémiové body za výnimočnosť z niektorých uvedených kritérií). 

   

5.) Podprogram 3.5 Minoritná koprodukcia dlhometrážnych filmov pre kiná.

Podprogram je určený na podporu realizácie dlhometrážnych hraných, dokumentárnych a animovaných audiovizuálnych diel pre kiná, v ktorých má SR minoritný koprodukčný podiel v zmysle Európskeho dohovoru o filmovej koprodukcii (v prípade dvoch koproducentov minimálne 20%-ný podiel na copyrighte, v prípade troch a viacerých partnerov minimálne 10%-ný podiel). Národnú akreditáciu projektu podľa dohovoru môžu projekty získať na ministerstve kultúry a je potrebné sa o ňu uchádzať vopred. Podľa dohovoru však musí byť projekt najprv akreditovaný v krajine majoritného producenta ("Európsky dohovor o filmovej koprodukcii").

Podmienky poskytnutia dotácie v podprograme 05 

 

a)  Projekty je potrebné predkladať na žiadosti a doplňujúcich formulároch spolu s prílohami v súlade s nasledovnými  podmienkami:

 • O dotáciu projektu je možné uchádzať sa len vo fáze vývoja projektu, alebo prvých fáz nakrúcania.

   

 • Projekty z oblasti hraných žánrov sa predkladajú  vo forme scenára a podrobnej explikácie, v ktorej je opísaný autorský a realizačný zámer. Súčasťou projektu sú informácie o tvorivom tíme, mieste nakrúcania a postprodukcie, ďalej harmonogram projektu a predbežná distribučná stratégia.
 • Projekty z oblasti dokumentárnych žánrov sa predkladajú vo forme treatmentu/scenára a podrobnej explikácie, v ktorej je opísaný autorský a realizačný zámer. Tvorivý a umelecký charakter a dokumentárny a spoločenský význam projektu musia byť jednoznačne prezentované a vysvetlené  žiadateľom v popise projektu/explikácii. Súčasťou projektu sú informácie o tvorivom tíme, mieste nakrúcania a postprodukcie, ďalej harmonogram projektu a predbežná distribučná stratégia.

   

 • Projekty z oblasti animovaných žánrov sa predkladajú vo forme scenára a podrobnej explikácie, v ktorej je opísaný autorský a realizačný zámer. Súčasťou projektu je základný výtvarný návrh a popis technológie. Súčasťou projektu sú informácie o tvorivom tíme, mieste nakrúcania a postprodukcie, ďalej harmonogram projektu a predbežná distribučná stratégia.
 • Dotácia nie je určená čisto finančným minoritným koprodukciám. Podmienkou, okrem podielu slovenského producenta na copyrighte, je účasť slovenských tvorcov na projekte alebo realizácia časti projektu na Slovensku. Komisia bude vyžadovať podrobnejšie informácie o zložení tvorivého tímu, realizačného štábu, o harmonograme a mieste nakrúcania.

   

 • Následné televízne šírenie a videodistribúcia nevylučuje projekt z poskytnutia dotácie.
 • O dotáciu na produkciu dlhometrážnych filmov pre kiná sa môžu uchádzať len osoby uvedené v písmene A alebo B (čl. 4 ods. 1).

   

b)  Formu a trvanie zabezpečenia práv výrobcu je žiadateľ povinný doložiť kópiou zmluvy s autorom námetu a/alebo scenára. Za záväznú právnu formu sa pre tento účel považuje zmluva s autorom námetu a/alebo scenára podľa Autorského zákona, alebo zmluva o budúcej zmluve s autorom námetu a/alebo scenára, ktorá bude uzavretá podľa Autorského zákona.

 

c) Kompletná žiadosť pozostáva z nasledovných dokumentov:

 • Žiadosť o poskytnutie dotácie („.rtf“) obsahuje: Žiadosť, Popis projektu, Rozpočet projektu, Čestné prehlásenie, Kontrolný list a požadované prílohy (doklad o právnej subjektivite a doklad o zriadení účtu).

   

 • Formulár pre doplňujúce informácie („.pdf) obsahuje: Informácie o projekte, Rámcový rozpočet projektu, Predbežný plán finančného zabezpečenia, Kontrolný zoznam a požadované prílohy.

   

d) Projekty budú hodnotené podľa nasledovných kritérií:

 • Kvalita a originalita scenára: pri hraných projektoch: aktuálnosť vybranej témy, námet, dramatická kompozícia, postavy, jazyk, obraz, obsah, forma rozprávania; pri tvorivých dokumentoch: aktuálnosť vybranej témy, námet, konštrukcia a výstavba predlohy a scenáru, forma rozprávania, forma udalosti, deja/alebo obsahovej štruktúry projektu; pri animovaných projektoch: námet, konštrukcia a výstavba predlohy a scenáru, forma rozprávania, vizuálny štýl a výtvarná stránka.

   

 • Vyplnenie formulára a príloh (úplnosť, pravdivosť, prehľadnosť).
 • Kvalita stratégie projektu: popis a časový harmonogram činností spojených s realizáciou projektu;  presnosť rozpočtu na výrobu.

   

 • Kvalita stratégie financovania a produkčného potenciálu: predbežný finančný výrobný plán;  uvedenie partnerov, koprodukčných zmlúv a akceptačných listov.
 • Miera slovenskej účasti na projekte: účasť tvorivého tímu, výrobného štábu, miesto nakrúcania.

   

 • Potenciál európskeho a medzinárodného využitia a atraktivita pre distribúciu.
 • Bonus (prémiové body za výnimočnosť z niektorých uvedených kritérií). 

   

6.) Podprogram 3.6 Distribúcia zahraničných audiovizuálnych diel.

Cieľom podprogramu je vytvoriť podmienky pre distribúciu zahraničných - hlavne európskych - umelecky hodnotných audiovizuálnych (nekomerčných) diel pre kiná, video a inú distribúciu.  

 

Podmienky poskytnutia dotácie v podprograme 3.6

a)  Projekty je potrebné predkladať - pred začatím realizácie projektu - na žiadosti a doplňujúcich formulároch spolu s prílohami v súlade s nasledovnými  podmienkami:

 • Pri žiadosti o dotáciu na distribúciu je súčasťou projektu VHS/DVD záznam diela, resp.  recenzie – novinové články a iné doklady potvrdzujúce jeho umeleckú hodnotu a charakter a distribučná stratégia žiadateľa vrátane predbežného distribučného plánu.

   

 • Požadovaným dokladom je zmluva alebo kontrakt/deal memo žiadateľa s poskytovateľom práv.
 • V prípade, ak sa žiada o dotáciu na viac ako jeden film, resp. na kolekciu filmov, vyplní sa na každý titul osobitne iba Formulár A a vzorový rámcový rozpočet pre podprogram 3.6 a priložia sa doklady požadované podľa predchádzajúcich dvoch bodov.

   

 • Podmienkou dotácie je požiadavka nasadenia filmu do kino distribúcie minimálne v dvoch kópiách. V programe AudioVízia nie sú rozpočtované tzv. kapitálové výdavky (prostriedky určené na investície). Podľa súčasných predpisov je nákup autorských práv nad 50.000,- Sk investíciou. Dotácia z programu nemôže byť (ani do stanovenej výšky) poskytnutá na nákup práv, ktorý presahuje spomenutý limit.
 • Z dotácie je vylúčené televízne vysielanie.

   

 • Z dotácie sú vylúčené diela s vysokým komerčným potenciálom a filmy propagujúce násilie a/alebo rasizmus a/alebo s pornografickým obsahom.
 • Súčasťou žiadosti je aj informácia žiadateľa o jeho predchádzajúcich skúsenostiach s distribúciou umelecky hodnotných audiovizuálnych diel, vrátane informácii o návštevnosti (inej úspešnosti) tejto distribúcie.

   

 • O dotáciu na distribúciu zahraničných audiovizuálnych diel sa môžu uchádzať osoby uvedené v písmene A, B, C alebo E (čl. 4 ods. 1). Žiadateľom o dotáciu môže byť iba spoločnosť so sídlom v SR.

b) Kompletná žiadosť pozostáva z nasledovných dokumentov:

 • Žiadosť o poskytnutie dotácie („.rtf“) obsahuje: Žiadosť, Popis projektu, Rozpočet projektu, Čestné prehlásenie, Kontrolný list a požadované prílohy (doklad o právnej subjektivite a doklad o zriadení účtu).

   

 • Formulár pre doplňujúce informácie („.pdf“) obsahuje: Informácie o projekte, Rámcový rozpočet projektu, Predbežný plán finančného zabezpečenia, Kontrolný zoznam a požadované prílohy.

c) Projekty budú hodnotené podľa nasledovných kritérií:

 • Kvalita a originalita projektu (výber distribuovaných filmov, spôsob distribúcie).

   

 • Vyplnenie formulára a príloh (úplnosť, pravdivosť, prehľadnosť).
 • Relevantnosť projektu pre slovenské audiovizuálne prostredie (jeho potreba pre toto prostredie).

   

 • Kvalita stratégie projektu: jeho „udržateľnosť“, vplyv na prostredie z dlhodobejšieho pohľadu;  uvedenie partnerov a distribučného plánu.
 • Stratégia financovania, podiel požadovaných prostriedkov voči ostatným investíciám.

   

 • Cieľová skupina, pre ktorú je projekt určený a distribučná stratégia na jej oslovenie.
 • Bonus (prémiové body za výnimočnosť z niektorých uvedených kritérií).

   


7.) Podprogram 3.7 Podujatia a/alebo prezentácia audiovizuálnych diel.

Podprogram 3.7 je určený najmä na podporu festivalov a prehliadok domácich a/alebo zahraničných audiovizuálnych diel v Slovenskej republike. Festivaly a prehliadky musia byť zamerané primárne na film a audiovíziu (odborné festivaly, ktoré používajú audiovizuálne dielo len ako nosič nebudú z prostriedkov na rozvoj audiovízie dotované), prezentácie audiovizuálnych diel, audiovízie a audiovizuálneho dedičstva, aktivity neziskových a profesijných organizácií v audiovízii. V tomto podprograme budú dotované i komplexnejšie prezentácie slovenskej kinematografie v zahraničí.

Podmienky poskytnutia dotácie v podprograme 3.7

a) Projekty je potrebné - pred uskutočnením podujatia – predkladať na žiadosti a doplňujúcich formulároch spolu s prílohami v súlade s nasledovnými  podmienkami:

 • Súčasťou žiadosti je podrobná charakteristika projektu vrátane cieľovej skupiny projektu a jeho relevancie pre slovenské audiovizuálne prostredie. V podrobnej charakteristike odporúčame uviesť ďalšie doplňujúce informácie o projekte, napr. história, stratégia vývoja projektu, termín realizácie projektu, štruktúra a časový plán projektu, stratégia financovania projektu, ďalšie organizácie a inštitúcie, ktoré sa na projekte podieľajú, plán propagácie projektu a/alebo reklamnej a marketingovej komunikácie súvisiacej s projektom, očakávaná efektivita z realizácie projektu (predpokladaná návštevnosť/príjmy zo vstupného a pod.).

   

 • Pri žiadosti o dotáciu pre festival alebo prehliadku je požadovaným dokladom projektu katalóg / fotodokumentácia / tlačový materiál a ohlasy z predchádzajúceho ročníka (s výnimkou nových podujatí). Rovnako je požadovaná verifikovaná informácia o návštevnosti ostatných dvoch ročníkov.
 • Z podprogramu je možné dotovať komplexnejšie prezentácie slovenskej kinematografie v zahraničí (nie napr. uvedenie jedného filmu na festivale). Z dotácie je vylúčená prezentácia a propagácia audiovizuálnych diel v zahraničí, ktorá je súčasťou komplexnej prezentácie kultúry, dotovanej prostredníctvom programu Pro Slovakia.

   

 • O dotáciu na prezentáciu a prezentáciu audiovizuálnych diel sa môžu uchádzať osoby uvedené v písmene A, B, C, E alebo F. (čl. 4 ods. 1).

b) Kompletná žiadosť pozostáva z nasledovných dokumentov:

 • Žiadosť o poskytnutie dotácie („.rtf) obsahuje: Žiadosť, Popis projektu, Rozpočet projektu, Čestné prehlásenie, Kontrolný list a požadované prílohy (doklad o právnej subjektivite a doklad o zriadení účtu).

   

 • Formulár pre doplňujúce informácie („.pdf , „.rtf“) obsahuje: Informácie o projekte, Rámcový rozpočet projektu, Predbežný plán finančného zabezpečenia, Kontrolný zoznam, Vyhlásenie o partnerstve a požadované prílohy.

c) Projekty budú hodnotené podľa nasledovných kritérií:

 • Kvalita a originalita projektu.

   

 • Vyplnenie formulára a príloh (úplnosť, pravdivosť, prehľadnosť).
 • Relevantnosť projektu pre slovenské audiovizuálne prostredie (jeho potreba pre toto prostredie).

   

 • Kvalita stratégie projektu: jeho „udržateľnosť“, vplyv na prostredie z dlhodobejšieho pohľadu;  uvedenie partnerov.
 • Stratégia financovania, podiel požadovaných prostriedkov voči ostatným investíciám.

   

 • Cieľová skupina, pre ktorú je projekt určený a schopnosť pokryť potreby zvolenej cieľovej skupiny projektu.
 • Bonus (prémiové body za výnimočnosť z niektorých uvedených kritérií).

 

8.) Podprogram 3.8 edičná činnosť v oblasti audiovízie.

