Výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 28. marca 2006 č. MK-2165/2006-110/6075

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje: 

Čl. I 

Výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zo 16. novembra 2005 č. MK-12947/05-110/30493 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (oznámenie č. 512/2005 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto: 

1. V § 2 ods. 4 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin proti majetku, ak ide o žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou,“. 

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).

2. V § 2 ods. 4 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to sa nevzťahuje na žiadateľa podľa odseku 1 písm. c) a d),“. 

3. V § 2 ods. 6 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o dotáciu podľa odseku 7,“. 

4. V § 2 ods. 6 písm. c) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o dotáciu podľa odseku 7.“. 

5. V § 3 ods. 2 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou žiadateľa podľa § 2 ods. 1 písm. c) a d),“. 

6. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

㤠3a
Prechodné ustanovenie 

Ustanovenie § 2 ods. 6 písm. a) a c) sa vzťahuje aj na žiadosti o poskytnutie dotácie podané pred účinnosťou tohto výnosu, ak spĺňajú podmienky ustanovené týmto výnosom.“. 

 

Čl. II 

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2006.  

                                                                              

František Tóth
minister kultúry
Slovenskej republiky

Linky