Bratislava 17. 6. 2019

MK – 3448/2019-110/8463

 

ŠTATÚT

Terminologickej komisie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

 

Čl. 1

 

            Minister kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) zriaďuje Terminologickú komisiu (ďalej len „komisia“) v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 238/2014 k Správe o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky ako svoj odborný poradný orgán, ktorý sleduje, ustaľuje a obohacuje slovenskú terminologickú sústavu patriacu do pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

 

Čl. 2

Postavenie terminologickej komisie

 

 1. Komisia je odborným poradným orgánom ministra kultúry v oblasti ustaľovania odbornej terminológie slovenského jazyka v pôsobnosti ministerstva.  
 2. Komisia v rámci svojej pôsobnosti prijíma uznesenia, ktoré majú pre ministra kultúry odporúčací charakter.

 

Čl. 3

Pôsobnosť a činnosť komisie

 

            Komisia v rámci svojej pôsobnosti najmä:

 1. vypracúva, aktualizuje a uplatňuje odborné zásady na ustaľovanie, úpravu a používanie slovenských odborných termínov,
 2. vypracúva a podáva odborné stanoviská, vysvetlenia a správy o terminologických otázkach rezortným a mimorezortným orgánom, organizáciám, inštitúciám, právnickým osobám a fyzickým osobám,
 3. zaoberá sa otázkami súvisiacimi s definovaním všeobecných zásad na ustaľovanie, úpravu a používanie odbornej terminológie v slovenskom jazyku,
 4. zabezpečuje publikovanie štandardizovaných odborných termínov,
 5. spolupracuje s odbornými slovakistickými pracoviskami a s terminologickými komisiami iných ústredných orgánov štátnej správy,
 6. navrhuje zjednocovanie termínov v právnych normách.

 

Čl. 4

Zloženie komisie

 

 1. Komisia má najmenej deväť členov.
 2. Členov komisie a tajomníka komisie vymenúva minister na návrh generálneho riaditeľa sekcie umenia na štyri roky. Člena komisie možno vymenovať aj opätovne.
 3. Členmi komisie môžu byť odborníci z oblasti kultúry, jazykovedci, zamestnanci rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, ako aj štátni zamestnanci, ktorých služobným úradom je ministerstvo.
 4. Členovia komisie
 5. podávajú návrhy na program rokovaní komisie, ako aj na celkovú náplň jej činnosti,
 6. vyjadrujú sa k predloženým materiálom,
 7. plnia úlohy, ktorými ich poverila komisia.
 8. Minister môže člena komisie odolať v týchto prípadoch:
 9. ak sa člen komisie bez ospravedlnenia nezúčastní na viac ako dvoch zasadnutiach komisie,
 10. ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin.
 11. Na čele komisie je predseda, ktorého v čase neprítomnosti zastupuje podpredseda.

Predsedu a podpredsedu volí zo svojich členov komisia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.

 1. Predseda
 2. zodpovedá za činnosť komisie ministrovi,
 3. riadi činnosť komisie a zodpovedá za prácu subkomisie (subkomisií),
 4. zvoláva a vedie rokovania komisie,
 5. potvrdzuje správnosť zápisov z rokovaní komisie.
 6. Agendu komisie vedie tajomník, ktorý je zamestnancom odboru štátneho jazyka sekcie umenia ministerstva. Tajomníka vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ sekcie umenia ministerstva.
 7. Tajomník
 8. na základe pokynov predsedu komisie zvoláva zasadnutie komisie,
 9. zabezpečuje organizačné, technické a administratívne práce týkajúce sa činnosti   komisie,
 10. vykonáva dokumentačnú (archívnu) činnosť,
 11. vyhotovuje zápisnicu, ktorú po schválení predsedom zašle do desiatich dní členom komisie a ministrovi,
 12. zabezpečuje evidenciu a kontrolu plnenia úloh vyplývajúcich z rokovania komisie,
 13. nie je členom komisie a nemá na zasadnutiach komisie hlasovacie právo.
 14. Na prerokovanie špeciálnych alebo sporných otázok sa môžu prizvať odborní poradcovia, pracovníci odborných a vedeckých pracovísk.
 15. Komisia podľa potreby zriaďuje subkomisiu (subkomisie) a metodicky usmerňuje jej (ich) činnosť.
 16. Členstvo v komisie je nezastupiteľné.
 17. Členstvo zaniká smrťou, odvolaním alebo písomným vzdaním sa členstva.
 18. Členovia komisie a prizvaní hostia majú nárok na náhradu preukázaných cestovných výdavkov podľa osobitného predpisu.[1]

 

Čl. 5

Zasadnutia komisie

 

 1. Komisia zasadá podľa potreby, najmenej však jedenkrát ročne.
 2. Z rokovania komisie a subkomisie (subkomisií) sa vyhotovuje zápisnica, v ktorej sa uvedie účasť členov, priebeh rokovania, prijaté uznesenia, schválené termíny a ich definovanie.
 3. Komisia je schopná uznášať sa, ak je prítomná aspoň nadpolovičná väčšina všetkých členov, pričom musí byť prítomný predseda alebo podpredseda. Uznesenie je platné, ak ho schváli nadpolovičná väčšina prítomných členov. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu.
 4. Hlasovanie sa vykonáva osobne. Každý člen má jeden hlas. Ak sa člen nemôže osobne zúčastniť na rokovaní komisie, môže svoj názor k prerokúvanej veci vyjadriť elektronickou poštou alebo iným overiteľným spôsobom. Komisia takto vyjadrený a zaslaný názor člena vezme na vedomie. Tlačená kópia vyjadrenia tvorí súčasť zápisnice.
 5. Komisia priebežne informuje širokú verejnosť o výsledkoch svojej práce v podobe čiastkových súpisov termínov prostredníctvom webového sídla ministerstva alebo vo forme terminologických slovníkov.

 

Čl. 6

Záverečné ustanovenia

 

 1. Za práce osobitne vyžiadané od členov komisie a subkomisie (subkomisií), ako aj ďalších expertov sa môže poskytnúť odmena v súlade  s § 223 až 226 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 2. Výdavky spojené s činnosťou komisie sa uhrádzajú z rozpočtovej kapitoly ministerstva.
 3. Štatút komisie možno meniť a dopĺňať písomnými dodatkami, ktoré schvaľuje minister.
 4. Tento štatút nadobúda účinnosť 17. júna 2019.

 

 

                                                                                                 

                                                                                                  Ľubica Laššáková                     

                                                                                                  ministerka kultúry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Linky