Program 4 - Umenie

 

VÝZVA na predkladanie žiadostí do 2. kola pre podprogramy 4.1 Divadlo a 4.4 Medziodborové profesionálne kultúrne aktivity

Termín predkladania žiadostí: 30. apríl 2010

Linky