OTÁZKY A ODPOVEDE

1/  Pracujem ako technik v umeleckej oblasti. Som živnostník (SZČO) a ostal som bez príjmu. Môžem získať  kompenzáciu za vzniknutú stratu?

Ak ste SZČO, ktorá je nemocensky a dôchodkovo poistená a nemáte podlžnosti, môžete požiadať o príspevok od štátu, ak vám poklesli tržby o najmenej 20 % v rámci „opatrenia č.2“, prijatého ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Všetky potrebné informácie o nároku, výške príspevku a spôsobe podania žiadosti nájdete na www.pomahameludom.sk. Nárok na príspevok nemá SZČO, ktorá má súbežne uzatvorený pracovný pomer, alebo SZČO, ktorá má zrušenú alebo pozastavenú živnosť.

 

2/  Spadám pod opatrenie č. 2. Chcem sa opýtať, akým spôsobom si môžem vypočítať pokles tržieb?

V rámci opatrenia č. 2 existuje viacero metód výpočtu poklesu vašich tržieb:

 1. Porovnáva sa príjem z podnikania (podľa §6 odst.2 zákona o dani z príjmov) za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka (napr. pre vykazované obdobie 03/2020 – predchádzajúce je 03/2019)
 2. Porovnáva sa priemer príjmu v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s príjmom za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019. Táto metóda je vhodná pre SZČO s nepravidelným príjmom počas roka.
 3. Porovnáva sa príjem za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 1.2.2020.
 4. Do príjmu sa nezarátava tzv. pasívny príjem (podľa §6 odst.4 zákona o dani z príjmov).

 

3/  Mám o.z. a organizujem pravidelne letné podujatia (jún – august). Mám zazmluvnených všetkých dodávateľov a umelcov. Zrušením podujatí prídem o značnú časť vynaložených finančných prostriedkov. Ako získam vynaložené prostriedky späť, kto mi to preplatí?

NR SR schválilo pre prípad zrušenia verejných kultúrnych podujatí novelu zákona, ktorá oslobodzuje organizátorov podujatí od zmluvných vzťahov, tzn. zazmluvnení dodávatelia nemôžu udeliť organizátorovi penále v prípade zrušenia, resp. nekonania sa podujatia.

 

4/ Organizujem každoročne festival XYZ. Bude možné ho do konca roka 2020 zrealizovať? Resp. od kedy bude možné opäť organizovať hromadné podujatia?

Hromadné podujatia spadajú do 4.fázy, ktorá ešte nebola doposiaľ spustená. Spustenie ďalšej fázy závisí od tzv. kĺzavého mediánu. Momentálne preto nevieme stanoviť dátum, odkedy bude možné opäť organizovať, resp. realizovať festivaly, koncerty a iné kultúrne podujatia.

 

5/  Som speváčka a zároveň pracujem na čiastočný úväzok (1/3 TPP v ZUŠ + slobodný umelec). Mám nárok na príspevok od štátu?

Ak máte súbežne uzatvorený pracovný pomer a zároveň ste slobodným umelcom (SZČO), žiaľ, nespadáte pod žiadne z dosiaľ prijatých opatrení, pretože o pomoc môže požiadať Váš zamestnávateľ. Uvedomujeme si, že výška pomoci je vzhľadom na čiastočný pracovný úväzok minimálna, a preto intenzívne komunikujeme s ministerstvom práce o možnom riešení Vašej situácie.

 

6/  Sme tanečná skupina. Môžeme sa stretávať a trénovať? Za akých podmienok? Spadáme už do 2/3. fázy?

Na základe opatrenia, prijatého Úradom verejného zdravotníctva SR (ďalej len „ÚVZ SR“) na podnet ministerstva kultúry dňa 11.5.2020 platí výnimka pre výkonných umelcov, týkajúca sa nosenia rúška na verejnosti. Opäť tak môže prebiehať skúšanie divadelných inscenácií a tanečných a hudobných vystúpení.

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 21. apríla 2020 od 0:00 do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčiek, a to s výnimkou:

 • deti do 2 rokov veku
 • osôb zo závažnými poruchami autistického spektra
 • v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby v aute zo spoločnej domácnosti
 • vodičom verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného ma prepravu osôb
 • osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak je ich vzdialenosť od iných osôb minimálne 20 metrov
 • osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak ich vzájomná vzdialenosť je minimálne 20 metrov

Výnimka prijatá dňa 11.05.2020:

 • účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonným umelcom pri podávaní umeleckého výkonu.

Vystúpenia pred publikom spadajú až do 4. fázy, ktorá ešte nebola doposiaľ spustená.

Celé znenie opatrenie ÚVZ SR z 11.05.2020 nájdete tu:  http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Navrh_opatrenia_rozsirenie_vynimiek_prekrytia_dychacich_ciest_11052020.pdf

Celé znenie opatrenie ÚVZ SR z 20.04.2020 nájdete tu:  http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_pre_nosenie_rusok.pdf

 

7/ Som predkladateľom projektu MK SR  Program 5  Podpora miestnej  a regionálnej kultúry  II. výzva  na rok 2020, ktorý bol pozastavený. Budú predložené projekty akceptovateľné a následne vyplácané v najbližšom období?

V programe 5. Podpora miestnej a regionálnej kultúry, podprogram 5.1, komisia k  15.5.2020 nerozhodla o pridelení dotácie. Ak po uvoľnení opatrení komisia zasadne a rozhodne sa daný projekt podporiť, žiadateľ môže realizáciu podujatí posunúť na II. polrok 2020. Podujatie môže realizovať dodatočne do konca roka 2020. Dotačný systém neponúka kompenzáciu za zrušené podujatia, môžu sa však posunúť na iný termín.

 

8/ Som umelec v slobodnom povolaní a mám dočasne pozastavenú/ zrušenú živnosť. Mám nárok na pomoc od štátu?

V prípade, ak ste si pozastavili alebo zrušili živnosť, môžete požiadať o SOS dávku v rámci opatrenia č.5 na stránke www.pomahameludom.sk. Dávka sa poskytuje osobe, ktorá z dôvodu krízovej situácie nevykonáva činnosť, z ktorej má príjem, avšak túto činnosť vykonávala pred dňom vyhlásenia krízovej situácie. Vyplnenú a podpísanú žiadosť je potrebné poslať na adresu:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

odbor rozpočtu a financovania

Špitálska 4,6,8,

816 43 Bratislava

 

9/ Som umelec s nepravidelným príjmom za minulý rok. Ako si mám vyrátať pokles tržieb prosím?

Vo Vašom prípade pokiaľ nie ste v súbehu s trvalým pracovným pomerom spadáte pod opatrenie č.2, kde si pokles tržieb môžete vypočítať 3 metódami. Vzhľadom na to, že nemáte pravidelný príjem počas roka, je Vašou najvhodnejšou alternatívou metóda výpočtu č.2.

V rámci metódy výpočtu č.2 sa porovnáva priemer príjmu v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019.

Do príjmu sa nezarátavajú pasívne príjmy.

Ak však vaše príjmy sú súbežné, t.j. zo závislej činnosti, trvalého pracovného pomeru, dohôd do tohto opatrenia pomoci č.2 nespadáte. V takomto prípade využite opatrenie č.5.

 

10/ Pracujem na dohody. Mám nárok na nejakú pomoc?

Ako dohodár spadáte do opatrenia č. 5, tzv. SOS dávky, prijatého ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. O dávku môžete požiadať priamo na www.pomahameludom.sk, pričom žiadosť je potrebné vyplniť, podpísať a zaslať na adresu:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

odbor rozpočtu a financovania

Špitálska 4,6,8,

816 43 Bratislava

Posledná aktualizácia: 21. októbra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať