• Priama finančná podpora pre kiná (46 kín na SR dostane takmer 600 tisíc EUR)
  • Možnosť požiadať o dotáciu aj technické vybavenie, ktoré budú potrebovať po znovuotvorení (dezinfekčné zariadenia, termokamery, … )
  • Zrušenie povinnosti odvádzať poplatok distributérom filmov a odloženie povinnosti odvádzať poplatok producentom filmov
  • Dokončenie prebiehajúcej produkcie filmov a televíznych projektov bude podporené

Opatrenia Audiovizuálneho fondu

/ 22. 4. 2020 /

Rada Audiovizuálneho fondu na svojom zasadnutí 21. apríla okrem iného schválila aj nové „COVID-19“ opatrenia, ktoré vyplynuli aj z aktívnej komunikácie fondu s odbornou verejnosťou. Jednotlivé návrhy predložil rade riaditeľ fondu Martin Šmatlák. Pri uvádzaní týchto opatrení do praxe rada fondu zohľadnila naliehavosť riešení najmä vo vzťahu k zložitej situácii, v ktorej sa ocitli mnohí jednotlivci aj právnické osoby pôsobiace v audiovízii. Zároveň fond musí pri administratívnych aj systémových opatreniach rešpektovať všetky zákonné rámce aj interné pravidlá upravujúce jeho činnosť.

Zmiernenie ekonomických dopadov

Audiovizuálny fond prijal túto sériu opatrení na zmiernenie ekonomických dopadov karanténnych nariadení a obmedzení v oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu na Slovensku, ktoré zasiahli väčšinu prijímateľov finančných prostriedkov z fondu a sprostredkovane aj množstvo osôb, ktoré sa svojou prácou podieľajú na realizácii projektov podporených fondom.

Okamžitá reakcia

Karanténnymi opatreniami boli postihnuté všetky oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu. Od tvorby a realizácie audiovizuálnych diel, cez distribúciu, organizáciu filmových predstavení a kultúrnych podujatí až po výchovu či vzdelávanie. Ako prvé boli zrušené verejné podujatia, festivaly a prehliadky. Fond hneď v prvých dňoch uskutočnil administratívne ústretové kroky pre zrušené filmové festivaly a prehliadky, čím operatívne umožnil zmeny či presun termínov týchto podujatí na priaznivejšie obdobie. Každú zmenu fond realizuje v individuálnej komunikácii s podporenými žiadateľmi. Aj preto zatiaľ ani jeden projekt podporený fondom neavizoval, že by sa v dôsledku vzniknutej situácie nemohol vôbec uskutočniť.

Prví budú poslední

V postupnom uvoľňovaní preventívnych reštriktívnych opatrení budú kiná pravdepodobne medzi poslednými, ktoré budú môcť otvoriť svoje priestory pre verejnosť. To z prevádzkovateľov kín a filmových distribútorov tvorí priamo a bezprostredne ohrozenú súčasť audiovízie. Z týchto dôvodov fond s mimoriadnym zreteľom operatívne spracuje žiadosti prevádzkovateľov kín v osobitnom podprograme 2.3 tak, aby mohol v čo najkratšom termíne poskytnúť 46 kinám na Slovensku priamu finančnú podporu vypočítanú podľa výsledkov minuloročnej návštevnosti slovenských filmov v celkovej sume takmer 600 tisíc eur.

Milión pre kiná

Na zachovanie existencie siete kín a na obnovenie či skvalitnenie ich prevádzky fond vo svojom programe 4 určenom na podporu technického vybavenia kín na Slovensku bude priebežne vyhodnocovať doručené žiadosti. Zároveň umožní kinám požiadať o dotáciu aj na technické vybavenie, ktoré budú aktuálne potrebovať po svojom znovuotvorení – napríklad dezinfekčné zariadenia, termokamery alebo iné vybavenie nevyhnutné podľa očakávaných usmernení Úradu verejného zdravotníctva. V štruktúre podpornej činnosti na rok 2020 má fond pre tento program predbežne vyčlenených 400 tisíc eur. To spolu s podporou návštevnosti predstavuje spolu takmer milión eur, ktoré môže fond v tomto roku rozdeliť na podporu kín zo svojich zdrojov. V selektívnej podpore pritom naďalej platí priorita pre jednosálové kiná, ktoré sú dôležitou súčasťou miestnej kultúry a väčšina z nich je v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy.

