Členovia odborných komisií Grantového systému MK SR pre rok 2006
Program 4. Umenie

Poradný zbor generálneho riaditeľa sekcie umenia

Vladimír Štefko
Vladimír Godár
Pavel Rankov
Laco Teren
Robert Špaček

Podprogram 4.1
Múzické umenia

Komisia pre hudbu

Mgr. Miloš Betko
doc. Daniel Buranovský, ArtD.
PhDr. Elena Filippiová
Mgr. Vladimír Godár, CSc.
RNDr. Matúš Jakabčic
PhDr. Ivan Marton
PhDr. Igor Valentovič
Mgr. Vladimír Zvara, PhD.
tajomník: Mgr. Božena Horváthová

Komisia pre divadlo a tanec

PhDr. Oleg Dlouhý
Mgr. art. Vladislava Fekete
Mgr. Eva Gajdošová
doc. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.
PhDr. Miron Pukan, PhD.
Juraj Šebesta, PhD.
prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc.
tajomník: Mgr. Daniela Pápayová

Podprogram 4.2
Výtvarné umenia

Akad. mal. Laco Teren
Mgr. Alexandra Kusá, PhD.
doc. Pavol Choma, akad. mal.
Mgr. Lucia Gavulová
Akad. arch. Dušan Voštenák
Ing. arch. prof. Ivan Petelen, PhD.
Mgr. art. Filip Vančo
tajomník: Mgr. Janka Motyčková

Podprogram 4.3
Literatúra a knižná kultúra

Komisia pre podujatia z oblasti literatúry

Mgr. Zuzana Belková
Ing. Margita Gallová
Silvester Lavrík
Mgr. Rút Lichnerová
Juraj Šebesta, PhD.
PhDr. Viera Prokešová
Mgr. Iveta Hurná
tajomník: PhDr. Ján Bábik

Komisia pre literatúru a časopisy pre deti a mládež

Peter Holka
Martin Kellenberger
Štefan Moravčík
prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc.
Ľubica Suballyová, PhD.
doc. Ján Uličiansky
Mgr. Peter Karpinský

tajomník: PhDr. Ľubica Ďurišinová

Komisia pre prózu a poéziu

PhDr. Roman Brat
Peter Glocko
PhDr. Igor Hochel
doc. PhDr. Jelena Paštéková
PhDr. Zora Prušková, CSc.
Martin Solotruk
Bystrík Šikula

tajomník: PhDr. Ľubica Ďurišinová

Podprogram 4.4
Medziodborové umelecké a kultúrne aktivity

PhDr. Martin Šmatlák
Mgr. Richard Kramárik
Ing. Peter Šulej
Mgr. Miloš Betko
Mgr. Judita Csáderová
Mgr. Zuzana Mrvová
tajomník: Mgr. Daniela Pápayová

Kultúrne a umelecké časopisy

Mgr. Lucia Gavulová
Peter Jaroš
Ján Kamenistý
Juraj Kušnierik
PhDr. Radoslav Matejov
doc. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc.
PhDr. Igor Valentovič

tajomník: PhDr. Ján Bábik

Spoločenskovedné, umenovedné a umelecko-edukačné aktivity, podprogramov 4.1, 4.2, 4.3 a 4.4

prof. Oliver Bakoš, CSc.
doc. Etela Farkašová, CSc.
Mgr. Alexandra Kusá, PhD.
doc. PhDr. Marta Součková
Juraj Šebesta, PhD.
prof. PhDr. Emil Višňovský, CSc.
Mgr. Vladimír Zvara, PhD.
tajomník: PhDr. Ján Bábik

Linky