17 .4. 2020

V súvislosti s pretrvávajúcim celoplošným zákazom organizovania verejných kultúrnych podujatí kvôli šíreniu koronavírusu, vydávam usmernenie pre prijímateľov a žiadateľov z Fondu na podporu umenia (FPU), ktoré by malo napomôcť lepšiemu zvládnutiu mimoriadnej situácie. Tento dokument kvôli jednoznačnosti sumarizuje, dopĺňa a nahrádza všetky doterajšie usmernenia vydané k tejto situácii. Nové informácie/doplnenia k 17.4.2020 sú farebne odlíšené.

A. VŠEOBECNÉ USMERNENIA

 1. Zmeny použitia dotácie/štipendia

Každú zmenu súvisiacu s realizáciou projektu je potrebné bezodkladne písomne (z oficiálneho emailu žiadateľa/prijímateľa) oznámiť FPU (výnimkou sú pozastavené verejné podujatia v období od 23. 03. 2020 do 31. 05.  2020). V závislosti od situácie postupujú prijímatelia alebo žiadatelia nasledovne:

 1. V prípade zrušenia projektu je potrebné zaslať (mailom) návrh na zrušenie zmluvy, vzor na stiahnutie nájdete na stránke FPU v časti Dokumenty na stiahnutie, ďalej postupujete podľa Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov (ďalej ako Zmluva).
 2. Všetky zmeny týkajúce sa zmluvných podmienok musia byť posúdené a v prípade schválenia vykonané dodatkom. V prípade zmeny termínu realizácie podujatia je potrebné bezodkladne (mailom) informovať príslušného referenta alebo referentku. Samotnú písomnú Žiadosť o zmenu použitia dotácie/štipendia je potrebné posielať podpísanú štatutárom ako prílohu z oficiálneho registračného emailu žiadateľa/prijímateľa alebo elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy až keď bude jasné, aj vzhľadom na vývoj situácie, kedy bude možné dané podujatie určite zorganizovať. Vzor žiadosti nájdete v časti Dokumenty na stiahnutie.
 3. V prípade zmien pred podpisom zmluvy je potrebné s príslušným referentom alebo referentkou aktualizovať výstupy a prispôsobiť ich danej situácii.
 4. Žiadna zo zmien nesmie byť v rozpore s účelom uvedeným v zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov.

  2. Komunikácia

V záujme minimalizácie komunikácie prostredníctvom poštových zásielok, bude akákoľvek vzájomná komunikácia s FPU prebiehať až do odvolania výlučne elektronicky prostredníctvom emailu. Všetky riadne zdôvodnené žiadosti o zmeny je potrebné zaslať podľa bodu 1.b). Výnimkou sú Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku, Zmluvy, Dodatky, potvrdenia potrebné k uzatvoreniu Zmluvy a Finančné vyúčtovanie a vecné vyhodnotenie vrátane dokladov. Tieto dokumenty je nutné predkladať poštou alebo v elektronickej podobe prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy. Osobné doručovanie nie je možné z dôvodu uzavretia Podateľne FPU. FPU zvlášť v čase obmedzení súvisiacich s pandémiou koronavírusu preferuje doručenie v elektronickej podobe prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa Pokynov k podaniu elektronickej žiadosti FPU.

  3. Posun oprávneného obdobia

Oprávnené obdobie všetkých podprogramov, ktoré končí v priebehu roka 2020 bolo predĺžené do 31.12.2020, tzn. že žiadosti o predĺženie oprávneného obdobia pre takéto projekty schvaľuje riaditeľ fondu a nie je potrebné ich predkladať na schválenie rade. Zmena musí byť vykonaná dodatkom.

   4.Realizácia verejných podujatí

   Realizácie všetkých verejných podujatí v rámci prebiehajúcich projektov podporených z finančných prostriedkov FPU bola pozastavená v troch fázach:

 1. od 11. 03. 2020 do 23. 03. 2020, tzn. že výdavky, ktoré vznikli[1] na takéto podujatie do 11.03.2020 (vrátane) budú považované za oprávnené. Výdavky, ktoré vznikli po 11.03.2020 na podujatie, ktoré sa nebude vôbec realizovať do 23.03.2020, sa budú pokladať za neoprávnené.
 2. od 23. 03. 2020 do 20. 04. 2020 do 20. 04. 2020, tzn. že výdavky, ktoré vznikli do 23.03.2020 (vrátane) v súvislosti s verejnými podujatiami   naplánovanými v období 23. 03. 2020 do 20. 04. 2020 budú považované za oprávnené. Naopak, všetky výdavky, ktoré vzniknú v období od 24. 03. 2020 (vrátane) do 20. 04. 2020 vo vzťahu k podujatiam v tomto období budú považované za neoprávnené. Týmto opatrením zároveň odpadá oznamovacia povinnosť o nerealizovaní verejných podujatí v predmetnom období.
 3. od 20. 04. 2020 do 31. 05. 2020 tzn. že výdavky, ktoré vznikli do 20.04.2020 (vrátane) v súvislosti s verejnými podujatiami naplánovanými v období 20. 04. 2020 do 31. 05. 2020 budú považované za oprávnené. Naopak, všetky výdavky, ktoré vzniknú v období od 20. 04. 2020 (vrátane) do 31. 05. 2020 vo vzťahu k podujatiam v tomto období budú považované za neoprávnené. Týmto opatrením zároveň odpadá oznamovacia povinnosť o nerealizovaní verejných podujatí v predmetnom období. Ďalej je potrebné postupovať podľa bodu 1.b

5.Podujatia bez publika

Podujatia určené pre verejnosť nie je možné organizovať bez prítomnosti publika, ak nejde o online prezentáciu/vysielanie (pozri časť B).

6.Medzinárodné podujatia

Zmena podujatia z medzinárodného na národné je možná len v prípadoch, keď medzinárodný rozmer nie je nosnou časťou projektu.

7. Jednorazové podujatia    

Presúvanie realizácie jednorazových podujatí (festivaly, súťaže, prehliadky, odovzdávania cien, postupové súťaže a prehliadky a pod.) na rok 2021 nebude možné, ak nebola plánovaná ich realizácia v posledných troch kalendárnych mesiacoch roka 2020.

8.Celoročné a/alebo dlhodobé aktivity (podprogramy 1.1.5, 1.2.4, 1.3.5, 1.4.4, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 4.3.1)    

Pri celoročných a/alebo dlhodobých aktivitách, najmä kultúrnych centier, rezidenčných centier a nezávislých profesionálnych organizácií z oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia a tradičnej kultúry je možné na základe žiadosti nahradiť aktivity, ktoré nie je možné realizovať v dôsledku pandémie, nasledovnými výstupmi:

 1. Budovanie kapacít organizácie – napr. príprava strategických plánov, vzdelávacie podujatia pre osoby zapojené do projektu.
 2. Budovanie infraštruktúry organizácie – napr. menšie renovácie a úpravy priestorov, opravy techniky, prípadne nákup technického vybavenia v rámci bežných výdavkov, ktoré sa bude viazať k realizácii kultúrnych a umeleckých aktivít.
 3. Práca s publikom – aktivity na rozvoj, budovanie a výskum publika.
 4. Prezentačné, marketingové a propagačné aktivity – napr. tvorba a inovácia webových stránok, internetových a digitálnych platforiem, tvorba digitálnych obsahov, tvorba systémov na predaj lístkov, reklamné kampane, príprava publikácií o umeleckých a kultúrnych aktivitách daného subjektu.

Predmetným subjektom povolené navýšenie prevádzkových nákladov na výšku 25% poskytnutej dotácie.

Zmena akéhokoľvek výstupu musí byť posúdená a v prípade schválenia vykonaná dodatkom. Žiadna zmena nesmie byť v rozpore s účelom uvedeným v zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov.

9.Spolufinancovanie projektov

Prijímatelia, ktorým vznikli oprávnené výdavky na realizáciu projektu a z dôvodu vyššej moci už nemohli realizovať samotné podujatia, sa nebudú musieť podieľať spolufinancovaním na projekte. Platí to len pre zmluvy uzatvorené v rámci schémy pomoci de minimis.

