Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

/30.9.2020/

S účinnosťou od 1. októbra 2020 do odvolania sa všetkým prevádzkovateľom zariadení nariaďuje dodržiavať nasledovné hygienické opatrenia:

 • vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka),
 • pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,
 • v priestoroch všetkých prevádzok, pokiaľ to prevádzkové a hygienické podmienky umožňujú, často a intenzívne vetrať.

Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

 • zabrániť vstupu na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu, ak sa u nich meraním zistí telesná teplota nad 37,2 °C,
 • obmedziť predaj vstupeniek tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí v radoch alternovať, alebo tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade,
 • zakazuje sa konzumácia pokrmov alebo nápojov v priestoroch prevádzky,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (kľučiek, držadiel, pultov).

S účinnosťou od 1. októbra 2020 do odvolania sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb. V prípade, že počet vystupujúcich osôb na kultúrnych podujatiach (účinkujúci, organizačný tím a pod.)  presiahne  počet  50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva.

Výnimku z týchto zákazov majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie, na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín.

 

Na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií sa súčasne vzťahujú nasledovné povinnosti:

 • vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon náboženských obradov umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • odporúčame zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať (to sa nevzťahuje na osoby žijúce v spoločnej domácnosti),
 • dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu),
 • z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
 • pokiaľ je to možné, usporadúvať osobitné bohoslužby prístupné len pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,
 • dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety slúžiace náboženským účelom,
 • pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí kňaz, či iná osoba zúčastňujúca sa tohto úkonu dezinfikovať ruky.
 • zakazuje sa pri náboženských obradoch podávanie rúk (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo iným gestom, či úsmevom).

Na základe epidemiologickej situácie v regióne môže v prípade potreby vydať dodatočné opatrenia regionálny úrad verejného zdravotníctva príslušného územného obvodu v rámci svojej územnej pôsobnosti .

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7092/2020 zo dňa 09.09.2020 a opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/6911/2020 zo dňa 28.08.2020.

Všetky časti opatrenia ÚVZ SR sú zverejnené na ich stránke.


Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

/30.9.2020/

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu pandémie ochorenia COVID nariaďuje nasledovné:

všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 1. októbra 2020 od 06:00 hod. do  odvolania pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) rúškom, šálom, šatkou. Po novom sa nosenie rúšok vzťahuje aj na účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu (napríklad účastníci politickej diskusie alebo účastníci zábavnej relácie). Výnimku majú výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu (napríklad herci v divadlách, respektíve herci v seriáloch).

Nadobudnutím  účinnosti  tohto  opatrenia  sa  ruší  opatrenie  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7189/2020 z 14.09.2020.

Všetky časti opatrenia ÚVZ SR sú zverejnené na ich stránke.

 

Opatrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave pri ohrození verejného zdravia

/18.9.2020/

S účinnosťou od 19. septembra 2020 do odvolania nariaďuje nasledovné:

 • v Bratislave vo všetkých mestských častiach a v okresoch Malacky, Senec a Pezinok zakazuje usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu nad 250osôb;
 • v prípade kultúrnych hromadných podujatí s výlučne sediacim obecenstvom limit prítomného počtu osôb v exteriéri  v jednom okamihu je 1000 osôb a limit prítomného počtu osôb v interiéri v jednom okamihu je 500 osôb s tým, že organizátor je povinný zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade;
 • v prípade hromadných podujatí kultúrnej povahy sa do uvedených limitov započítavajú výlučne osoby v obecenstve.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Regionálneho úradu verejného  zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave zo dňa 12.09.2020.

Všteky časti opatrenia RÚVZ BA sú zverejnené na ich stránke.

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

/17.9.2020/

S účinnosťou od 18. septembra 2020  do odvolania sa všetkým prevádzkovateľom zariadení nariaďuje  dodržiavať nasledovné hygienické opatrenia:

Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

 • zabrániť vstupu na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu, ak sa u nich meraním zistí telesná teplota nad 37,2 °C,
 • odporúča sa obmedziť predaj vstupeniek tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest  musí v radoch alternovať.
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (kľučiek, držadiel, pultov).

S účinnosťou od 18. septembra 2020 do odvolania sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 1000  osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb. V prípade hromadných podujatí kultúrnej povahy sa do uvedených limitov započítavajú výlučne osoby v obecenstve.

Zároveň sa s účinnosťou od 18. septembra 2020 do odvolania sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej povahy (diskotéky, tanečné zábavy a pod.) v prevádzkach verejného stravovania (reštaurácie, bary, nočné kluby, pohostinstvá, atď.), s výnimkou svadieb, smútočných posedení (karov) a krstín do 150 osôb. 

Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín.

Na základe epidemiologickej situácie v regióne môže v prípade potreby vydať dodatočné opatrenia regionálny úrad verejného zdravotníctva príslušného územného obvodu v rámci svojej územnej pôsobnosti.

Všetky časti opatrenia ÚVZ SR sú zverejnené na ich stránke.

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje tieto opatrenia:

Všetky osoby, ktoré od 18. septembra 2020 od 9.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny Európskej únie, sú povinné ísť do izolácie v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19. V prípade, že negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19 neobdržia a priebeh izolácie v domácom prostredí je bezpríznakový, táto sa končí dňom dovŕšenia jej 10. dňa.

Toto opatrenie sa nevzťahuje na osoby, ktoré účinkujú alebo sa inak podieľajú na cezhraničnej audiovizuálnej, televíznej, divadelnej alebo inej umeleckej produkcii a ktoré preto z dôvodu výroby audiovizuálneho diela alebo programu, podania umeleckého výkonu alebo realizácie umeleckého diela vstupujú na územie Slovenskej republiky z Českej republiky. Takisto toto opatrenie naplatí pre učinkujúcich pri návrate na územie Slovenskej republiky z Českej republiky, po zúčastnení sa na výrobe audiovizuálneho diela, programu, podania umeleckého výkonu alebo realizácie umeleckého diela. Zároveň musia preukázať potvrdenia od producenta audiovizuálneho diela, vysielateľa alebo výrobcu programu, divadla alebo inej osoby zabezpečujúcej podanie umeleckého výkonu alebo realizáciu umeleckého diela.

Všetky časti opatrenia ÚVZ SR sú zverejnené na ich stránke. 

Žiadosť o udelenie výnimky na vstup na územie Slovenskej republiky. 

 

Opatrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 14. septembra 2020 od 6:00 hod. do odvolania nariaďuje nasledovné:

 • Podľa § 48 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám v Bratislave vo všetkých mestských častiach a v okresoch Malacky, Senec a Pezinok zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či akejkoľvek inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 100 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 50 osôb. Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín.
 • Podľa § 48 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám v Bratislave vo všetkých mestských častiach a v okresoch Malacky, Senec a Pezinok zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či akejkoľvek inej povahy v čase od 23:00 hod. do 06:00 hod. nasledujúceho dňa. Výnimku z tohto zákazu majú svadby s celkovým počtom účastníkov do 30 osôb.
 • Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám prevádzkujúcim zariadenia spoločného stravovania (reštaurácie, bary, kaviarne, vinárne, hostince a pod.) vrátane takých, ktoré súčasne slúžia aj pre zábavu (diskotéky, herne, nočné a tanečné kluby a pod.) v Bratislave vo všetkých mestských častiach a v okresoch Malacky, Senec a Pezinok nariaďuje obmedziť prevádzkové hodiny do 23:00 hod. príslušného dňa s výnimkou svadieb s celkovým počtom účastníkov do 30 osôb.
 • Všetkým cirkvám a predstaviteľom cirkví nariaďuje v Bratislave vo všetkých mestských častiach a v okresoch Malacky, Senec a Pezinok prijatie takých opatrení, aby sa minimalizovala možnosť šírenia nového koronavírusu pri organizovaní cirkevných akcií a obradov/úkonov.
 • Neodporúča sa organizovať hromadné podujatie určené pre seniorov v akomkoľvek počte.
 • Obyvateľstvu sa neodporúča organizovať rodinné oslavy a posedenia.
 • Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa rušia opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave č. GTSÚ/13812/2020 zo dňa 05.09.2020 a č. GTSÚ/13840/2020 zo dňa 07.09.2020.

 

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

S účinnosťou od 10.septembra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č.  355/2007  Z.z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 1000 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb.

Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín.

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

 • vstup a pobyt vmieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh  a predmetov,
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii, -zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
 • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného  ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
 • zákaz podávania rúk,
 • pri účasti na verejnom hromadnom podujatí  a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
 • v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami  ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,
 • podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri,
 • v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup.

Na  výkon  bohoslužieb,  prvého  svätého  prijímania,  sviatosti  birmovania,  pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií sa súčasne vzťahujú nasledovné povinnosti:

 • vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných náboženských priestoroch umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
 • pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • odporúčame zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti  tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať,
 • dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,
 • z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
 • pokiaľ je to možné usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,
 • dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,
 • pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku. V prípade  kontaktu  rozdávateľa s ústami veriaceho, si musí rozdávateľ  zakaždým vydezinfikovať ruky. Zároveň je potrebné nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov apod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii),
 • odporúčame, aby sa ruky nepodávali (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo gestom úsmevu),
 • odporúčame v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky), -vykonávať častú dezinfekciu  priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov.

Na základe epidemiologickej situácie v regióne môže v prípade potreby vydať podľa § 48 zákona č.  355/2007 Z.z. dodatočné opatrenia regionálny úrad verejného zdravotníctva príslušného územného obvodu v rámci svojej územnej pôsobnosti .

Podrobné pravidlá sú zverejnené na stránke ÚVZ SR. 

 

Opatrenie RÚVZ Bratislava na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19 na území Bratislavského kraja

Napriek vysokým číslam nových prípadov, pozitívne je, že väčšina Slovenska je stále zelená a platí pre ňu nasledovné:

 • povolené zostávajú hromadné podujatia v exteriéri do 1000 osôb v jednom okamihu;
 • povolené zostávajú aj hromadné podujatia v interiéri do 500 osôb v jednom okamihu;
 • otváracia doba prevádzok, ako aj podujatia v zelených zónach nebudú časovo podmienené. To znamená, že môžu byť otvorené aj po 23:00 hod.

S účinnosťou od 6. septembra 2020 do 30. septembra 2020 RÚVZ Bratislava nariaďuje nasledovné:

 • Podľa § 48 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám v Bratislave vo všetkých mestských častiach a v okresoch Senec a Pezinok zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 250 osôb.
 • Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín.
 • Výnimku z tohto zákazu majú svadby a pohrebné obrady s celkovým počtom účastníkov do 150 osôb.
 • Podľa § 48 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám v Bratislave vo všetkých mestských častiach a v okresoch Senec a Pezinok zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v čase od 23:00 hod. do 06:00 hod. nasledujúceho dňa.
 • Tieto zákazy sa nevzťahujú na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a zasadnutia (schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona.
 • Všetkým cirkvám a predstaviteľom cirkví nariaďuje v Bratislave vo všetkých mestských častiach a v okresoch Senec a Pezinok prijatie takých opatrení, aby sa minimalizovala možnosť šírenia vírusu pri organizovaní cirkevných akcií a úkonov.
 • Neodporúča sa organizovať hromadné podujatie určené pre seniorov v akomkoľvek počte.
 • Uvedené opatrenia boli uložené aj na základe odporúčaní pandemickej komisie vlády Slovenskej republiky (ďalej „PKV“), ktorá zasadala dňa 04.09.2020 a konštatovala zhoršenie epidemiologickej situácie v okresoch Bratislava II a Bratislava V a okresoch Pezinok a Senec (oranžová farba celoštátneho semaforu pandémie ochorenia COVID-19) a v okrese Bratislava I (červená farba celoštátneho semaforu pandémie ochorenia COVID-19). Uvedené zhoršenie epidemiologickej situácie bolo PKV deklarované ako rizikové, nakoľko 14 denná incidencia ochorení v okrese Bratislava I prekročila hodnotu 50 nových prípadov na 100 000 obyvateľov a v ostaných uvedených okresoch (Bratislava II až V a Pezinok a Senec) prekročila hodnotu 25 nových prípadov na 100 000 obyvateľov.
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave vydal toto opatrenie v nadväznosti na vyššie uvedené zhoršenie epidemiologickej situácie v súvislosti s nákazou na COVID-19 v regióne okresov Bratislava I až Bratislava V a okresov Pezinok a Senec.

Opatrenie ÚVZ SR k činnosti prevádzok a organizácii hromadných podujatí platné od 1. septembra 2020 nariaďuje organizátorom divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení:

 • zabrániť vstupu na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu, ak sa u nich meraním zistí telesná teplota nad 37,2 °C,
 • odporúča sa tzv. šachovnicové sedenie publika,
 • vybaviť hygienické zariadenia tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu  dotykových plôch (kľučiek, držadiel, pultov).

Popri tom je potrebné dodržiavať tieto hygienické opatrenia:

 • vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vo vnútorných priestoroch) umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov,
 • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • odporúča sa zachovávať minimálne 2-metrové odstupy osôb v radoch,
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,
 • pravidelne dezinfikovať dotykové plochy,
 • často vetrať priestory,
 • pri vetraní vzduchotechnickým zariadením sa odporúča zvýšiť výmenu vzduchu vo všetkých priestoroch a zabezpečiť jeho trvalý chod.

Podrobne sú všetky pravidlá uvedené v opatrení ÚVZ SR pre prevádzky, v časti A: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenia_prevadzky_a_HP_01_09.pdf.

 

Opatrenie ÚVZ SR k činnosti prevádzok a organizácii hromadných podujatí platné od 1. septembra 2020

Zakazuje organizovať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch pre viac ako 1 000 osôb v jednom okamihu a v interiéroch pre viac ako 500 osôb v jednom okamihu.

Pri organizovaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať tieto povinnosti:

 • vstup a pobyt na hromadnom podujatí umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál šatka),
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, najmä dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov,
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
 • zákaz podávania rúk,
 • pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie 2-metrových rozostupov medzi osobami; neplatí to pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatia, osoby školiace voči osobám školeným a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
 • v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť tzv. šachovnicové sedenie, s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,
 • podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri,
 • v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup.

Podrobné pravidlá sú zverejnené v časti B opatrenia ÚVZ SR pre prevádzky: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenia_prevadzky_a_HP_01_09.pdf.

Posledná aktualizácia: 21. októbra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať