Program 6 - Kultúra národnostných menšín

Štruktúra programu:

6.1 živá kultúra
6.2 periodická tlač
6.3 neperiodická tlač
6.4 kultúrna politika

Oblasti jednotlivých podprogramov:

6.1 Podprogram ŽIVÁ KULTÚRA
6.1.1 festivaly a prehliadky
6.1.2 folklórne aktivity a podujatia  
6.1.3 divadelná činnosť      
6.1.4 súťaže v umeleckej tvorivosti  
6.1.5 umelecké  tvorivé dielne
6.1.6 kultúrno-vzdelávacie tábory     
6.1.7 výstavné aktivity
6.1.8 literárne aktivity
6.1.9 výskum  

6.2 Podprogram Periodická tlač
6.2.1 denníky
6.2.2 týždenníky a dvojtýždenníky
6.2.3 mesačníky a dvojmesačníky
6.2.4 štvrťročníky
6.2.5 občasníky

6.3 Podprogram Neperiodická tlač
6.3.1 pôvodná tvorba národnostných autorov
6.3.2 prekladová literatúra
6.3.3 spoločensko-vedná a umenovedná literatúra
6.3.4 monografie (dvojjazyčné) miest a obcí
6.3.5 elektronické médiá a multimediálne projekty

6.4 Podprogram KULTÚRNA POLITIKA
6.4.1 multikultúrne prezentačné aktivity
6.4.2 odborné multikultúrne semináre a konferencie
6.4.3 multikultúrny výskum

Linky