10.Finančné vyúčtovanie a vecné vyhodnotenie projektov

Vyúčtovanie projektov je naďalej potrebné predkladať v súlade so zmluvnými podmienkami. Zasielanie Výziev na doplnenie alebo odstránenie nedostatkov v predloženom finančnom vyúčtovaní a vecnom vyhodnotení je pozastavené (s výnimkou viacročných projektov), aby ste nemuseli poštou posielať dokumenty. Fond zasiela len emailovú informáciu o stave predloženého vyúčtovania alebo vecného vyhodnotenia, aby ste si vedeli pripraviť vyúčtovanie, ak máte teraz čas na jeho prípravu. Výzvy na predkladanie doplnenia vyúčtovania alebo vecného vyhodnotenia budeme posielať až po skončení mimoriadnej situácie.

11.Celoročné a/alebo dlhodobé aktivity kultúrnych centier, rezidenčných centier, nezávislých organizácií, zriaďovaných inštitúcií, pamäťových a fondových inštitúcií, či mesta kultúry.

Pri celoročných aktivitách za oprávnené výdavky vo vzťahu k pozastaveniu realizácie verejných podujatí bude FPU pokladať:

 1. Výdavky súvisiace s realizáciou verejných podujatí spĺňajúce všeobecné podmienky zadefinované v bode č. 4 tohto usmernenia.
 2. Výdavky na aktivity, ktorých sa nezúčastňuje verejnosť, napr. náklady na ubytovanie umelcov v prípade rezidencií, materiál na tvorbu diel počas ich tvorby, prenájmy ateliérov a priestorov počas na tvorby diel.
 3. Výdavky na online prezentácie v súlade s podmienkami uvedenými v časti B.
 4. Výdavky na služby, ktoré boli dodané pred obdobím uvedeným v bode 4, avšak trvajúce aj počas predmetného obdobia, ako napr. začiatok reklamnej kampane, ktorá pokračuje aj počas pozastavenej realizácie verejných podujatí.
 5. Výdavky, ktoré sa nevzťahujú priamo ku konkrétnemu verejnému podujatiu:
  1. prevádzkové náklady v rámci celoročných aktivít (voda, energie, telekomunikácie, prenájom kancelárií, prenájom prevádzkových priestorov, účtovnícke služby a podobne),
  2. výdavky založené zmluvou na dlhšie obdobie (vrátane obdobia s pozastavenou realizáciou), kde platby prebiehajú na základe pravidelných faktúr, najmä ak ide o dlhodobé nájmy výstavných priestorov alebo priestorov kultúrnych a umeleckých centier a pod.,
  3. obstarávanie hmotného majetku
  4. dlhodobé personálne výdavky, napr. na projektové manažérky/projektových manažérov a koordinátorky/koordinátorov, dramaturgičky/dramaturgov, kurátorky/kurátorov, techničky/technikov, produkčné/produkčných a pod.

Pri celoročných aktivitách za neoprávnené výdavky vo vzťahu k pozastaveniu realizácie verejných podujatí bude FPU pokladať:

 1. Jednorazové personálne výdavky, napr. na projektové manažérky/projektových manažérov, kurátorov/kurátorky, techničky/technikov, biletárky/biletárov, hostesky/hostesov, šatniarky/šatniarov a pod., za služby, ktoré mali byť realizované v období pozastavenej realizácie verejných podujatí s výnimkou nákladov na online prezentácie realizované podľa usmernení v časti B.
 2. Výdavky, ktoré vznikli v období pozastavenej realizácie verejných podujatí (výstava, koncert, predstavenie) napr. ubytovanie, cestovné, odmeny pre umelcov v tomto období (napr. ubytovanie umelca v dňoch 1 -4. apríla v súvislosti s podujatím naplánovaným na 3.4.2020) s výnimkou nákladov na online prezentácie realizované podľa usmernení v časti B.

B. ONLINE PREZENTÁCIE / VYSIELANIE

Všetci žiadatelia alebo prijímatelia pri realizácii online prezentácii sú povinní konať výlučne v súlade s nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva SR. FPU rozhodne neodporúča realizovať akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k ohrozeniu zdravia, či života akejkoľvek osoby priamo, či nepriamo zapojenej do projektu. Zároveň FPU nenesie žiadnu zodpovednosť za konanie, ktoré by bolo v rozpore s týmito odporúčaniami, prípadne konanie, ktoré by viedlo k ohrozeniu zdravia, či života akýkoľvek osôb.

