Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození
verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

/18.12.2020/

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva túto vyhlášku, ktorou nariaďuje tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia:

sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia, kultúrnej či inej povahy.

Zákaz sa nevzťahuje na nasledovné typy hromadných podujatí:

 • hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného
  podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania; za jednorazové podujatie možno považovať podujatie s maximálnou dĺžkou 48 hodín,
 • bohoslužieb, obradu krstu, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií,
 • zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov,
 • zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona,
 • voľby,
 • celoplošné antigénové testovanie na COVID-19.

V súvislosti so zhoršujúcou epidemiologickou situáciou a vyhláseným zákazom vychádzania budú pre verejnosť od soboty 19. decembra zatvorené všetky rezortné inštitúcie. Popri kinách budú od soboty zatvorené aj všetky ďalšie prevádzky poskytujúce služby v oblasti kultúry, vrátane knižníc, múzeí a galérií.

Všetky časti opatrenia ÚVZ SR sú zverejnené vo Vestníku vlády SR

Žiadosť o udelenie výnimky na vstup na územie Slovenskej republiky


Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

/3.12.2020/

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva túto vyhlášku, ktorou nariaďuje tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia:

pre všetky osoby, ktoré od 7. decembra 2020 od 7:00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny Európskej únie, Island, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežatstvo, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska alebo Švajčiarsku konfederáciu, nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa skončí:

 • obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
 • pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 10. dňa,
 • u detí do siedmich rokov pri bezpríznakovom priebehu izolácie, ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti, ak im takáto povinnosť vznikla.

pre všetky osoby, ktoré od 7. decembra 2020 od 7:00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu inú ako krajiny uvedené v odseku 1, nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa končí:

 • obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
 • u detí do siedmich rokov pri bezpríznakovom priebehu izolácie, ukončením povinnosti izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.

Ustanovenia § 1 ods. 1 a 2 sa nevzťahujú na osoby, ktoré:

vstupujú na územie Slovenskej republiky z Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republike alebo sa na územie Slovenskej republiky vracajú a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

 • podieľajú sa ako účinkujúci alebo členovia štábu na cezhraničnej produkcii audiovizuálneho diela alebo televízneho programu, podieľajú sa ako vyslaní redaktori alebo členovia štábu na spravodajskej mediálnej produkcii, podieľajú sa ako účinkujúci alebo členovia štábu na cezhraničnej produkcii vrátane skúšania alebo on-line vysielania divadelného diela, hudobno-dramatického diela alebo hudobného diela, podieľajú sa na reštaurovaní, podieľajú sa na výskume na archeologickom nálezisku, v múzeu, archíve alebo v inej pamäťovej, akademickej alebo vedeckej inštitúcii, podieľajú sa na inštalácii alebo odinštalovaní výstavy v múzeu, galérii alebo výstavnej sieni, alebo majú angažmán v divadle alebo hudobnej inštitúcii a
 • sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením od producenta audiovizuálneho diela, vysielateľa alebo výrobcu programu, mediálnej inštitúcie, výrobcu audiovizuálneho alebo zvukového záznamu, divadla, hudobnej inštitúcie, objednávateľa reštaurovania, prevádzkovateľa výstavnej siene, galérie alebo múzea, archívu, inej pamäťovej inštitúcie, vedeckej inštitúcie alebo od inej osoby zodpovednej za realizáciu činnosti podľa prvého bodu 1 o skutočnosti podľa prvého bodu.

Ustanovenia § 1 ods. 1 a 2 sa nevzťahujú pri osobách ani na jednu sprevádzajúcu osobu, pokiaľ je schopná sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať potvrdením o tomto statuse.

 • Osoby podľa odsekov 1 a 2 nad sedem rokov veku sa musia byť schopné preukázať pri vstupe na územie Slovenskej republiky certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu vydaného mobilným odberovým miestom alebo odberným miestom v zariadení sociálnych služieb podľa prílohy č. 4, na území Slovenskej republiky nie staršími ako 14 dní, alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní.

Osobám podľa odsekov 1 a 2 sa nariaďuje, aby sledovali svoj zdravotný stav a pri akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia bezodkladne túto skutočnosť telefonicky oznámili:

 • poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť tejto osobe v príslušnom špecializačnom odbore, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 • ak osoba nemá na území Slovenskej republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.

Všetky časti opatrenia ÚVZ SR sú zverejnené vo Vestníku vlády SR

Žiadosť o udelenie výnimky na vstup na územie Slovenskej republiky


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva vyhlášku, ktorou nariaďuje tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia:

/24.11.2020/

Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb.