 

Cieľom podprogramu je podporiť vznik a vydávanie odborných, vedeckých, teoretických a/alebo historiografických štúdií, analýz v oblasti audiovízie vo forme periodických i neperiodických publikácií. Podprogram je určený najmä na podporu:

 • vedeckej, teoretickej a odbornej výskumnej činnosti v oblasti audiovízie, ako sú najmä štúdie, expertízy, analýzy, realizácia monitoringu, výskumov a ďalších špecializovaných činností,

   

 • vzniku nových teoretických a historiografických štúdií a prekladov odbornej literatúry z oblasti audiovízie,
 • prípravy a  vydávania periodickej a neperiodickej tlače v oblasti audiovízie.

   

Podmienky poskytnutia dotácie v podprograme 3.8

a)  Projekty je potrebné predkladať na žiadosti a doplňujúcich formulároch spolu s prílohami v súlade s nasledovnými  podmienkami:

 • Pre neperiodické publikácie sú požadovanými dokladmi: rukopis/pri reedíciách recenzie alebo iné odborné odporúčania; pri prekladoch kópia zmluvy o vysporiadaní autorských práv/súhlas s použitím diela; pri nových projektoch dva odborné posudky.

   

 • Pre periodickú tlač sú povinnými prílohami: najmenej dve čísla z predchádzajúceho ročníka;  pri nových projektoch dva odborné posudky; potvrdenie o registrácii periodickej tlače.
 • Súčasťou žiadosti je podrobná charakteristika projektu vrátane cieľovej skupiny projektu a jeho relevancie pre slovenské audiovizuálne prostredie. V podrobnej charakteristike odporúčame uviesť ďalšie doplňujúce informácie o projekte, napr. história, stratégia vývoja projektu, termín realizácie projektu, štruktúra a časový plán projektu, stratégia financovania projektu, ďalšie organizácie a inštitúcie, ktoré sa na projekte podieľajú, plán propagácie projektu a/alebo reklamnej a marketingovej komunikácie súvisiacej s projektom, stratégia distribúcie, očakávaná efektivita z realizácie projektu (predpokladané príjmy z predaja a pod.).

   

 • Súčasťou charakteristiky projektu pri neperiodických publikáciách sú aj tieto údaje: predbežný rozsah (počet strán, autorských hárkov, objem obrazovej časti), druh väzby a papiera, formát, farba, termín vydania, plánovaný náklad a cena výtlačku.
 • O dotáciu na edičnú činnosť sa môžu uchádzať osoby uvedené v písmene A, B, C, E alebo F (čl. 4 ods. 1).

   

b) Kompletná žiadosť pozostáva z nasledovných dokumentov:

 • Žiadosť o poskytnutie dotácie („.rtf“) obsahuje: Žiadosť, Popis projektu, Rozpočet projektu, Čestné prehlásenie, Kontrolný list a požadované prílohy (doklad o právnej subjektivite a doklad o zriadení účtu).

   

 • Formulár pre doplňujúce informácie („.pdf) obsahuje: Informácie o projekte, Rámcový rozpočet projektu, Predbežný plán finančného zabezpečenia, Kontrolný zoznam a požadované prílohy.

c) Projekty budú hodnotené podľa nasledovných kritérií:

 • Kvalita a originalita projektu.

   

 • Vyplnenie formulára a príloh (úplnosť, pravdivosť, prehľadnosť).
 • Relevantnosť projektu pre slovenské audiovizuálne prostredie (jeho potreba pre toto prostredie).

   

 • Kvalita stratégie projektu: jeho „udržateľnosť“, vplyv na prostredie z dlhodobejšieho pohľadu;  uvedenie partnerov.
 • Stratégia financovania, podiel požadovaných prostriedkov voči ostatným investíciám.

   

 • Cieľová skupina, pre ktorú je projekt určený a schopnosť pokryť potreby zvolenej cieľovej skupiny projektu.
 • Bonus (prémiové body za výnimočnosť z niektorých uvedených kritérií).

Čl. 12
Osobitné ustanovenie

(1) Finančné limity dotácií stanovené v čl. 11 sú záväzné. Minister môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o výške podpory, ktorá tieto limity prekračuje.

(2) Zmenu účelu akou je zmena názvu projektu, termínu, miesta realizácie projektu a zmena nákladových položiek (v rozsahu akceptovateľných nákladov uvedených v celkovom rozpočte projektu žiadateľa) schvaľuje generálny riaditeľ sekcie médií a audiovízie. O zmene výšky podpory rozhoduje minister. Zmena celkového zamerania projektu je vylúčená. Schválené zmeny spracuje tajomník komisie formou dodatku k protokolu o podporených a nepodporených žiadostiach o poskytnutie dotácie.

 

Poznámky :________________________________________

1)      Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z.
2)      Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
3)      Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
4)      20f až 20j Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
5)      Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)      § 10 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Linky