Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Regionálny operačný program

(www.ropka.sk)

PRIORITNÁ   OS 3    Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu
OPATRENIE   3.1.     Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov 

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTOV PODĽA JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY:

3.1a  Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov - intervencia do pamäťových  a fondových inštitúcií
•    Rekonštrukcia päťhrannej veže Zámku Bojnice,  číslo výzvy ROP-3.1a-2009/01, kód ITMS 22130120044, schválená výška NFP 981 500,74 EUR. Zmluva o NFP č. Z2213012004401, bola MK SR podpísaná 22.12.2010. Projekt na základe Splnomocnenia MK SR zo dňa 14.03.2011 realizuje organizácia v pôsobnosti prijímateľa – Slovenské národné múzeum.

•    Rekonštrukcia budovy SNM - Múzea Andreja Kmeťa v Martine, číslo výzvy ROP-3.1a-2009/01, kód ITMS 22130120045, schválená výška NFP 1 905 851,34 EUR. Zmluva o  NFP č. Z2213012004501, bola MK SR podpísaná 22.12.2010. Projekt na základe Splnomocnenia MK SR zo dňa 14.03.2011 realizuje organizácia v pôsobnosti prijímateľa - Slovenské národné múzeum.
•    Rekonštrukcia a prestavba objektu MŠ na vzdelávacie centrum Múzea SNP Banská Bystrica, číslo výzvy ROP-3.1a-2009/01, kód ITMS 22130120046, schválená výška NFP 2 486 602,47 EUR. Zmluva o NFP č. Z2213012004601, bola MK SR podpísaná 22.12.2010. Projekt na základe Splnomocnenia MK SR zo dňa 14.03.2011 realizuje organizácia v pôsobnosti prijímateľa – Múzeum Slovenského národného povstania.

3.1b Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov - intervencia do nehnuteľných kultúrnych pamiatok
•    Rekonštrukcia budovy SNM na Mäsiarskej ulici v Levoči, číslo výzvy ROP-3.1b-2009/02, kód  ITMS  22130120052, schválená výška NFP 1 862 593,06 EUR. Zmluva o NFP č. Z2213012005201, bola MK SR podpísaná 14.03.2011. Projekt na základe Splnomocnenia MK SR zo dňa 14.03.2011 realizuje organizácia v pôsobnosti prijímateľa - Slovenské národné múzeum.
•    Zriadenie regionálneho centra v Košiciach, číslo výzvy ROP-3.1b-2009/02, kód  ITMS 22130120053, schválená výška NFP 1 961 254,48 EUR. Zmluva o NFP č. Z2213012005301, bola MK SR podpísaná 14.03.2011. Projekt na základe Splnomocnenia MK SR zo dňa 14.03.2011 realizuje organizácia v pôsobnosti prijímateľa – Ústredie ľudovej umeleckej výroby.
•    Rekonštrukcia objektu Sklad soli Solivaru Prešov, číslo výzvy ROP-3.1b-2009/02, kód  ITMS 22130120054, schválená výška NFP 2 486 156,17 EUR. Zmluva o NFP č. Z2213012005401, bola MK SR podpísaná 14.03.2011. Projekt na základe Splnomocnenia MK SR zo dňa 14.03.2011 realizuje organizácia v pôsobnosti prijímateľa – Slovenské technické múzeum.

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTOV V RÁMCI VÝZVY ROP-3.1-2013/01
Zriadenie Múzea holokaustu v Seredi, výška schváleného nenávratného finančného príspevku (NFP) 2 489 990,44 EUR. Zmluva o NFP č. Z2213012005601 bola MK SR podpísaná 28.10.2014. Projekt na základe Splnomocnenia MK SR realizuje Slovenské národné múzeum (SNM) - subjekt v pôsobnosti prijímateľa (MK SR). Miesto realizácie projektu – Sereď, okres Prievidza.

 

Názov projektu

Organizácia v pôsobnosti prijímateľa

Schválená výška NFP (EUR)

Rekonštrukcia päťhrannej veže Zámku Bojnice

Slovenské národné múzeum

981 501,74

Rekonštrukcia budovy SNM - Múzea Andreja Kmeťa v Martine

Slovenské národné múzeum

1 905 851,34

Rekonštrukcia a prestavba objektu MŠ na vzdelávacie centrum Múzea SNP Banská Bystrica

Múzeum Slovenského národného povstania

2 486 602,47

Rekonštrukcia budovy SNM na Mäsiarskej 18, v Levoči

Slovenské národné múzeum

1 862 593,06

Zriadenie regionálneho centra v Košiciach

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

1 961 254,48

Rekonštrukcia objektu Sklad soli Solivaru Prešov

Slovenské technické múzeum

2 486 156,17

Zriadenie Múzea holokaustu v Seredi

Slovenské národné múzeum

2 489 990,44

Schválená výška NFP spolu

 

14  173 949,70

 

Schválené projekty MK SR v rámci ROP PO3, opatrenie 3.1

Viac informácií:

1. Slovenské národné múzeum

2. Múzeum SNP
 
3. Ústredie ľudovej umeleckej tvorby

4. Slovenské technické múzeum Košice

5. Štátna vedecká knižnica Košice

6. Štátne divadlo Košice

 

PRIORITNÁ OS 7, OPATRENIE 7.1.  Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013

Hlavným cieľom Opatrenia 7.1 je vytvorenie podmienok na zvýšenie počtu a kvality služieb v oblasti kultúry v meste Košice a okolí prostredníctvom rekonštrukcie, dobudovania a modernizácie zariadení kultúrnej infraštruktúry a posilnenie vybavenosti verejných priestranstiev v súvislosti s realizáciou projektu Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013.

Alokovaná výška NFP v rámci Opatrenia 7.1 je 60 000 000 €. Do celkovej alokácie sú zahrnuté aj 3 národné projekty žiadateľa MK SR. Jednotlivé projekty MK SR budú realizované prostredníctvom organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR - Slovenské technické múzeum, Štátna vedecká knižnica Košice a Štátne divadlo Košice.

 

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTOV :

•    Vedecko-technické centrum pre deti a mládež (I. etapa), kód  žiadosti  NFP22170120018, schválená výška NFP 1 067 424,36 EUR. Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo MK SR podpísané 28.02.2012. Projekt bude realizovaný prostredníctvom organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa -  Slovenské technické múzeum.
•    Budova Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach – rekonštrukcia, kód žiadosti  NFP22170120016, schválená výška NFP 624 583,94 EUR. Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo MK SR podpísané 28.02.2012. Projekt bude realizovaný prostredníctvom organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa -  Štátna vedecká knižnica Košice.
•    Rekonštrukcia Malej scény Štátneho divadla Košice, kód  žiadosti  NFP22170120019, schválená výška NFP 3 603 128,21 EUR. Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo MK SR podpísané 28.02.2012. Projekt bude realizovaný prostredníctvom organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa -  Štátne divadlo Košice.

 

Názov projektu

Organizácia v pôsobnosti prijímateľa

Schválená výška NFP (EUR)

Vedecko-technické centrum pre deti a mládež (I. etapa)

Slovenské technické múzeum

1 067 424,36

Budova Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach – rekonštrukcia

Štátna vedecká knižnica Košice

624 583,94

Rekonštrukcia Malej scény Štátneho divadla Košice

Štátne divadlo Košice

3 603 128,21

Schválená výška NFP spolu

 

5 295 136,51

 Schválené projekty MK SR v rámci ROP PO7

 

Viac informácií:

7. Slovenské technické múzeum Košice

8. Štátna vedecká knižnica Košice

9. Štátne divadlo Košice

 

Aktualizované 16. 6. 2015/odbor projektového riadenia

Linky