Úplná žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2017 obsahuje:

 

1.     žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu (formulár na elektronickú registráciu),

2.     popis projektu (formulár na elektronickú registráciu),

3.     celkový rozpočet projektu (formulár na elektronickú registráciu),

4.     doklad o právnej subjektivite žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, s výnimkou žiadateľa podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona (napr.: kópia stanov občianskeho združenia (výpis z registra občianskych združení vedenom MV SR nie je postačujúci), kópia zriaďovacej listiny, kópia výpisu z registra neziskových organizácií),

5.     doklad preukazujúci oprávnenie prevádzkovať živnosť  alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie podnikať, ak je žiadateľom fyzická osoba podľa § 3 ods. 1 písm. b) (napr.: výpis z obchodného registra, živnostenský list),

6.     výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti, ak je žiadateľom fyzická osoba,

7.     výpis z registra trestov štatutárneho zástupcu/zástupcov nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,

8.     výpis z registra trestov právnickej osoby nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,

9.     potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutárny orgán je oprávnená konať za žiadateľa (napr.: kópia zápisnice z valného zhromaždenia občianskeho združenia, kópia menovacieho dekrétu),

10.  potvrdenie o IBAN, doklad o zriadení účtu bežného účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má dotácia poskytnúť (t. z. kópia zmluvy o zriadení účtu alebo potvrdenie banky o vedení účtu (IBAN), ktorého názov musí byť v súlade s názvom žiadateľa; výpis z účtu nie je postačujúcim dokladom). Doklad predkladajú aj obce a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov. Zriadenie samostatného účtu nie je podmienkou.

11.  potvrdenie miestne príslušného konkurzného súdu o tom, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie; nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku  (originál resp. osvedčená kópia), potvrdenie nesmie byť staršie ako tri mesiace. Potvrdenie vydáva okresný súd v sídle kraja.

12.  potvrdenie miestne príslušného správcu dane o tom, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky, s výnimkou správcu dane, ktorým je obec (originál resp. osvedčená kópia), potvrdenie nesmie byť staršie ako tri mesiace,

13.  potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti (originál resp. osvedčená kópia), potvrdenie nesmie byť staršie ako tri mesiace,

14.  potvrdenie o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti. Je potrebné doložiť potvrdenia zo všetkých zdravotných poisťovní  (originál resp. osvedčená kópia), potvrdenie nesmie byť staršie ako tri mesiace,

15.  potvrdenie miestne príslušného inšpektorátu práce o tom, že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu (originál resp. osvedčená kópia), potvrdenie nesmie byť staršie ako tri mesiace,

16.  čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má na financovanie projektu, na ktorý požaduje dotáciu, zabezpečené krytie výdavkov z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov najmenej vo výške 5 % z celkového rozpočtu,

17.  čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia,

18.  čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,

19.  čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že poskytuje/poskytne súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní podľa osobitného predpisu,

20.  čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nemá záväzky voči rozpočtom obcí,

21.  čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že vykonáva/nevykonáva hospodársku činnosť v oblasti kultúry,

22.  čestné vyhlásenie žiadateľa o výške dotácií (zo štátneho rozpočtu) prijatých od  subjektov verejnej správy,

 

Poznámka k bodom 16 – 22:čestné vyhlásenia sú jedným z dokumentov elektronickej registrácie.

 

23.  Ostatné osobitné náležitosti žiadosti podľa jednotlivých podprogramov v zmysle príslušných ustanovení výnosu (informácia o osobitných náležitostiach je obsiahnutá v Informácii pre žiadateľa príslušného programu dotačného systému).

 

Podrobnosti o predkladaných prílohách k žiadosti sú uvedené vo Výzve na predkladanie žiadostí pre jednotlivé programy.

 

Poznámka k bodu 8 a k bodom 11 – 15: potvrdenia predkladané do dotačného systému

Potvrdenia je potrebné priložiť nasledovne:

-          1x originál resp. osvedčenú kópiu potvrdení, ktoré nebudú staršie ako tri mesiace ku dňu podania konkrétnej žiadosti. Originál resp. osvedčenú kópiu potvrdení  je potrebné priložiť k prvej žiadosti, ktorá bude na ministerstvo podaná bez ohľadu na to, do ktorého programu sa žiadosť podáva. Ak žiadateľ predkladá viac žiadostí o dotáciu, originál príloh priloží k jednej z originálov žiadostí, k ostatným originálom žiadostí priloží fotokópie príloh nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti a v dolnej časti prvej strany každej prílohy uvedie odkaz: „Originál prílohy sa nachádza v žiadosti ......“.

-          dňom podania žiadosti do dotačného systému sa rozumie dátum na podacej pečiatke pošty (ak je žiadosť zasielaná poštou) resp. dátum na prezentačnej pečiatke podateľne ministerstva (ak je žiadosť doručená osobne do podateľne).

 

 

Žiadateľ predkladá:

- výpis z registra trestov právnických osôb nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti

podrobnejšie informácie: https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_vypis-z-registra-trestov-pre-p

-          doklad nepredkladá registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a právnická osoba zriadená zákonom,

 

- potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti nie staršie ako tri mesiace,

Vzor žiadosti do sociálnej poisťovne (rtf, 37 kB)

Kontakt: Sociálna poisťovňa - http://www.socpoist.sk/

- potvrdenie bude vydané bezplatne na základe §8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

- potvrdenie zdravotných poisťovní o tom, že nemá evidované nedoplatky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti nie staršie ako tri mesiace,

-     potvrdenie sa predkladá bez ohľadu na to, či žiadateľ má zamestnancov,

-     k žiadosti je potrebné priložiť potvrdenia zo všetkých zdravotných poisťovní

Vzor žiadosti do zdravotných poisťovní (rtf, 37 kB)

Kontakty:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.- http://www.vszp.sk/
Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s.- http://www.dovera.sk/
Union, zdravotná poisťovňa, a.s.- http://www.unionzp.sk/

- potvrdenie bude vydané bezplatne na základe §8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

- potvrdenie miestne príslušného daňového úradu o tom, že správca dane neeviduje voči žiadateľovi daňové nedoplatky, s výnimkou správcu dane, ktorým je obec,

Vzor žiadosti na daňový úrad (rtf, 38 kB)

Kontakt: https://www.financnasprava.sk/sk/kontakt/kontakty-na-urady

- potvrdenie bude vydané bezplatne na základe §8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 

- potvrdenie miestne príslušného konkurzného súdu o tom, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie; nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku

-     žiadosť o vystavenie potvrdenia sa predkladá na okresný súd v sídle kraja,

Vzor žiadosti na konkurzný súd (rtf, 40 kB)

Kontakty na súdy: https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/sud

- vydanie potvrdenia podlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a o poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov  

 

- potvrdenie miestne príslušného  inšpektorátu práce o tom, že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu

Vzor žiadosti na inšpektorát práce (rtf, 38 kB)

Kontakt: http://www.nip.sk/?id_fi=imapka&ins=nip

- potvrdenie bude vydané bezplatne na základe §8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 

Publikované 17.10.2016/odbor projektového riadenia

Linky