Program 1 - Obnovme si svoj dom na rok 2020

                   - podprogram 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 a 1.5

 

  1. potvrdenie sociálnej poisťovne, daňového úradu, zdravotných poisťovní, inšpektorátu práce, konkurzného súdu doručené do elektronickej schránky žiadateľa na portáli www.slovensko.sk je potrebné zaručene konvertovať do listinnej podoby (zaručenú konverziu môže vykonať - orgán verejnej moci; Slovenská pošta, a.s.; notár; advokát).
  2. výpis z registra trestov fyzickej osoby - jednotlivca si ministerstvo na základe Vašich údajov vyžiada. V prípade súhlasu s vyžiadaním výpisu prosím vyplňte formulár so súhlasom (docx, 15 kB) (alebo vo formáte .odt (odt, 7 kB) ), vytlačte ho, podpíšte a priložte k žiadosti. Formulár nie je súčasťou elektronickej registrácie! V prípade, že nesúhlasíte s poskytnutím údajov na získanie výpisu z registra trestov fyzickej osoby - jednotlivca, tento výpis je potrebné si vyžiadať individuálne a doložiť ho k predkladanej žiadosti. 
  3. Úplná žiadosť o poskytnutie dotácie a potvrdenia predkladané do dotačného systému.

 

                                                                - podprogram 1.3 (pdf, 240 kB)

                                                                - podprogram 1.4 (pdf, 378 kB)

                                                                - podprogram 1.5 (pdf, 222 kB)

  •    Hodnotiace hárky k predloženým projektom na rok 2020:

        - podprogram 1.1 (pdf, 179 kB)

        - podprogram 1.2 (pdf, 253 kB)

        - podprogram 1.3 (pdf, 160 kB)

        - podprogram 1.4 (pdf, 177 kB)        

  • Formuláre na prípravu konceptu žiadosti na rok 2020

program 1 (odt, 20 kB) vo formáte .docx (docx, 29 kB)    
 

  • Zloženie komisie programu 1 - podprogram 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 a 1.5

 

Schéma minimálnej pomoci (pdf, 275 kB)  pre aktivity ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva

Schéma štátnej pomoci (pdf, 210 kB)  pre aktivity ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva

(upozornenie: Upozorňujeme žiadateľov, že pri poskytnutí dotácie cez Schému štátnej pomoci je výška spolufinancovania 20 % z celkového rozpočtu projektu.)

 

Publikované 9. 9. 2019 / odbor dotácií

Linky