PhDr. Silvia Porubänová - Inštitút pre výskum práce a rodiny

Mgr. Mária Štefková - Štátny pedagogický ústav

Mgr. Iveta Mišová - Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR

Mgr. Marián Horanič - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

PhDr., ArtD René Lužica - Katedra sociálnej práce, Trnavská univerzita

Linky