Zákaz  sa nevzťahuje na nasledovné typy hromadných podujatí:

 • hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na
 • ochorenie COVID -19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je
 • potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania; za jednorazové podujatie možno považovať podujatie s maximálnou dĺžkou 48 hodín,
 • bohoslužieb, obradu krstu, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií,
 • zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov,
 • zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona,
 • voľby,
 • celoplošné antigénové testovanie na COVID-19,
 • hromadné podujatia divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, vykonávaných v prevádzkach divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých zariadení.

Podľa  zákona sa pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri ustanovujú nasledovné opatrenia:

 • v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,
 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,
 • zakazuje sa konzumovať pokrmy a nápoje; zákaz neplatí pre výnimky podľa § 4 ods. 2 písm. a) a h) a pre podujatia organizované výhradne v exteriéri,
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku
 • akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:
  1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
  2. zákaz podávania rúk, pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:
  1. osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
  2. partnerov,
  3. osoby vykonávajúce športovú činnosť,
  4. umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,
  5. osoby usadené v hľadisku podujatia,
  6. osoby školiace voči osobám školeným,
  7. iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať.

Podľa zákona sa pre výkon hromadných podujatí ustanovujú nasledovné opatrenia:

 • vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradov umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,
 • pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné, s výnimkou bohoslužieb s výlučne sediacimi veriacimi, počet
 • účastníkov hromadného podujatia v interiérovom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2,
 • zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade príznakov akútneho respiračného ochorenia je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zakazuje sa podávanie rúk,
 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou.

Podľa zákona sa pre všetky osoby, ktoré od 26. novembra 2020 od 7:00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny Európskej únie, Island, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežatstvo, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska alebo Švajčiarsku konfederáciu nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa skončí:

 • obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
 • pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 10. dňa,
 • u detí do siedmich rokov pri bezpríznakovom priebehu izolácie, ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.

Ustanovenia  sa nevzťahujú ani na osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky z Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republike alebo sa na územie Slovenskej republiky vracajú a súčasne spĺňajú tieto podmienky: 

 • podieľajú sa ako účinkujúci alebo členovia štábu na cezhraničnej produkcii audiovizuálneho diela alebo televízneho programu, podieľajú sa ako vyslaní redaktori alebo členovia štábu na spravodajskej mediálnej produkcii, podieľajú sa ako účinkujúci alebo členovia štábu na cezhraničnej produkcii vrátane skúšania alebo on-line vysielania divadelného diela, hudobno-dramatického diela alebo hudobného diela, podieľajú sa na reštaurovaní, podieľajú sa na výskume na archeologickom nálezisku, v múzeu, archíve alebo v inej pamäťovej, akademickej alebo vedeckej inštitúcii, podieľajú sa na inštalácii alebo odinštalovaní výstavy v múzeu, galérii alebo výstavnej sieni, alebo majú angažmán v divadle alebo hudobnej inštitúcii.
 • Zároveň sú tieto soby schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením od producenta audiovizuálneho diela, vysielateľa alebo výrobcu programu, mediálnej inštitúcie, výrobcu audiovizuálneho alebo zvukového záznamu, divadla, hudobnej inštitúcie, objednávateľa reštaurovania, prevádzkovateľa výstavnej siene, galérie alebo múzea, archívu, inej pamäťovej inštitúcie, vedeckej inštitúcie alebo od inej osoby zodpovednej za realizáciu činnosti.

Všetky časti opatrenia ÚVZ SR sú zverejnené vo Vestníku vlády SR

Žiadosť o udelenie výnimky na vstup na územie Slovenskej republiky


Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

/13.11.2020/

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva túto vyhlášku, ktorou nariaďuje opatrenia pri ohrození verejného zdravia:

všetkým prevádzkovateľom divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení sa od 13.11.2020 nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • prevádzkovať len za podmienky výlučne sediaceho obecenstva,
 • obmedziť predaj vstupeniek tak, že:
  1. je zabezpečené sedenie v každom druhom rade, alebo
  2. medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí v radoch alternovať,
 • pred vstupom na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu merať telesnú teplotu,
 • zakázať vstup na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu, ak sa u nich meraním zistí telesná teplota nad 37,2 °C,
 • zakazuje sa konzumácia pokrmov alebo nápojov v priestoroch prevádzky,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch.

Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám sa od 13.11.2020 zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb.

Zákaz sa nevzťahuje na nasledovné typy hromadných podujatí:

 • hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania,
 • hromadné podujatia divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, vykonávaných v prevádzkach divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých zariadení podľa § 2 ods. 8,
 • bohoslužieb, obradu krstu, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií,
 • zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov.

Všetky časti opatrenia ÚVZ SR sú zverejnené vo Vestníku vlády SR. 

Posledná aktualizácia: 18. decembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať