Národná cena ICOMOS SK

Logo ICOMOS

Cieľom súťaže je ocenenie aktivít z oblasti ochrany pamiatkového fondu, ktoré sú výrazným prínosom k ochrane, obnove a prezentácii kultúrneho dedičstva Slovenska, s celospoločenským dosahom, najmä za:

  • Výnimočnú aktivitu vedúcu k posilňovaniu informovanosti o hodnotách pamiatkového fondu a posilneniu vnímavosti verejnosti k týmto hodnotám (napr. ocenenie práce občianskeho združenia, vzdelávacej aktivity, prístupu samosprávy, organizácie kurzu, film, TV program a podobne).
  • Obnovu pamiatky tradičnými stavebnými technológiami s ohľadom na zachovanie remeselných postupov, ako súčasti nášho nehmotného kultúrneho dedičstva.
  • Citlivý vstup novej architektúry do historického prostredia.

Porota má právo, na základe nominácie verejnosti, udeliť aj negatívne ocenenie za mimoriadne nevhodný zásah do pamiatky, jej asanáciu, nevhodné použitie technológií či zásahov, ktoré poškodili alebo zničili hodnoty pamiatky. Túto cenu je možné udeliť aj v prípade výnimočne negatívneho diela či aktivity vo vyššie uvedených v kategóriách.

Kontakt:

ICOMOS Slovensko
https://icomos-slovakia.webnode.sk/
Petrášová Silvia
icomos.sr@gmail.com

Linky