Zoznam členov odbornej komisie OSSD 2010 podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok

1. Akad. mal. Jozef Dorica, Komora reštaurátorov, Bratislava 
2. Ing. Miloš Dudáš, PhD., KPÚ Žilina
3. PhDr. Katarína Kosová, PÚ SR, Bratislava
4. Ing. Kristína Markušová, KPÚ Košice
5. Ing. Arch. Beáta Polomová, PhD., Fakulta architektúry STU, Bratislava
6. Akad. mal. Miroslav Šurin, Komora reštaurátorov, Bratislava
7. Prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD., Fakulta architektúry STU, Bratislava
8. Akad.soch. Ján Gazdík, Vysoka škola výtvarných umení, Bratislava
9. Ing. Anna Valeková, KPÚ Nitra
10. Ing. Oto Makýš, PhD., Stavebná fakulta, Bratislava
11. Doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD., Fakulta architektúry STU, Bratislava

Zoznam členov odbornej komisie OSSD 2010 podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách   svetového kultúrneho dedičstva UNESCO

1. PhDr. Ingrid Ciulisová, CSc., Ústav dejín umenia SAV, Bratislava
2. Doc. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD., Fakulta architektúry STU, Bratislava
3. Martin Ilečko, Spišské Podhradie
4. Ing. arch. Jaroslav Kilián, Academia Istropolitana Nova, Svätý Jur
5. Ing. arch. Peter Krušinský, PhD., architekt, Žilina
6. Akad. sochár Martin Kutný, reštaurátor, Bardejov  
7. Doc. Akad. mal. Vladimír Plekanec, reštaurátor, Bratislava
8. Ing. arch. Katarína Vošková, Fakulta architektúry STU, Bratislava
9. Ing. Jozef Zavacký, stavebný inžinier, Trenčín
10. Ing. arch. Ľubica Pinčíková, PÚ SR, Bratislava
11.  Ing. Peter Glos, KPÚ Prešov

Zoznam členov odbornej komisie OSSD 2010 podprogram 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu

1. PhDr. Peter Jurkovič, KPÚ Bratislava
2. Prof. PhDr. Ján Bakoš, DrSC., Ústav dejín umenia SAV, Bratislava
3. RNDr. Ľuboslav Škoviera, PÚ SR, Bratislava
4. Ing. arch. Erika Horanská, Academia Istropolitana Nova, Svätý Jur
5. Ing. Martin Bóna, Zlaté Moravce

Linky