Štruktúra programu

1.1 Obnova kultúrnych pamiatok
1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
1.4 Obnova a využitie pamätihodností obce vo verejnom záujme

Linky