4.1   Divadlo a tanec
        4.1.1  Podpora vzniku, uvádzania a šírenia pôvodnej tvorby
        4.1.2  Reprízy javiskového diela (naštudované v predchádzajúcich kalendárnych rokoch)
        4.1.3  Prehliadky, festivaly, súťaže
        4.1.4  Edukačné programy (kurzy, tvorivé dielne, semináre, súťaže a pod., členstvo
                  v medzinárodných mimovládnych organizáciách)
        4.1.5  Divadelná reflexia (konferencie, semináre, kolokviá)
       
4.2   Hudba
        4.2.1  Podpora vzniku, uvádzania a šírenia pôvodnej tvorby
        4.2.2  Podpora koncertného života v rámci festivalov, prehliadok, súťaží alebo koncertov
        4.2.3  Edukačné programy (koncerty zamerané na výchovu k hudbe, kurzy, tvorivé dielne,
  semináre, súťaže a pod., členstvo v medzinárodných mimovládnych organizáciách)
        4.2.4  Podpora vydávania zvukových a obrazových nosičov
        4.2.5  Hudobná reflexia (konferencie, semináre, kolokviá)
       
4.3   Výtvarné umenie, úžitkové umenie, fotografia, dizajn, architektúra
        4.3.1  Tvorba a realizácia diel
        4.3.2  Prezentačné aktivity: výstavy, salóny, festivaly, prehliadky
        4.3.3  Edukačné aktivity (tvorivé dielne, kurzy, tvorivé pobyty,
                  semináre, súťažné podujatia, členstvo v medzinárodných mimovládnych
  organizáciách)
        4.3.4  Reflexia výtvarných umení (konferencie, semináre, sympóziá)
       
4.4   Medziodborové profesionálne kultúrne aktivity
        4.4.1  Periodické podujatia a ďalšie aktivity
        4.4.2  Neperiodické podujatia a ďalšie aktivity
        4.4.3  Edukačné aktivity prekračujúce rámec jedného druhu umenia (tvorivé dielne, kurzy,
                 tvorivé pobyty, semináre, súťažné podujatia, členstvo v medzinárodných
  mimovládnych organizáciách)
        4.4.4  Medziodborová reflexia zahŕňajúca viaceré druhy umenia (konferencie, semináre,
                kolokviá)
               
4.5   Literatúra a knižná kultúra
        4.5.1  Vydávanie umeleckej literatúry a časopisov pre deti a mládež
        4.5.2  Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
        4.5.3  Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry
        4.5.4  Vydávanie pôvodnej a prekladovej umenovednej a spoločenskovednej literatúry
        4.5.5  Vydávanie umeleckých a kultúrnych časopisov
        4.5.6  Aktivity z oblasti literatúry a knižnej kultúry

Linky