Činnosť komisie

Kalendárová komisia pri Ministerstve kultúry SR vznikla na základe uznesenia vlády č. 86 z 2. marca 2016 k Tretej správe o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky. Vláda SR uznesením č. 86/2016 v bode B.4. uložila ministrovi kultúry úlohu zriadiť pri ministerstve kultúry komisiu na zaraďovanie krstných mien do slovenských kalendárov a na schvaľovanie oficiálnej podoby týchto mien. Úloha vyplynula zo spoločenskej potreby zjednotenia rozkolísanej praxe pri vydávaní kalendárov, ktorá súvisí s nedostatočnou reguláciou v tejto oblasti.

Komisia začala svoju činnosť 21. júna 2016, keď sa zišla na svojom prvom zasadnutí, na ktorom schválila zásady zaraďovania rodných (krstných) mien do kalendára, podľa ktorých bude postupovať pri utváraní oficiálneho kalendária.

Na druhom zasadnutí  29. septembra 2016 členovia komisie posudzovali jednotlivé mená za mesiac január z hľadiska ich spisovnosti, výskytu v populácii a súčasného trendu. Niektoré variantné podoby mien sa predložia na prerokovanie pravopisnej komisii Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied.

Na treťom zasadnutí  13. decembra 2016 členovia komisie uzavreli nedoriešené otázky z mesiaca január a pokračovali v posudzovaní mien v mesiacoch február až máj. Tiež sa zaoberali riešením podnetov od občanov na zaradenie mien do kalendára. Komisia sa uzniesla na zozname mien v oficiálnom kalendáriu v mesiacoch január a február.

Na štvrtom zasadnutí 20. marca 2017 členovia komisie pokračovali v posudzovaní mien v mesiacoch jún až december, zaoberali sa riešením podnetov od občanov, ktorí žiadali zaradiť mená do kalendára. Komisia sa uzniesla na zozname mien v oficiálnom kalendáriu v mesiacoch marec až október.

Na piatom zasadnutí 12. júna 2017 komisia splnila jednu zo svojich najdôležitejších úloh, a to skompletizovanie oficiálneho kalendária na celý rok. Členovia sa zaoberali aj podnetmi od občanov, ktorí žiadali o zaradenie nových mien do kalendára. Komisia sa uzniesla na zozname mien v oficiálnom kalendáriu v mesiacoch november až december a zároveň sa uzniesla na kompletnom oficiálnom kalendáriu.

Na šiestom zasadnutí 29. mája 2018 sa komisia zaoberala otázkami a podnetmi občanov, ktoré sa týkali zaradenie, resp. preradenie mien v oficiálnom kalendáriu a v niektorých prípadoch aj ich pravopisnej podoby. Komisia sa uzniesla na zaradení mužského mena Noel v mesiaci december do oficiálneho kalendária a preradení mužského mena Artur z novembra na január.

Linky