Základná analýza zberu dát „Stojíme pri kultúre“

zber dát: o.z. Stojíme pri kultúre (10.3. – 27.3.2020)

vypracoval: Inštitút kultúrnej politiky (Matúš Bieščad, Andrej Svorenčík, Zuzana Borošová, 28. 4. 2020)

Základná analýza Stojime pri kulture (pdf, 186 kB)

  • Zberu online dotazníka iniciatívy Stojíme pri kultúre sa zúčastnilo 269 fyzických a 201 právnických osôb. Vzorka je nereprezentatívna a zistenia preto iba indikatívne, ponúkajú však cenné informácie o preferenciách možných opatrení.
  • Sumy vyčíslených škôd v dôsledku karanténnych opatrení Covid-19 vysoko variovali. Stredné hodnoty boli pre fyzické osoby v intervale 1 400 až 2 400 eur, v prípade právnických osôb v intervale 3 100 až 27 200 eur.
  • Čo sa týka preferencie jednotlivých opatrení, aj pre fyzické aj pre právnické osoby bolo najpreferovanejším poskytnutie paušálnej sumy finančnej kompenzácie cez minimálnu štátnu pomoc. Toto opatrenie je už v určitej forme celoplošne ponúkané, ale pokrytie subjektov KKP má medzery.
  • Ďalšími opatreniami, o ktoré je záujem, je kompenzácia časti fixných nákladov na udržanie prevádzky, ako je napr. prenájom (viac preferované pre právnické osoby) a odklad platieb do Sociálnej poisťovne (viac preferované pre fyzické osoby).
  • Tiež sú preferované opatrenia, ktoré sú v kompetencii zriadených fondov – nárokovateľná zmena dotačnej zmluvy a možnosť presunutia dotácie do budúceho obdobia.
  • O ponuku prekleňovacích úverov, ktoré pripravuje MK SR v spolupráci so Slovak Investment Holding, má medzi respondentmi záujem 9 % fyzických osôb a 14 % právnických osôb.

Opis vzorky
Podľa datasetu zaslaného iniciatívou Stojíme pri kultúre bolo online dotazníkom k 10.4.2020 vyzbieraných spolu 470 odpovedí (Tabuľka 1). Vo vzorke prevažovali fyzické osoby, ktoré boli zastúpené hlavne osobami v slobodnom
povolaní a živnostníkmi. Pri právnických osobách bol najviac zastúpený tretí sektor, následne súkromný sektor, v najmenšej miere verejný sektor (tu uvádzame celkovo – štát, VÚC a obce).
Z hľadiska kultúrnej oblasti pôsobenia prevažovali divadlo, vizuálne umenia a hudba. Pri právnických osobách boli významnejšie zastúpené multikultúrne centrá (Tabuľka 2).

 

Tabuľka 1 – Opis vzorky

Fyzické osoby (FO) n=269 Právnické osoby (PO) n=201
Osoba v slobodnom povolaní 59,1% Tretí sektor 44,8%
Živnostník 27,5% Súkromný sektor 34,3%
Dôchodca 2,2% Verejný sektor (celkovo) 18,9%
Študent 2,2% Profesijné združenia a komory 0,5%
Iné 8,9% Iné 1,5%

 

Tabuľka 2 – Opis vzorky – hlavné oblasti pôsobenia

Oblasť kultúry FO (n=269) PO (n=201) FO (n=269) PO (n=201)
Divadlo (vrátane baletu aj opery) 28,3% 21,4% Architektúra 0,4% 1,0%
Vizuálne umenie 18,2% 15,4% Kultúrne aktivity znevýhodnených skupín 0,4% 1,0%
Hudba 17,1% 7,5% Multikultúrne centrum 0,4% 9,0%
Audiovizuálna produkcia 14,1% 12,4% Umelecké školstvo 0,4% 0,0%
Tanec a pantomíma 5,9% 4,0% Audiovizuálna distribúcia 0,0% 1,5%
Literatúra 4,1% 3,5% Kino 0,0% 2,5%
Dizajn 3,0% 0,0% Múzeum 0,0% 3,5%
Neformálne vzdelávanie 1,5% 3,0% Iné: Špecifikujte nižšie 5,6% 9,0%
Neformálne vzdelávanie 0,7% 5,5%

 

Vyčíslenie vzniknutej škody

Stredné hodnoty vyčíslených vzniknutých škôd sa v prípade fyzických osôb pohybovali v intervale 1 400 až 2 400 eur, v prípade právnických osôb v intervale 3 100 až 27 200 eur (Tabuľka 3). Celkovo odhady vzniknutej škody
v dôsledku karanténnych opatrení v súvislosti s pandémiou Covid-19 vysoko variovali. Pri fyzických osobách uvádzali vyššie hodnoty živnostníci, v prípade právnických osôb boli stredné hodnoty najvyššie vo verejnom sektore, najnižšie v treťom
sektore.

V prípade vyčíslenia škody na fixné náklady na udržanie prevádzky (napr. nájomné) uviedlo nejakú hodnotu 15 % fyzických osôb, s priemerom okolo 560 eur. V prípade právnických osôb uviedlo nejakú hodnotu 36 %, s priemerom
okolo 2 140 eur
. Celkovo však väčšina respondentov tieto celkové vyčíslené škody nerozdeľovala do jednotlivých položiek.

 

Tabuľka 3 – Vyčíslenie vzniknutej škody (eur)

Fyzické osoby MIN MAX MEDIAN PRIEMER
celkovo (n=269) 0 20 000 1 400 1 979
iba po 10. marci resp. 13 marci (n=202) 0 20 000 1 410 1 988
z toho slobodné povolania (n=127) 0 20 000 1 400 1 927
z toho živnostníci (n=55) 360 11 000 2 000 2 416
Právnické osoby MIN MAX
MEDIAN PRIEMER
celkovo (n=201) 0 1 476 000 4 000 20 987
iba po 10. marci resp. 13 marci (n=153) 0 370 000 4 000 12 208
z toho súkromný sektor (n=55) 160 72 616 6 000 12 446
z toho verejný sektor (n=29) 0 370 000 4 500 27 240
z toho tretí sektor (n=67) 0 27 300 3 113 5 660

 

Preferované opatrenia

Čo sa týka preferovania jednotlivých opatrení, aj pre fyzické aj pre právnické osoby bolo najpreferovanejším poskytnutie paušálnej sumy finančnej kompenzácie cez minimálnu štátnu pomoc (Graf 1) – čiže opatrenie, ktoré sa
už nejakým spôsobom realizuje celoplošne. Pri súčasnom nastavení podpory však nezachytáva všetky subjekty. Je aj otázne, nakoľko je dostatočná výška poskytovanej sumy a aká je administratívna náročnosť získania tejto pomoci.

Pre fyzické osoby boli ďalej najpreferovanejšie odklad odvodov do Sociálnej poisťovni, aj odklad daňovej povinnosti, tiež jednorazová finančná kompenzácia vybraných fixných nákladov.

Pre právnické osoby bolo vysoko preferované poskytnutie jednorazovej finančnej kompenzácie pre vybrané fixné náklady, nárokovateľná zmena dotačnej zmluvy a možnosť presunutia dotácie do budúceho obdobia.

Poskytnutie prekleňovacích úverov alebo pôžičiek preferovalo 9 % fyzických osôb a 14 % právnických osôb. Na možnostiach tejto pomoci spolupracuje MK SR so Slovak Investnement Holding, na tieto nástroje by mohli byť uvoľnené
financie z IROP.

Graf 1 – Preferované opatrenia podľa právnej formy

 

Posledná aktualizácia: 21. októbra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať