Program 1 - Obnovme si svoj dom na rok 2019

                   - podprogram 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 a 1.5

                                                                - podprogram 1.3 (pdf, 255 kB)

                                                                - podprogram 1.4 (pdf, 386 kB)

                                                                - podprogram 1.5 (pdf, 231 kB)

  •    Hodnotiace hárky k predloženým projektom na rok 2019:

        - podprogram 1.1 (pdf, 175 kB)

        - podprogram 1.2 (pdf, 249 kB)

        - podprogram 1.3 (pdf, 155 kB)

        - podprogram 1.4 (pdf, 177 kB)       

  • Formuláre na prípravu konceptu žiadosti na rok 2019

program 1 (odt, 20 kB) vo formáte .docx (docx, 30 kB)    
 

 

Schéma minimálnej pomoci (pdf, 275 kB)  pre aktivity ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva

Schéma štátnej pomoci (pdf, 210 kB)  pre aktivity ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva

(upozornenie: Upozorňujeme žiadateľov, že pri poskytnutí dotácie cez Schému štátnej pomoci je výška spolufinancovania 20 % z celkového rozpočtu projektu.)

 

Informácia krajských pamiatkových úradov k poskytnutiu dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v programe Obnovme si svoj dom na rok 2019 – podprogram 1.1 a 1.2 - pre žiadateľov, ktorí budú žiadať miestne príslušný krajský pamiatkový úrad o vydanie nového rozhodnutia alebo záväzného stanoviska k obnove kultúrnej pamiatky.

V záujme včasného a bezkolízneho zabezpečenia odborných podkladov krajským pamiatkovým úradom a následného spracovania príslušného dokladu pred termínom odovzdania žiadosti na ministerstvo kultúry je potrebné žiadosť o vydanie rozhodnutia alebo záväzného stanoviska doručiť na príslušný krajský pamiatkový úrad najneskôr do 10.12.2018. Pri žiadostiach doručených na krajský pamiatkový úrad po tomto termíne nie je možné zaručiť vybavenia tak, aby mohli byť súčasťou podávanej žiadosti do 31.12.2018.

 

Aktualizované 19. 11. 2018 / odbor dotácií

Linky