Euro za európskeho diváka

Existenčne ohrozenou oblasťou audiovízie je aj oblasť filmovej distribúcie. Fond na zmiernenie ekonomických dopadov s účinnosťou pre rok 2020 zruší povinnosť distributérov odviesť fondu podiel z obchodného zhodnotenia podporených projektov. Vlani tento podiel predstavoval celkovú sumu približne 40 tisíc eur, v tomto roku fond očakával mierny nárast týchto príjmov v nadväznosti na výsledky filmovej distribúcie za rok 2019. Ďalším systémovým krokom na zachovanie hodnotovej ponuky filmovej distribúcie bude zníženie určeného podielu povinného spolufinancovania projektu žiadateľom na nevyhnutné minimum (predpoklad je zníženie z doterajších 10 % na jedno percento). To okrem iného znamená, že fond by mohol v selektívnej podpore distribúcie v roku 2020 financovať projekty až do výšky 99 % ich rozpočtu. Zároveň fond v podpore návštevnosti kín rozšíri svoj princíp „euro na diváka“ okrem slovenskej kinematografickej tvorby aj na distribúciu európskych filmov. Fond zároveň pozitívne vníma aktivity viacerých kín a distributérov zabezpečiť pre svojich divákov distribúciu filmových diel aj iným spôsobom než klasickým premietaním v kinosále. V nadväznosti na konkrétne projekty môže fond prijať v tejto oblasti aj ďalšie systémové opatrenia.

Kultúra žije novou tvorbou

Pri podpore produkcie audiovizuálnych diel fond považuje za jednoznačnú prioritu dokončenie tých filmov a televíznych projektov, ktoré boli fondom podporené v uplynulých rokoch. Prehľad týchto projektov kancelária fondu priebežne aktualizuje a poskytuje o nich informácie aj rade a odborným komisiám. V oblasti vývoja a produkcie audiovizuálnych diel fond o jeden rok odloží povinnosť producentov vyúčtovať a uhradiť fondu podiel z obchodného zhodnotenia podporených projektov. V odôvodených prípadoch fond dodatkom k zmluve umožní filmom podporeným v produkcii uvedenie výsledného diela aj iným spôsobom než iba povinným premietaním v kinách (napríklad na online platforme na minimálne určený čas). Po vyhodnotení prvého kola výzvy 5/2020 je fond pripravený zverejniť aj ďalší osobitný termín uzávierky na žiadosti o štipendiá určené na vývoj audiovizuálnych diel. Pre kontinuálny proces hodnotenia žiadostí a komunikáciu odborných komisií so žiadateľmi fond upravil priebeh hodnotenia žiadostí tak, aby mohli byť zachované prezentácie jednotlivých projektov aj pri rokovaní komisií formou videokonferencie. Producentom podporených a už uvedených filmov fond odloží o rok ich zmluvnú povinnosť vyúčtovať a uhradiť podiel fondu na príjmoch z obchodného využitia týchto projektov.

Dialóg s ministerstvom

Po predbežnej konzultácii s Úradom verejného zdravotníctva fond predloží ministerke kultúry Natálii Milanovej návrh na výnimky z opatrení, ktoré by mohli byť aplikované pri nakrúcaní filmov. Predkladať návrhy na takéto výnimky totiž môže len príslušný minister. Pri podpore audiovizuálneho priemyslu (program 5) fond v súčinnosti s ministerstvom pripraví návrh na odôvodnené zníženie vstupného limitu tak, aby sa o túto flexibilnú formu podpory mohli uchádzať aj menšie projekty. V súčasnosti je totiž minimálny rozpočet oprávneného projektu 300 tisíc eur resp. 600 tisíc v prípade hraného televízneho seriálu.

Návrhy na osobitné finančné zdroje

Audiovizuálny fond je pripravený v spolupráci s ministerstvom kultúry a na základe iniciatív jeho dočasnej pracovnej skupiny pre COVID-19 operatívne spracovať aj prípadný osobitný a účelovo určený príspevok zo štátneho rozpočtu na podporu produkcie a realizačných profesií najmä v tomto zvažovanom zameraní:

  • produkcia televíznych diel v spolupráci vysielateľov a nezávislých producentov,

  • výroba slovenského znenia pre vzdelávacie audiovizuálne diela určené pre online šírenie alebo pre televízne vysielanie,

  • operatívna návratná podpora (rýchle pôžičky) pre producentov tých audiovizuálnych diel podporených fondom, ktorým sa v dôsledku karanténnych opatrení preukázateľne zmenil finančný plán projektu (financie na preklenutie výpadku niektorého z finančných zdrojov), pričom takáto návratná podpora sa po dokončení podporených projektov postupne vráti do rozpočtu na podpornú činnosť fondu v nasledujúcich obdobiach.

Podpora pokračuje

Rada Audiovizuálneho fondu sa zaoberala aj ďalšími námetmi na prípadné opatrenia, ktoré bude možné v tomto roku ešte prijať s cieľom zachovať alebo oživiť všetky oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu na Slovensku. Za mimoriadne dôležité pritom považuje, aby Audiovizuálny fond kontinuálne pokračoval vo výkone podpornej činnosti aj v súčasných limitovaných administratívnych podmienkach a so zachovaním svojich finančných zdrojov. Z tohto hľadiska sú pre celú oblasť audiovízie existenčne dôležité najmä zákonom garantované príspevky do fondu zo štátneho rozpočtu, ako aj príspevky neštátnych prispievateľov, s ktorými má fond už dlhoročné a korektné vzťahy.

Sme s vami, sme tu pre vás.

Posledná aktualizácia: 21. októbra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať