Výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zo 16. novembra 2005 č. MK-12947/05-110/30493

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8 ods. 2 zákona   č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§ 1
Účel dotácie

Dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na príslušný rozpočtový rok (ďalej len „dotácia“) možno poskytnúť na účely realizácie projektov z oblastí

a) tvorby a šírenia kultúrnych hodnôt,
b) ochrany a rozvoja kultúrneho dedičstva,
c) zahraničných kultúrnych aktivít a medzinárodných kultúrnych aktivít celoslovenského významu,
d) kultúrnej tvorivosti a voľnočasových kultúrnych aktivít,
e) vzdelávacích programov v kultúre,
f) rozvoja kultúry národnostných menšín,
g)
kultúrnych aktivít zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.

§ 2
Podmienky poskytovania dotácie

(1) Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je

a) fyzická osoba,
b) podnikateľ,
c) 
vyšší územný celok alebo obec,
d) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec,
e) občianske združenie,
f) nadácia,
g) záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou,
h) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
i) neinvestičný fond,
j) vysoká škola,
k) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,
l) Matica slovenská.

(2) Dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je jej vlastníkom.

(3) Žiadateľovi podľa odseku 1 písm. a) až k) možno poskytnúť dotáciu, ak preukáže, že má na financovanie účelu, na ktorý sa dotácia požaduje, zabezpečené krytie nákladov z iných zdrojov najmenej vo výške 5 %.

(4) Dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi,

a) ktorý neposkytuje súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní podľa osobitného predpisu v oblasti kultúry,
b) ktorý je v konkurze alebo likvidácii,
c) voči ktorému je vedené exekučné konanie,
d) ktorý nemá usporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom za ktorýkoľvek z troch predchádzajúcich rozpočtových rokov 

(5) Žiadateľovi, ktorý je podnikateľom, nemožno poskytnúť dotáciu, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu to sa vzťahuje aj na žiadateľa, ktorý je združením podnikateľov2).

(6) Dotáciu nemožno poskytnúť na

a) úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov,
b) splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
c) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch.

(7) Dotáciu, ktorá je štátnou pomocou podľa osobitného predpisu, možno poskytnúť len v súlade s osobitným predpisom8) a právnymi predpismi Európskeho spoločenstva v oblasti štátnej podpory.

§ 3
Predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie

(1) Dotáciu možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1.(2) Prílohou žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 je

a) popis projektu v štruktúre podľa prílohy č. 2,
b) rozpočet projektu v štruktúre podľa prílohy č. 3,
c) doklad o právnej subjektivite žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, s výnimkou žiadateľa podľa § 2 ods. 1 písm. c) a l),
d) doklad preukazujúci oprávnenie prevádzkovať živnosť9 ) alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie podnikať, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ,
e) potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania vydané príslušným inšpektorátom práce nie staršie ako tri mesiace, ak je žiadateľom podnikateľ alebo združenie podnikateľov2),
f) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľom fyzická osoba,
g) doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky,  s výnimkou žiadateľa, ktorým je vyšší územný celok alebo obec,
h) doklad preukazujúci spolufinancovanie podľa § 2 ods. 3,
i) doklad o vlastníctve nehnuteľnosti, ak predmetom financovania je nehnuteľnosť,
j) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nie je v konkurze alebo v likvidácii,
k) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nie je voči nemu vedené exekučné konanie,
l) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má usporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom za všetky tri predchádzajúce rozpočtové roky,
m) iný doklad potrebný na posúdenie žiadosti.

§ 4
Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 29. apríla 2004 č. MK-480/2004-1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (oznámenie č. 277/2004 Z. z.).

§ 5
Účinnosť

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2005.

 

 

Minister kultúry
Slovenskej republiky
František Tóth, v. r.

 

§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
§ 20f až 20j Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení zákona č. 183/2000 Z. z.
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z.
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
§ 10 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších

predpisov.Prílohy č. 1 - 3 (pdf, 163.89 kb)

Linky