Činnosť komisie

Komisia začala svoju činnosť 21. júna 2016, keď sa zišla na svojom prvom zasadnutí, na ktorom schválila zásady zaraďovania rodných (krstných) mien do kalendára, podľa ktorých bude postupovať pri utváraní oficiálneho kalendária.

Na druhom zasadnutí  29. septembra 2016 členovia komisie posudzovali jednotlivé mená za mesiac január z hľadiska ich spisovnosti, výskytu v populácii a súčasného trendu. Niektoré variantné podoby mien sa predložia na prerokovanie pravopisnej komisii Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied.

Na treťom zasadnutí  13. decembra 2016 členovia komisie uzavreli nedoriešené otázky z mesiaca január a pokračovali v posudzovaní mien v mesiacoch február až máj. Tiež sa zaoberali riešením podnetov od občanov na zaradenie mien do kalendára. Komisia sa uzniesla na zozname mien v oficiálnom kalendáriu v mesiacoch január a február.

Na štvrtom zasadnutí 20. marca 2017 členovia komisie pokračovali v posudzovaní mien v mesiacoch jún až december, zaoberali sa riešením podnetov od občanov, ktorí žiadali zaradiť mená do kalendára. Komisia sa uzniesla na zozname mien v oficiálnom kalendáriu v mesiacoch marec až október.

Na piatom zasadnutí 12. júna 2017 komisia splnila jednu zo svojich najdôležitejších úloh, a to skompletizovanie oficiálneho kalendária na celý rok. Členovia sa zaoberali aj podnetmi od občanov, ktorí žiadali o zaradenie nových mien do kalendára. Komisia sa uzniesla na zozname mien v oficiálnom kalendáriu v mesiacoch november až december a zároveň sa uzniesla na kompletnom oficiálnom kalendáriu.

Na šiestom zasadnutí 29. mája 2018 sa komisia zaoberala otázkami a podnetmi občanov, ktoré sa týkali zaradenia, resp. preradenia mien v oficiálnom kalendáriu a v niektorých prípadoch aj ich pravopisnej podoby. Komisia sa uzniesla na zaradení mužského mena Noel v mesiaci december do oficiálneho kalendária a preradení mužského mena Artur z novembra na január.

Na siedmom zasadnutí 27. júna 2019 sa komisia zaoberala otázkami a podnetmi občanov, ktoré sa týkali zaradenia, resp. preradenia mien v oficiálnom kalendáriu. Komisia sa uzniesla na zaradení mužského mena Jonáš v mesiaci november (12. 11.), ženských mien Alexia (9. 1.) a Zara (19. 1.) v mesiaci január, ženského mena Noema (21. 8.) v mesiaci august a ženského mena Elisa (7. 10.) v mesiaci október. Meno Dušana sa preradí zo súčasného dátumu 26. máj na pôvodný dátum 19. júl.

Linky