Smernica Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-1136/06-110/2422 z 31. januára 2006 o poskytovaní dotácií

          Minister kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) vydáva v súlade s výnosom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zo 16. novembra 2005 č. MK-12947/05-110/30493 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „výnos“) túto smernicu: 

Čl. 1
Úvodné ustanovenie 

Táto smernica upravuje postup organizačných útvarov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) pri poskytovaní dotácie z rozpočtovej kapitoly ministerstva a pri jej vyúčtovaní.

 

Čl. 2
Postup pri poskytovaní dotácie

(1) Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi len na realizáciu projektov v súlade s výnosom.  

(2) Dotácia sa poskytuje na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“), ktorá obsahuje

a) náležitosti v rozsahu ustanovenom výnosom,
b) ďalšie náležitosti určené sekciou, do ktorej pôsobnosti patrí oblasť žiadosti o dotáciu (ďalej len „vecne príslušný útvar“) v rozsahu stanovenom podmienkami na poskytnutie dotácií pre príslušný program grantového systému ministerstva (ďalej len „program“). 

(3) Žiadosť predkladá žiadateľ ministerstvu podľa podmienok na poskytnutie dotácií a v termíne, ktorý určí a zverejní vecne príslušný útvar na internetovej stránke ministerstva.

(4) Oznámenie podľa odseku 3 obsahuje

a) oblasti podľa § 1 výnosu, v ktorých možno podávať žiadosti,
b) názov a adresu vecne príslušného útvaru, ktorý gestoruje príslušný program,
c) termín uzávierky podávania žiadostí,
d) kritériá hodnotenia  žiadostí,
e) ďalšie náležitosti podľa odseku 2 písm. b).

(5) Žiadosť, ktorá neobsahuje náležitosti podľa odseku 2, nebude akceptovaná. 

(6) Spôsob registrácie a ďalšieho nakladania so žiadosťou upravuje aplikačné programové vybavenie – informačný systém Dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.   

(7) O poskytnutí dotácie a jej výške rozhodne minister na návrh vecne príslušného útvaru, ak nie je ustanovené inak. Návrh na rozhodnutie ministra o poskytnutí alebo neposkytnutí dotácie na základe predložených žiadostí vypracováva v písomnej forme vecne príslušný útvar.  

(8) Vecne príslušný útvar môže za účelom posúdenia žiadosti o poskytnutie dotácie utvárať svoje poradné orgány.  

(9)  Vecne príslušný útvar zabezpečí zverejnenie rozhodnutia ministra podľa odseku 6 na internetovej stránke ministerstva.  

(10) Na základe rozhodnutia o poskytnutí dotácie uzatvorí ministerstvo s prijímateľom písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie (ďalej len „zmluva“). Postup pri príprave a uzatváraní zmluvy upravuje osobitný predpis

(11) Finančné prostriedky poukazuje ministerstvo bezhotovostne prostredníctvom Štátnej pokladnice bezodkladne po obojstrannom podpise zmluvy na bankový účet príjímateľa.  

 

Čl. 3
Použitie dotácie 

 

Prijímateľ môže použiť poskytnutú dotáciu iba v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a podmienkami určenými v zmluve. 

 

Čl. 4
Vyúčtovanie dotácie 
  

(1) Prijímateľ poskytnutú dotáciu vyúčtováva v termíne a spôsobom určeným v zmluve.  
(2) Použitie dotácie podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom podľa osobitného predpisu.3)

 

Čl. 5
Spoločné ustanovenia 

(1) Kontrolu hospodárneho, efektívneho a účinného použitia a vyúčtovania dotácie vykonáva vecne príslušný útvar v spolupráci so sekciou ekonomiky a odborom rezortnej kontroly. Pri výkone následnej finančnej kontroly a priebežnej finančnej kontroly sa postupuje podľa osobitného predpisu.4)  

(2) Dotácie sa poukazujú v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a osobitným predpisom.5)

(3) Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. 

 

Čl. 6
Účinnosť

Táto smernica nadobúda účinnosť 1. februára 2006. 

 

                                                                                              František Tóth
                                                                                              minister kultúry
                                                                                                 v. r.

 

 

4)  Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a o vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z.

5) Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.§ 1 výnosu Ministerstva kultúry  zo 16. novembra 2005 č. MK-12947/05-110/30493 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Smernica Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-578/2004-1 o postupe pri vypracovaní, schvaľovaní a evidovaní zmúv.

3) § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Linky