Komisia pre podprogram 2.1. – knižnice a knižničná činnosť

1. Mgr. Emília Antolíková, nominovaná za oblasť verejných knižníc, riaditeľka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou, nominácia Slovenskej asociácie knižníc.

2. Mgr. Andrea Doktorová, nominovaná za oblasť vedeckých knižníc, riaditeľka Ústrednej knižnice SAV  v Bratislave,  nominácia Ministerstva kultúry SR.

3. PhDr. Daniela Džuganová, nominovaná za oblasť akademických knižníc, riaditeľka Univerzitnej knižnice Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, nominácia Spolku slovenských knihovníkov.

4. PhDr. Daniela Gondová, nominovaná za oblasť akademických knižníc, predsedníčka Slovenskej asociácie knižníc, riaditeľka Ústrednej knižnice Filozofickej fakulty UK v Bratislave, nominácia  Slovenskej asociácie knižníc.

5. PhDr. Iveta Kilárová, riaditeľka odboru pre knižničný systém SR Slovenskej národnej knižnice v Martine, nominácia Ministerstva kultúry SR.

6. PhDr. Dušan Lechner, nominovaný za oblasť vedeckých knižníc, riaditeľ úseku knižničných činností Univerzitnej knižnice v Bratislave, nominácia Slovenskej asociácie knižníc.

7. Mgr. Štefánia Petercová, nominovaná za oblasť vedeckých knižníc, projektová manažérka Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, nominácia Slovenskej asociácie knižníc.

tajomník komisie 2.1: PhDr. Ján Molnár, sekcia kultúrneho dedičstva MK SR

Komisia pre podprogram 2.2 – múzeá a galérie

1. Fridrich Hoffstädter, sochár – reštaurátor, vedúci reštaurátorského pracoviska Slovenskej národnej galérie. Bol členom grantovej komisie v podprograme 2.2 v rokoch 2007-2008.

2. PhDr. Katarína Babičová, kurátorka pre oblasť etnografie, riaditeľka Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Bola členkou grantovej komisie v podprograme 2.2 v rokoch 2007-2008.

3. PhDr. Eva Ľuptáková, historička umenia, riaditeľka Oravskej galérie v Dolnom Kubíne. Nominácia Rady galérií Slovenska.

4. PhDr. Hana Zelinová, kurátorka – etnografka, zástupkyňa riaditeľa SNM – Múzeá v Martine.

5. PhDr. Zuzana Gažíková, historička umenia, riaditeľka Liptovskej galérie P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Bola členkou grantovej komisie v podprograme 2. 2. v rokoch 2007-2008.

6. Mgr. Zuzana Šullová, múzejníčka, zamestnankyňa Slovenského technického múzea v Košiciach.

7. akad. mal. Danica Stojkovičová, vedúca ateliéru reštaurovania závesných obrazov a tabuľových malieb na katedre reštaurovania VŠVU.

tajomníčka komisie 2.2: PhDr. Gabriela Podušelová, sekcia kultúrneho dedičstva MK SR

Komisia pre podprogram 2.3 – ochrana kultúrneho dedičstva

1. Mgr. Peter Sabov, PhD., riaditeľ odboru správy knižničných dokumentov a fondov Slovenskej národnej knižnice.

2. Mgr. Miriam Poriezová, knihovníčka – historické knižničné dokumenty a fondy, Univerzitná knižnica v Bratislave. 

3. Mgr. Branislav Panis, riaditeľ SNM – Historického múzea.

4. RNDr. Ladislav Spalek, riaditeľ Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi.

5. Magdaléna Mitsová, bývalá pracovníčka SNM – pracovala ako vedúca prevádzky a investičného oddelenia SNM.

6. Mgr. Renáta Niczová, riaditeľka Nitrianskej galérie.

7. Mgr. Martin Šugár, súdny znalec v oblasti výtvarného umenia (staré umenie). 

tajomníčka komisie 2.3: Mgr. Katarína Kamenská, sekcia kultúrneho dedičstva MK SR

Komisia pre podprogram 2.4 – akvizícia múzeí a galérií

1. Mgr. Dušan Buran, PhD. vedúci kurátor Zbierok starého umenia Slovenskej národnej galérie.

2. Mgr. Milan Rybecký, CSc., riaditeľ Slovenského národného múzea – Prírodovedného múzea v Bratislave.

3. Mgr. Marta Janovičková, zástupkyňa riaditeľa Múzea mesta Bratislavy. 

4. Mgr. Monika Pavelčíková, riaditeľka Ľubovnianskeho múzea – hrad v Starej Ľubovni.

5. PhDr. Danica Lovišková, riaditeľka Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. 

6. Mgr. Miroslava Sikorová, kurátorka súčasného umenia Považskej galérie umenia v Žiline.

7. PhDr. Viera Drahošová, riaditeľka Záhorského múzea v Skalici.

tajomníčka komisie 2.4: PhDr. Viera Legényová, sekcia kultúrneho dedičstva MK SR

Komisia pre podprogram 2.5 – akvizícia knižníc

1. PhDr. Jana Dropková, navrhnutá Ministerstvom kultúry SR – sekciou kultúrneho dedičstva, zamestnankyňa Slovenskej národnej knižnice v Martine – odboru služieb - referátu študovní. Je nominovaná ako zástupkyňa Slovenskej národnej knižnice.

2. Mgr. Mária Balkóciová, zamestnankyňa Žilinskej knižnice v Žiline, krajská metodička pre Žilinský kraj, okresná metodička, bývalá riaditeľka Žilinskej knižnice. Je vedúcou pracovnej skupiny pre tvorbu štandardov pre rozvoj služieb verejných knižníc odboru pre knižničný systém SNK v Martine.

3. Priska Joščáková, zamestnankyňa Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene, zástupkyňa riaditeľky knižnice, krajská metodička pre Banskobystrický kraj.

4. Mária Rezáková, zamestnankyňa Krajskej knižnice K. Kmeťka v Nitre, krajská metodička pre Nitrianky kraj

5. Mgr. Marta Skalková, riaditeľka Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove. Počas vyše 30 ročnej knihovníckej praxe pracovala vo viacerých typoch knižníc ako vedúca služieb, bibliografka,  metodička. Je koordinátorkou  mnohých úspešných projektov zameraných na propagáciu kníh, čítania a skvalitňovanie knižnično-informačných služieb. Je vedúcou pracovnej skupiny pre znevýhodnených používateľov odboru pre knižničný systém pri SNK v Martine.

6. Ján Šimko, zamestnanec Verejnej knižnice J. Bocatia v Košiciach, metodik a manažér pre projektovú činnosť knižnice, niekoľko rokov pracoval aj ako dobrovoľný knihovník.

7. Ing. Silvia Stasselová, návrh predložený so strany Spolku slovenských knihovníkov, predsedníčka Spolku slovenských knihovníkov, vedúca Knižnice a informačného centra Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

tajomníčka komisie 2.5: Mgr. Lucia Falbová, sekcia kultúrneho dedičstva MK SR

Linky