Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

/15.10.2020/

S účinnosťou od 15. októbra 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení (napríklad kiná, divadlá).

S účinnosťou od 15. októbra 2020 do odvolania sa všetkým prevádzkovateľom zariadení nariaďuje dodržiavať nasledovné hygienické opatrenia:

 • vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka);
 • pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice;
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia;
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, používaných prístrojov;
 • zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti;
 • počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z plochy prevádzky určenej pre zákazníkov (návštevníkov).

S účinnosťou od 15. októbra 2020 do odvolania sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb.

Výnimku z týchto zákazov majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie, na ochorenie Covid19 nie starším ako 12 hodín. Uvedené hromadné podujatia musia byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania. Za dodržania týchto podmienok je na uvedenom podujatí možné podávať pokrmy alebo nápoje.

 

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál šatka);
 • zakazuje sa podávať alebo konzumovať pokrmy alebo nápoje;
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov;
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami;
 • zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk;
 • zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii;
 • zákaz podávania rúk;
 • pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatia, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať;
 • v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať, alebo tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade, uvedené sa nevzťahuje na osoby žijúce v spoločnej domácnosti;
 • v prípade sedenia na hromadných podujatiach športového charakteru je organizátor povinný zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade;
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí;
 • podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri;
 • v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup.

 

Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon obradu krstu, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií. Súčasne sa pri ich výkone ukladajú nasledovné povinností:

 • vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradov umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka);
 • pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice;
 • dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami, okrem prípadov u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné;
 • počet účastníkov hromadného podujatia v interiérovom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2;
 • dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky);
 • z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia;
 • dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu;
 • pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí kňaz, či iná osoba zúčastňujúca sa tohto úkonu (ďalej len „rozdávajúci“) dezinfikovať ruky;
 • pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku. V prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky.
 • Zároveň sa zakazuje používať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. osoba predsedajúca liturgii);
 • zakazuje sa pri náboženských obradoch podávanie rúk (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo iným gestom, či úsmevom);
 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky);
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

 

Na základe epidemiologickej situácie v regióne môže v prípade potreby vydať dodatočné opatrenia regionálny úrad verejného zdravotníctva príslušného územného obvodu v rámci svojej územnej pôsobnosti.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 30.09.2020.

Všetky časti opatrenia ÚVZ SR sú zverejnené na ich stránke.


Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – rúška

/15.10.2020/

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje v znení neskorších predpisov nasledovné:

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 15. októbra 2020 od 06:00 hod. do odvolania pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, či šatkou, a to s výnimkou:

 • detí do 6 rokov veku;
 • osôb v exteriéroch mimo zastavaného územia (intravilánu) obce, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov;
 • osôb so závažnými poruchami autistického spektra;
 • žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím;
 • osoby pri výkone športu;
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania;
 • osoby nevesty a ženícha pri sobáši;
 • výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu;
 • tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania;
 • zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.

Všetky časti opatrenia ÚVZ SR sú zverejnené na ich stránke


Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

/1.10.2020/

Všetky osoby, ktoré od 1. októbra 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny Európskej únie, sú povinné ísť do izolácie v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19. V prípade, že negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19 neobdržia a priebeh izolácie v domácom prostredí je bezpríznakový, táto izolácie sa končí dňom dovŕšenia jej 10. dňa.

Toto opatrenie sa nevzťahuje na osoby, ktoré účinkujú alebo sa inak podieľajú na cezhraničnej audiovizuálnej, televíznej, divadelnej alebo inej umeleckej produkcii a ktoré preto z dôvodu výroby audiovizuálneho diela alebo programu, podania umeleckého výkonu alebo realizácie umeleckého diela vstupujú na územie Slovenskej republiky z Českej republiky. Takisto toto opatrenie naplatí pre učinkujúcich pri návrate na územie Slovenskej republiky z Českej republiky, po zúčastnení sa na výrobe audiovizuálneho diela, programu, podania umeleckého výkonu alebo realizácie umeleckého diela. Zároveň musia preukázať potvrdenia od producenta audiovizuálneho diela, vysielateľa alebo výrobcu programu, divadla alebo inej osoby zabezpečujúcej podanie umeleckého výkonu alebo realizáciu umeleckého diela.

Všetký časti opatrenia ÚVZ SR sú zverejnené na ich stránke

Posledná aktualizácia: 4. decembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať