Zoznam členov Kalendárovej komisie pri Ministerstve kultúry SR

 

1. PaedDr. Elena Kačalová
Ministerstvo kultúry SR, odbor štátneho jazyka, sekcia umenia

2. JUDr. Alena Kružliaková
Ministerstvo vnútra SR, oddelenie matrík, sekcia verejnej správy

3. Ing. Valerij Paluch
riaditeľ vydavateľstva Spektrum Grafik

4. Mária Potočňaková
vydavateľstvo Polygraf Print

5. PhDr. Oľga Škorecová, PhD.
Ministerstvo kultúry SR, odbor štátneho jazyka, sekcia umenia

6. Mgr. Ľubomír Turčan
riaditeľ vydavateľstva Tranoscius

7. Mgr. Iveta Valentová, PhD.
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied, oddelenie dejín slovenčiny, onomastiky a etymológie

 

Tajomníčka:
Mgr. Bc. Lucia Konturová, Ministerstvo kultúry SR, odbor štátneho jazyka
kontakt: lucia.konturova@culture.gov.sk; 02/20 48 24 02

Linky