Prehľad grantových programov a podprogramov v roku 2006

Program
číslo a názov programu

Podprogram
číslo a názov podprogramu

Garant programu
gestorský útvar ministerstva  

 

 

 

 

 

1.
Obnovme si svoj dom

1.1
Obnova kultúrnych pamiatok

Sekcia kultúrneho dedičstva

1.2
Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva

Sekcia kultúrneho dedičstva

1.3
Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu

Sekcia kultúrneho dedičstva

1.4
Obnova a využitie pamätihodností obce vo verejnom záujme

Sekcia kultúrneho dedičstva

2.
Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií

2.1
Knižnice a knižničná činnosť

Sekcia kultúrneho dedičstva

2.2
Múzeá a galérie

Sekcia kultúrneho dedičstva

2.3
Ochrana kultúrneho dedičstva

Sekcia kultúrneho dedičstva

2.4
Akvizícia vo fondových inštitúciách

Sekcia kultúrneho dedičstva

 

 

 

 

 

 

 

 

3.
AudioVízia 2006

3.1
Tvorba a vývoj audiovizuálnych diel

Sekcia médií a audiovízie

3.2
Produkcia audiovizuálnych diel

Sekcia médií a audiovízie

3.3
Produkcia dlhometrážnych filmov pre kiná

Sekcia médií a audiovízie

3.4
Postprodukcia a/alebo distribúcia audiovizuálnych diel

Sekcia médií a audiovízie

3.5
Minoritná koprodukcia dlhometrážnych filmov pre kiná

Sekcia médií a audiovízie

3.6
Distribúcia zahraničných audiovizuálnych diel

Sekcia médií a audiovízie

3.7
Podujatia a/alebo prezentácia audiovizuálnych diel

Sekcia médií a audiovízie

3.8
Edičná činnosť v oblasti audiovízie

Sekcia médií a audiovízie

 

 

 

4.
Umenie

4.1
Múzické umenia

Sekcia umenia

4.2
Výtvarné umenia

Sekcia umenia

4.3
Literatúra a knižná kultúra

Sekcia umenia

4.4
Medziodborové kultúrne aktivity

Sekcia umenia

 

 

 

 

5.
Pro Slovakia

5.1
Prezentačné aktivity v oblasti umenia a kultúry
v zahraničí
   

Odbor medzinárodných vzťahov
a zabezpečenia kultúrnych stykov 

5.2
Mobilita kultúrnych pracovníkov, umelcov a umeleckých diel.

Odbor medzinárodných vzťahov
a zabezpečenia kultúrnych stykov 

5.3
Podpora úspešných projektov medzinárodnej spolupráce

Odbor medzinárodných vzťahov
a zabezpečenia kultúrnych stykov 

 

 

 

6.
Kultúra
národnostných
menšín

6.1
Živá kultúra

Sekcia menšinových kultúr

6.2
Periodická tlač

Sekcia menšinových kultúr

6.3
Neperiodická tlač

Sekcia menšinových kultúr

6.4
Sochy a pamätné tabule

Sekcia menšinových kultúr

6.5
Kultúrna politika 

Sekcia menšinových kultúr


7.
Kultúra znevýhodnených
skupín obyvateľstva

7.1
Živá kultúra

Sekcia menšinových kultúr

7.2
Periodická tlač

Sekcia menšinových kultúr

7.3
Neperiodická tlač

Sekcia menšinových kultúr

 

 

 

8.
Nehmotné kultúrne dedičstvo
a kultúrno-osvetová činnosť

8.1
Tradičná kultúra a amatérska umelecká tvorba

Odbor medzinárodných vzťahov
a zabezpečenia kultúrnych stykov 

8.2
Kultúrno-osvetová činnosť a voľnočasové aktivity

Odbor medzinárodných vzťahov
a zabezpečenia kultúrnych stykov 

8.3
Publikačná činnosť v oblasti tradičnej kultúry, amatérskej umeleckej tvorby a kultúrno-osvetovej činnosti

Odbor medzinárodných vzťahov
a zabezpečenia kultúrnych stykov 

 

 

 

9.
Kultúrne poukazy

9.1  Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským ku kultúrnym hodnotám

9.12  Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám - vyučovací jazyk neurčený

9.2  Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny ku kultúrnym hodnotám

9.3  Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám - kultúrne inštitúcie

Odbor medzinárodných vzťahov
a zabezpečenia kultúrnych

Linky