1. Všeobecné podmienky a postupy:

 1. O realizáciu online prezentácie a zmenu termínov jednotlivých podujatí je prijímateľ povinný oficiálne požiadať FPU (Vzor žiadosti nájdete v časti Dokumenty na stiahnutie). V prípade akceptácie bude prijímateľovi zaslaný návrh dodatku. S cieľom eliminácie množstva dodatkov je potrebné, aby si prijímatelia v rámci možností, zmeny naplánovali a zahrnuli v rámci jednej žiadosti o zmenu.
 2. Výstupy prezentované online musia mať zachovanú rovnakú kvalitu a charakter ako pôvodne plánované výstupy
 3. V prípade sériového podujatia (napr. koncertná šnúra) môže online prezentácia nahradiť iba jeden výstup zo zmluvy. Nie je možné online zrealizovať celú sériu alebo viacnásobné opakovanie podujatia.
 4. Z online prezentácie je prijímateľ povinný spraviť záznam, ktorý neskôr priloží k vecnému vyhodnoteniu projektu.
 5. Počas online prezentácie je prijímateľ povinný informovať publikum o tom, že podujatie je podporené z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia a to buď slovne alebo vizuálnym označením podujatia.
 6. FPU prijímateľom odporúča na online prezentáciu využiť také portály, ktoré umožňujú výber „vstupného“.
 7. Uvedené podmienky sa vzťahujú len na výstupy realizované v rámci zmluvy s FPU, tie isté výstupy prezentované nad rámec zmluvy, FPU nijakým spôsobom neobmedzuje.

2. Výstupy, ktoré môžu byť prezentované online:

 1. podujatia, kde vystupuje jedna osoba a/alebo ide o individuálnu prezentáciu z oblasti divadla, tanca, hudby, literatúry, či medziodborových aktivít, tradičnej kultúry, ďalej individuálne prednášky, kurzy, či iné odborné a vzdelávacie aktivity, kde vystupuje iba jedna osoba.
 2. prezentácie diel z oblasti vizuálneho umenia, ktoré boli pôvodne určené pre online prezentácie.
 3. podujatia, kde je zapojená viac ako jedna osoba z oblasti uvedených v bode 1 a nedochádza k nijakému fyzickému kontaktu (napr. diskusia, kde sú diskutujúci online prepojení).
 4. podujatia, kde je zapojená viac ako jedna osoba a dochádza k fyzickému kontaktu, bude FPU posudzovať selektívne podľa povahy projektu a pri dodržaní podmienky, že bude zachovaná kvalita a charakter pôvodne plánovaného výstupu.
 5. ak ide o uvedenie premiéry diela (napr. divadelné a tanečné predstavenie, koncerty, čítačky), alebo o prvé online uvedenie reprízy diela.

3. Výstupy, ktoré nemôžu byť prezentované online:

 1. festivaly, súťaže, prehliadky, odovzdávania cien, postupové súťaže a prehliadky, či iné podujatia, ktoré sú založené na prezentácii viacerých subjektov a/alebo ich vzájomnej konfrontácii.
 2. podujatia z oblasti vizuálneho umenia (s výnimkou vzdelávacích, odborných či iných aktivít, kde nejde o prezentáciu diel vizuálneho umenia, prípadne diel, ktoré svojou povahou boli pôvodne určené pre online prezentáciu)
 3. prezentácie záznamov diel (napr. divadelné a tanečné predstavenie, koncerty, čítačky) a opakované reprízy, ktorými nemožno nahradiť výstupy zo zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov uzavretej s FPU.
 4. podujatia, ktoré vyžadujú priame zapojenie publika, sú založené na priamej spätnej väzbe, alebo pri nich dochádza k fyzickému kontaktu, napríklad masterclass podujatia, sympózia, tanečné domy a podobne.
 5. online prezentácia, ktorá nedokáže zachovať kvalitu a charakter pôvodne plánovaného výstupu.
 6. tlačené časopisy musia aj naďalej vychádzať v tlačenej podobe a nie je možné ich previesť výhradne do online podoby. V opodstatnených prípadoch je tlačeným časopisom možné upraviť termíny vydania jednotlivých čísel, respektíve posunúť zmluvné oprávnené obdobie. Takéto prípady budú posudzované individuálne a musia byť riadne a transparentne zdôvodnené.

Posledná aktualizácia: 21. októbra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať