BIBIANA

Panská ulica 41, 815 39 Bratislava, Slovenská republika
Riaditeľ: Ing. Peter Tvrdoň  

Tel.: +421 /2/ 20467211, 20467131 (bibiana@bibiana.sk)

webové sídlo: www.bibiana.sk

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti je kultúrna inštitúcia s medzinárodnou pôsobnosťou. Vznikla v roku 1990 ako partner svetoznámeho podujatia s dlhoročnou tradíciou Bienále ilustrácií Bratislava. Spočiatku sa úzko profesijne špecializovala ako galerijná ustanovizeň, ktorá podporovala rozvoj úrovne ilustračnej knižnej tvorby pre deti a skvalitňovanie detskej literatúry doma aj v zahraničí. Neskôr sa začali rozširovať možnosti pre rozvíjanie a šírenie umeleckej tvorby pre deti v bohatom spektre druhov a žánrov. Vznikol priestor pre porovnávanie výsledkov domácej tvorby a jej teoretickej reflexie v medzinárodných súvislostiach.

Dnes je BIBIANA obsahom svojej činnosti jedinou takouto inštitúciou v Slovenskej republike a jednou z mála v celej Európe. Projekty BIBIANY vzbudili zaslúženú pozornosť aj v zahraničí a vďaka tomu sa rozvíjajú kontakty s medzinárodnými organizáciami rovnakého zamerania, napríklad s Európskou sieťou umeleckých organizácií EU NET ART (European Network of Art Organisation for Children and Young People), Európskou asociáciou múzeí pre deti (European Children´s Museum Network) a ďalšími.
BIBIANA sa orientuje na umeleckú tvorbu určenú všetkým vekovým kategóriám detí a mládeže, ktorej rozvoj aktívne podporuje. Sprístupňuje deťom umenie netradičnými, experimentálnymi formami práce. Do nových kontextov spája dostupné informácie, poznatky a skúsenosti a modernými spôsobmi, ktorým dieťa rozumie, s ním komunikuje. Túto zmenu v  prístupe si vyžiadal vysoký stupeň poznania, obrovské množstvo informácií, ktoré má dnešné dieťa v premedializovanom svete a ktoré, paradoxne, môže ochudobniť jeho duševný obzor. Výstavná a programová práca je zameraná najmä na interaktívne výstavy dopĺňané sprievodnými podujatiami – divadelnými predstaveniami, tvorivými dielňami, hudobnými programami. Aktivity BIBIANY majú vysokú profesionálnu úroveň, pretože spolupracuje pri náročných projektoch s umelcami – výtvarníkmi, scénickými výtvarníkmi, spisovateľmi, hudobníkmi, divadelníkmi a aj so študentmi Vysokej školy výtvarných umení a Vysokej školy múzických umení. Výstavy sú koncipované tak, aby mohli byť reinštalované v ďalších kultúrnych inštitúciách na Slovensku a týmto spôsobom si BIBIANA plní úlohu metodického centra v práci s umením určeným detskému divákovi a návštevníkovi. Niektoré z výstav sa reinštalujú nielen doma, ale i v zahraničí. Význam tejto inštitúcie prekračuje hranice hlavného mesta SR Bratislavy a Slovenska, do BIBIANY prichádzajú za skúsenosťami aj hostia z celého sveta.

Adresátom diania a partnerom v dialógu v BIBIANE sú všetky deti bez ohľadu na vek, národnosť, vierovyznanie, sociálne a etnické postavenie, deti zdravé i handicapované. Pri tvorbe programových plánov sa prihliada na potreby všetkých detí.

Široko koncipované aktivity BIBIANY na poli výstavnej a programovej činnosti majú určujúci vplyv na detského návštevníka. Odborná dramaturgická príprava si získala uznanie na Slovensku aj za jeho hranicami vďaka invenčnosti spracovania jednotlivých projektov. BIBIANA monitoruje nové trendy v rôznych žánroch umenia pre deti doma i v zahraničí. Využíva svoje ojedinelé postavenie a do určitej miery tieto trendy aj formuje. Presadzuje preto prístup, v ktorom majú deti možnosť rozvíjať svoje kreatívne schopnosti bez ohľadu na mieru talentu.

Paralelne sa však v tejto kultúrnej inštitúcii rozvíja niekoľko rovín aktivít. Okrem výstavnej a programovej činnosti pripravuje BIBIANA dve, vo svetovom kontexte, významné podujatia. Vždy v nepárnom roku Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) a v párnom roku Bienále animácie Bratislava (BAB). Obe akcie sú orientované na rozvíjanie a medzinárodnú konfrontáciu umenia pre deti. Za roky svojho trvania podnietili rozvoj vedecko-výskumnej práce v oblasti ich záujmu.
Sekretariáty BIB a BAB sú v BIBIANE včlenené do Medzinárodného kabinetu ilustrácií a animovaného filmu, ako koncepčné prepojenie ilustrácie detskej knihy a kresleného filmu. Skúsenosti získavané pri organizácii a priebehu BIB a BAB sa využívajú na budovanie vedecko-výskumného a informačno-vzdelávacieho centra, ktorého práca korešponduje s úlohami a cieľmi UNESCO, UNICEF a ďalšími medzinárodnými mimovládnymi organizáciami, najmä IBBY (International Board on Books for Young People), ASIFA (Association internationale du film d´animation) a CIFEJ (Centre internationale du film pour l´enfance et la jeunesse). Centrum má ambíciu slúžiť UNESCO pre túto oblasť záujmu a na základe výsledkov svojej práce sa uchádza o priznanie štatútu medzinárodnej mimovládnej organizácie UNESCO.

Centrum detskej literatúry, čítania a SK IBBY zriadené Ministerstvom kultúry SR  1. januára 2018, prevzalo na seba dovtedajšie aktivity oddelenia knižnej kultúry a sekretariátu slovenskej sekcie IBBY,  medzi ktoré patrí organizovanie domácich a medzinárodných knižných súťaží, oceňovania tvorcov literatúry pre deti a mládež, organizovanie festivalov (Dni detskej knihy, Knižné hody). Centrum sa svojou umeleckou, vzdelávacou a metodickou činnosťou zameriava na budovanie a pestovanie kultúry čítania na Slovensku s cieľom pozitívne ovplyvňovať stav čítania detskej populácie. Rozvíja vlastné inovatívne programy pre deti a vzdelávacie programy pre dospelých (ktorí s deťmi pracujú) zamerané na kultúru čítania. Strategicky sa venuje vývoju nových foriem a inovatívnych metód práce, aby zodpovedali súčasným potrebám a krízovému stavu čítania detí. Organizuje medzinárodné a národné konferencie (o čítaní, izbách čítania, o materinskom jazyku, vedecké konferencie, ktoré hodnotia literárnu, ilustračnú a dramatickú tvorbu pre deti a mládež na Slovensku) a spája rôzne iniciatívy a organizácie v tejto oblasti (knižnice, školy, kultúrne a vedecké ustanovizne...). Vytvára metodické materiály, poskytuje odbornú, konzultačnú pomoc, ktorá vychádza z podmienok rezortu kultúry a je zameraná na formovanie kultúry čítania. Centrum v rámci BIBIANY vydáva aj revue Bibiana, odborný časopis o umení pre deti a mládež. Súčasťou Centra je IBBY inštitút Bratislava, prostredníctvom ktorého sa rozvíja spolupráca  s odborníkmi združenými v Medzinárodnej únii pre detskú knihu (IBBY) a ďalších príbuzných organizácií s cieľom rozširovať poznatky z domáceho a zahraničného výskumu o problematike čítania. V rámci Centra pracuje  Slovenská sekcia IBBY, národná sekcia Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY –  International Board on Books for Young People), ktorá pravidelne pripravuje slovenskú účasť na medzinárodných kongresoch a návrhy na ocenenia IBBY - zápis na Čestnú listinu IBBY a Cenu Hansa Christiana Andersena. Okrem toho pripravuje výstavy, ktoré verejnosti predstavujú medzinárodnú kolekciu kníh ocenených diplomom Čestnej listiny IBBY, prípadne slovenských spisovateľov a výtvarníkov, ktorí získali medzinárodné ocenenia. Člen výboru Slovenskej sekcie IBBY je poverený spoluprácou s časopisom Bookbird.

IBBY - International Board on Books for Young Pople (Medzinárodná únia pre detskú knihu), medzinárodná nevládna organizácia pri UNESCO rozvíja svoju činnosť od roku 1953 v oblasti podpory vydávania a rozširovania detskej literatúry, koordinácie medzinárodného výskumu a spolupráce, výchovy a vyučovania prostredníctvom kníh a ďalších médií spätých s literatúrou pre deti a mládež. V súčasnosti má národné sekcie v 81 krajinách sveta. Sekretariát IBBY má sídlo v Bazileji (Švajčiarsko). Kongres IBBY – vrcholné stretnutie predstaviteľov národných sekcií IBBY z celého sveta - sa schádza každé dva roky v inej hostiteľskej krajine. Jeho súčasťou je medzinárodný odborný seminár, valné zhromaždenie s voľbami dvanásťčlenného riadiaceho orgánu - Exekutívy IBBY a slávnostný ceremoniál odozdávania Cien H. Ch. Andersena a diplomov Čestnej listiny IBBY. Od roku 1967 sa na podnet IBBY oslavuje 2. apríl - deň narodenia H. Ch. Andersena – ako Medzinárodný deň detskej knihy. Posolstvo deťom vo svete spolu s plagátom pripravujú každý rok umelci z inej krajiny. Slovensko malo patronát nad oslavami v roku 1986. Slovenská sekcia IBBY (SK IBBY)- združenie Priatelia detskej knihy (predtým Kruh priateľov detskej knihy) bolo prijaté do IBBY ako súčasť Československej sekcie v roku 1954.

V rámci pôsobnosti na území Slovenskej republiky sa SK IBBY zaoberá oceňovaním tvorby a významných diel literatúry pre deti a mládež (Cena Trojruža, Cena Ľudovíta Fullu, súťaž Najkrajšie a najlepšie detské knihy, Plaketa Ľudmily Podjavorinskej, udeľovaná za šírenie slovenskej detskej knihy v zahraničí), organizovaním odborných podujatí a výstav (Dni detskej knihy, výstavy kolekcie kníh Čestná listina SK IBBY, Najkrajšie a najlepšie detské knihy). Členskú základňu tvoria spisovatelia, ilustrátori, pedagógovia, pracovníci knižníc a iných kultúrnych inštitúcií

Kontakt:
BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti
Centrum detskej literatúry, čítania a SK IBBY
Panská 41, 815 39 Bratislava,
Slovenská republika
Mgr. Eva Cíferská, vedúca oddelenia

prezidentka Slovenskej sekcie SKBBY:
Mgr. PhD. Timotea Vrablová
tel. 00421 2/
20 467 172 (eva.ciferska@bibiana.sk)

Centrum informatiky, dokumentácie a knižnica BIBIANY zabezpečuje činnosť informačno-dokumentačného pracoviska a špeciálnej knižnice so zameraním na oblasť detskej literatúry a knižnej ilustrácie. V rámci svojej pôsobnosti zhromažďuje, spracováva a sprístupňuje knižničné fondy, dokumentáciu a databázy, ktorá je svojou kvalitou a rozsahom informácií špecifická. K nej patria služby knižnice multimediálneho charakteru, ponúkajúce slovo a obraz, pre národné a medzinárodné využitie. Venuje sa tvorbe digitálneho archívu a digitálnych zbierok, ktorých podstatnú časť zverejňujeme aj na svojom webovom sídle. Knižnica BIBIANY má už teraz spracované knihy jednotlivých ročníkov BIB, knihy slovenských ilustrátorov, knihy ocenené diplomom Čestnej listiny IBBY a pracuje sa na kompletizácii videotéky animovaných filmov. Zhromažďuje materiály a bibliografické údaje o tvorcoch, sústreďuje písomnosti, katalógy, ohlasy v tlači a informácie o ocenených ilustrátoroch a výtvarníkoch animovaného filmu z medzinárodných a domácich súťaží a prehliadok. Sústreďuje aj informácie o rôznych individuálnych a kolektívnych výstavách a svoju databázu postupne rozšíri o informácie o filmových festivaloch, seminároch a sympóziách rovnakého zamerania.

K výskumu tejto veľmi aktuálnej oblasti prispieva aj budovanie depozitára BIBIANY. Sústreďujú sa v ňom všetky zbierky originálov ilustrácií kníh pre deti domácich i zahraničných autorov zo všetkých ročníkov BIB od roku l967 doteraz, ktoré bienále získalo darovaním alebo nákupom. Z tohto fondu BIBIANA pripravuje výstavy pre zahraničie v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky,  Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a UNESCO. Zbierka originálov ilustrácií ocenených na jednotlivých ročníkoch BIB a iných výstavných podujatiach predstavuje už teraz 500 kusov, ktoré sú postupne prezentované v Galérii BIB.

Kontakt:
BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, Oddelenie dokumentácie a knižnica
Panská ul. 41, 815 39 Bratislava
Slovenská republika
PhDr. Hanka Ondrejičková, vedúca oddelenia
tel: 00421 2/20467181 (
hana.ondrejickova@bibiana.sk)

Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) je významná medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií kníh pre deti a mládež, ktorá sa po prvý raz konala v roku 1967. Vznikla za podpory UNESCO a k nemu pridružených medzinárodných mimovládnych organizácií, predovšetkým IBBY (International Board on Books for Young People). V súčasnosti zostáva stále jediným rozsiahlym nekomerčným podujatím svojho druhu vo svete. Organizátori bratislavského bienále si od začiatku kládli niekoľko cieľov. Nielen vytvoriť každý nepárny rok priestor pre predstavovanie toho najkvalitnejšieho, čo vzniká v krajinách s vyspelou knižnou kultúrou v oblasti ilustrácie pre deti, ale aj možnosť pre ilustrátorov z ostatných štátov prezentovať svoju tvorbu a dostávať sa tak do povedomia odborníkov a vydavateľov. Okrem toho je od začiatku orientované tak, aby zaujalo predovšetkým detského návštevníka. Za päťdesiat rokov sa na BIB prezentovalo 8 364 ilustrátorov zo 112 krajín všetkých kontinentov, so 60 000 originálmi ilustrácií s vyše 9 000 knihami. Usporiadateľom BIB je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Slovenská komisia pre UNESCO a BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti. Riadiacim orgánom BIB je Výkonný výbor, ktorý zabezpečuje prípravu a realizáciu BIB. Prehliadka sa koná vždy na jeseň počas septembra a októbra. Účasť výtvarníkov na BIB sa zabezpečuje prostredníctvom príslušných ústredných organizácií, kultúrnych inštitúcií, združení výtvarníkov, národných sekcií IBBY a národných komitétov BIB, národných komisií pre UNESCO, vydavateľských inštitúcií a vyzvaním jednotlivých výtvarníkov. Výtvarník môže poslať do súťažnej časti BIB najviac desať ilustrácií, publikovaných najviac v dvoch knihách. Podmienkou prijatia ilustrácie do súťaže je ich knižné vydanie v stanovenom období. Medzinárodná porota udeľuje ceny:

  • Grand Prix BIB
  • 5 Zlatých jabĺk
  • 5 Plakiet
  • prípadne Čestné uznanie vydavateľstvám.

Prihlášky na BIB a všetky knihy, z ktorých sú vybrané ilustrácie, musia byť v Bratislave do termínu určeného organizátormi. Každá krajina môže prihlásiť maximálne 20 účastníkov. Každá ilustrácia musí mať na zadnej strane nalepenú príslušnú časť prihlášky s požadovanými údajmi. Ilustrácie sa posielajú bez paspárt. Výtvarníci, ktorí sa na BIB zúčastňujú po prvý raz, môžu vybrať zo svojej tvorby knižné ilustrácie z obdobia posledných piatich rokov. Opätovní účastníci môžu na BIB vybrať diela len z obdobia posledných dvoch rokov. Práce každého výtvarníka budú vystavené na ploche najviac 2 x 1 m. Všetky ilustrácie doručené na BIB budú expedované na uvedené adresy najneskôr do troch mesiacov po ukončení BIB. Udelenie Grand Prix BIB dáva výtvarníkovi právo zúčastniť sa na najbližšom ročníku BIB samostatnou výstavou ilustračnej tvorby.

Sekretariát BIB pravidelne pripravuje v rámci sprievodných podujatí:

  • Výstavu držiteľa Grand Prix z predchádzajúceho ročníka
  • Výstavu držiteľa Ceny H. CH. Andersena za ilustrácie, ako aj literatúru z roku pre konaním BIB
  • Výstavu držiteľa Ceny Poštovej banky, Ceny primátora Bratislavy a Ceny detského diváka
  • Medzinárodné sympózium na aktuálne témy dotýkajúce sa problematiky detskej ilustrovanej knihy a tiež, plniac hlavné poslanie UNESCO
  • Medzinárodný seminár Albína Brunovského - Workshop UNESCO-BIB pre mladých ilustrátorov z celého sveta.

Kontakt:
BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, Sekretariát BIB
Panská ul. 41, 815 39 Bratislava
Slovenská republika
generálny komisár BIB: PhDr. Zuzana Jarošová,
Mgr. Viera Anoškinová, vedúca Sekretariátu BIB
tel: 00421 2/20467245 (viera.anoskinova@bibiana.sk)

Bienále animácie Bratislava (BAB) je medzinárodný festival animovaných filmov pre deti, ktorý sa koná každý nepárny rok ako samostatné sprievodné podujatie významnej kultúrnej akcie Bienále ilustrácií Bratislava (BIB). Poslaním festivalu je umožniť medzinárodnú umeleckú konfrontáciu animovanej tvorby pre deti, sledovať jej nadväznosť na ilustráciu, vytvárať podmienky pre jej hodnotenie a podporovať tak všestranný rozvoj tohto druhu filmového umenia. V podobe medzinárodnej prehliadky sa konal už v rokoch 1985 a 1987. V roku 1989 získal záštitu medzinárodnej asociácie ASIFA (Association internationale du film d´animation) a od roku 1993 tiež CIFEJ (Centre internationale du film pour l´enfance et la jeunesse). Obidve asociácie hodnotia jeho výnimočnosť v orientácii na detského diváka a ojedinelosť v spojitosti s Bienále ilustrácií Bratislava. Od roku 1991 získala pôvodná medzinárodná prehliadka štatút medzinárodného nesúťažného festivalu s právom udeľovať cenu. Medzinárodný festival Bienále animácie Bratislava (BAB) ako jediný svojho druhu je zameraný na animované filmy určené výlučne detskému divákovi. Jeho poslaním je umožniť umeleckú konfrontáciu animovanej tvorby pre deti, sledovať jej výtvarné kvality a prepojenie na ilustráciu, vytvárať podmienky pre jej hodnotenie. Koná sa vždy v druhej polovici roka a jeho súčasťou je medzinárodný seminár odborníkov pôsobiacich v tejto oblasti. Cena Prix Klingsor sa udeľuje od roku 1991 a predstavuje ocenenie za celoživotnú tvorbu. Vyznamenáva osobnosti, ktoré vo svojej tvorbe spájajú vysoké výtvarné i filmárske kvality a oslovujú detského diváka. Od roku 1999 sa výnimočným osobnostiam udeľuje na festivale Čestná medaila Albína Brunovského za ich výrazný prínos v oblasti animovaného filmu pre deti. Medzinárodná porota udeľuje v súťaži hlavnú cenu festivalu Cenu Viktora Kubala za najlepší film, Cenu UNICEF Cenu CIFEJ Cenu Sv. Vojtecha – Cenu Višegrádu . Od roku 2008 sa na festivale udeľuje aj Cena Literárneho fondu  Zvláštna cena poroty . Na festivalových predstaveniach hlasujú aj detskí diváci a udeľuje sa Cena detského diváka . V roku 2018 udelila na festivale BAB po prvýkrát samostatnú cenu aj medzinárodná porota ECFA - Európska asociácia filmov pre deti.

Kontakt:
BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, Sekretariát BAB
Panská ul. 41, 815 39 Bratislava
Slovenská republika
vedúca sekretariátu BAB:
 Mgr. art. Tomáš Danay
tel. 00421 2/
20 467 141(tomas.danay@bibiana.sk)

 

Linky