Smernica Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-2682/2006-110/8433 z 27. apríla 2006

Minister kultúry Slovenskej republiky v súlade s výnosom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zo 16. novembra 2005 č. MK-12947/05-110/30493 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (oznámenie č. 512/2005 Z. z.) v znení výnosu z 28. marca 2006 č. MK-2165/2006-110/6075 (oznámenie č. 173/2006 Z. z.) ustanovuje:

 

Čl. I 

Smernica Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-1136/06-110/2422 z 31. januára 2006 o poskytovaní dotácií sa mení a dopĺňa takto:

1. V čl. 2 odsek 7 znie:

„(7) O poskytnutí dotácie a jej výške rozhodne minister na návrh vecne príslušného útvaru. V prípadoch osobitného významu (napr. aktivity mimoriadneho významu, nepredvídané okolnosti) rozhoduje o podpore projektu minister na základe stanoviska vecne príslušnej sekcie a sekcie ekonomiky; vzor tohto rozhodnutia je uvedený v prílohe. Návrh na rozhodnutie ministra o poskytnutí alebo neposkytnutí dotácie na základe predložených žiadostí vypracováva v písomnej forme vecne príslušný útvar.“.

2. Smernica sa dopĺňa prílohou, ktorá znie:

„Príloha k smernici č. MK-1136/06-110/2422“

MINISTERSTVO KULTÚRY
SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

 

Názov predkladajúcej sekcie: 

 

Mimoriadne rozhodnutie ministra kultúry
o poskytnutí dotácie
v rámci Grantového systému Ministerstva kultúry SR

 

Program/podprogram (slovom):

 

 
Evidenčné číslo žiadosti:

 

 
Názov žiadateľa:

 

 
Názov projektu:

 

 
Požadovaná dotácia (Sk):

 

 
Stanovisko vecne
príslušnej sekcie:

 

 

 

 
Návrh výšky dotácie (Sk):

 

 
Stanovisko sekcie ekonomiky:

 

 

 

 

Stanovisko ministra kultúry:

 

Súhlasím/nesúhlasím

Výška dotácie schválená ministrom (Sk):

 

Podpis:

 

 

Čl. II

Táto smernica nadobúda účinnosť 28. apríla 2006.

Rudolf  C h m e l
   minister, v. r.

Linky