Program 2 - Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2019

                  

Vážení žiadatelia,

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje ďalšiu Výzvu na predkladanie žiadostí v rámci dotačného programu Kultúra znevýhodnených skupín.

 

Upozorňujeme vás, že

 

  • ministerstvo v rámci programu Kultúra znevýhodnených skupín neposkytuje dotácie formou štátnej pomoci/pomoci de minimis.

V nadväznosti na zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Oznámenie Komisie o pojme štátna pomoc uvedenom v článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a v súčinnosti s Protimonopolným úradom ministerstvo upravuje možnosť získania podpory na projekty predkladané v rámci programu Kultúra znevýhodnených skupín.

Ministerstvo poskytne dotácie len na projekty, ktoré možno považovať za nehospodársku činnosť a to:

a)      majú lokálny vplyv a charakter,

b)      sú prístupné verejnosti,

c)      sú určené pre cieľovú znevýhodnenú skupinu a len pre obyvateľov Slovenskej republiky,

d)      sú nespoplatnené, bez vstupného, bez štartovného a iných účastníckych a používateľských poplatkov,

e)      plnia čisto sociálny a kultúrny účel nehospodárskej povahy,

f)       príjemca nepôsobí v zahraničí a nerozširuje svoje aktivity na zahraničie,

g)      projekt je realizovaný len na území Slovenskej republiky,

h)      periodická a neperiodická tlač (vrátane CD a DVD) – nepredajná, vychádzajúca v minimálnom náklade, komerčne nezaujímavé tituly (napr. bezplatne distribuované členom rôznych tematických združení), neobsahujúca reklamu, nepropagovaná v tlači alebo v zahraničí, určená len znevýhodnenej skupine,

i)        v prípade webových stránok určených na prezentáciu kultúrnych aktivít a sprístupňovanie kultúrnych formátov osobám so zdravotným postihnutím a inak znevýhodneným skupinám obyvateľstva budú podporené len výdavky na honoráre (odmeny) a osobné náklady súvisiace s prípravou, zberaním, vypracovaním, zverejňovaním  textov, článkov, správ, informácií, rozhovorov, aktualít, kresieb a pod. tvoriacich obsahovú náplň stránok (autorské texty).

 

Ministerstvo neposkytne dotácie na projekty, ktoré svojou podstatou možno považovať za  hospodársku činnosť a to:

a)      majú medzinárodný charakter,

b)      sú rozšírené na zahraničie, spolupracujú so zahraničím,

c)      projekt nie je realizovaný len na území Slovenskej republiky,

d)     cieľová skupina je rozšírená na zahraničie, nie je určená len pre obyvateľov Slovenskej republiky a pre vybranú znevýhodnenú skupinu osôb,

e)      komerčné projekty,

f)       sú spoplatnené (vstupným, štartovným, účastníckymi a používateľskými poplatkami alebo inými obchodnými prostriedkami),

g)      príjemca pôsobí v zahraničí a rozširuje svoje aktivity na zahraničie,

h)      poradenské a vzdelávacie kurzy, školenia, ktoré sú na trhu ponúkané inými vzdelávacími inštitúciami, resp. ktoré je možné ďalej využiť na platené poradenstvo,

i)        projektu sa zúčastňujú zahraniční účastníci, turisti, porotcovia, školitelia, experti,

j)        účasť na medzinárodnom podujatí,

k)      periodická a neperiodická tlač (vrátane CD a DVD) – predajná, obsahujúca reklamu, nevychádzajúca len v minimálnom náklade, nie je určená len pre znevýhodnenú skupinu, preložená do cudzieho jazyka.

 

V rámci programu Kultúra znevýhodnených skupín nebude ministerstvo poskytovať dotácie na:

a)      projekty národnostných menšín,

b)      audiovizuálne projekty – filmy, seriály, filmové medailóny, relácie, dokumentárno-vzdelávacie cykly, video dokumenty, videonahrávky, prepis z VHS/MG/CD a pod.,

c)      filmové festivaly, prehliadky, predstavenia a sprievodné podujatia a sekcie festivalov, kiná, premietanie filmov,

d)     obchodné výstavy, komerčné predstavenia a festivaly vrátane sprievodných podujatí,

e)      projekty zamerané na obstaranie hmotného majetku – pamätné tabule, busty, sochy, odliatky, infotabule, 3D modely, obstaranie hudobných nástrojov a techniky, vybavenia interiéru a exteriéru, mobilné rampy a pod.

f)       webové a mobilné aplikácie propagujúce žiadateľa, pripravené pre iné subjekty.

 

  • výpis z registra trestov právnickej osoby a výpis z registra trestov fyzickej osoby - jednotlivca si ministerstvo na základe Vašich údajov vyžiada. V prípade, že nesúhlasíte s poskytnutím údajov na získanie výpisu z registra trestov fyzickej osoby - jednotlivca, tento výpis je potrebné si vyžiadať individuálne a doložiť ho k predkladanej žiadosti.
  •  Výpis z registra trestov fyzickej osoby - štatutárneho orgánu žiadateľa - sa nepredkladá!
  • úplná žiadosť (pdf, 302 kB) o poskytnutie dotácie a potvrdenia predkladané do dotačného systému,
  • potvrdenia doručené do elektronickej schránky žiadateľa na portáli www.slovensko.sk je potrebné zaručene konvertovať do listinnej podoby (zaručenú konverziu môže vykonať  - orgán verejnej moci; Slovenská pošta, a.s.; notár; advokát). Potvrdenia doručené do mailovej schránky žiadateľa nebudú akceptované.

 

 

Publikované 2. 5. 2019 / odbor dotácií

Linky