PROGRAM KREATÍVNA EURÓPA

Program Kreatívna Európa (ďalej len “program”) podporuje projekty európskeho kultúrneho a kreatívneho priemyslu formou spolufinancovania prostredníctvom grantov. V súčasnom rozpočtovom období programu na roky 2014 – 2020 sa rozdelia prostriedky v celkovej výške 1.46 miliardy EUR.

Za svoje kľúčové zámery program ustanovil ochranu a šírenie kultúrnej a jazykovej rozmanitosti európskeho kultúrneho dedičstva a posilňovanie konkurencieschopnosti európskeho kultúrneho a kreatívneho sektora. Napĺňa ich prostredníctvom špecifických cieľov a to najmä  podporou možností presadiť sa v týchto sektoroch v medzinárodnom prostredí; podporou medzinárodného šírenia kultúrnych a umeleckých diel, rezidenčnými pobytmi a výmenami umelcov, ako aj oslovovaním nového publika; posilňovaním finančných možností malých a stredných podnikov a organizácií; podporou medzinárodnej spolupráce v oblasti rozvoja, inovácie, tvorivosti, vzdelávania publika a nových foriem podnikania.

Program pozostáva z dvoch podprogramov: MEDIA podporuje audiovizuálny sektor a Kultúra slúži profesionálom z kultúrneho a kreatívneho priemyslu, pričom Medzisektorová oblasť sa sústreďuje na garančný mechanizmus, medzisektorové aktivity, medzinárodnú spoluprácu a činnosť miestnych kancelárií Creative Europe Desks. Garančný mechanizmus, ktorý je hlavnou novinkou programu, zabezpečuje prístup k financovaniu malých a stredných podnikov a organizácií z kultúrnej a kreatívnej oblasti a zameriava sa na zlepšovanie možností odhadu rizikových oblastí spojených so spolufinancovaním kreatívnych projektov.

Hlavné i špecifické ciele programu zohľadňujú sociálny a ekonomický príspevok pre kultúrny a kreatívny sektor, ktorý predstavuje významnú časť digitálneho hospodárstva a európskej ekonomiky celkovo (až 4,5% HDP Európskej únie) a poskytuje kvalitné pracovné príležitosti (8 miliónov pracovných pozícií), najmä pre mladých ľudí. Zároveň, prostredníctvom obsahu, ktorý vytvárajú a vďaka publiku, ktoré oslovujú, sú kultúrny a kreatívny sektor prostriedkom na šírenie rozmanitosti, pozitívneho vplyvu na sociálnu inklúziu a pomáhajú zviditeľniť európske hodnoty nielen v Európe, ale aj za hranicami Európskej únie.

Distribúciu informácií o programe Kreatívna Európa  a administratívnu podporu pre predkladateľov projektov v Slovenskej republike zabezpečuje kancelária Creative Europe Desk Slovensko, ktorá je súčasťou organizačnej štruktúry Slovenského filmového ústavu.

Korešpondenčná adresa:

Slovenský filmový ústav
Creative Europe Desk Slovensko
Grösslingová 32
811 09 Bratislava

Adresa pre osobné stretnutie:

Kancelária Creative Europe Slovensko
Grösslingova 45 (1. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5263 6936

E-mail: media@cedslovakia.eu, kultura@cedslovakia.eu
Web: www.cedslovakia.eu

Posledná aktualizácia: 11. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať