Program 6 – Odstraňovanie následkov mimoriadnych udalostí na oblasť kultúry na rok 2021

podprogram 6.2 – Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry

projekt – Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť

Vážení žiadatelia,

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu v rámci podprogramu 6.2. na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt:

Znižovanie ekonomických dopadov v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19.

Podprogram 6.2 je určený na znižovanie negatívnych ekonomických dopadov na odvetvie kultúry a kultúrno-kreatívneho priemyslu (ďalej ako „odvetvie KKP“). Odvetvie KKP utrpelo značné ekonomické straty v súvislosti s opatreniami prijatými štátnymi orgánmi pre boj s pandémiou ochorenia COVID-19 a preto je podpora žiadateľov prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu účelná so sledovaným cieľom udržania stabilnej štruktúry v rámci odvetvia KKP do času obnovenia bežného ekonomického cyklu

Oprávneným žiadateľom podľa tejto výzvy je právnická osoba – spoločnosť s ručením obmedzeným založená za účelom podnikania v zmysle § 105 – 153 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorá preukázateľne vykonáva podnikateľskú činnosť v odvetví KKP, má jediného spoločníka fyzickú osobu a spĺňa špecifické podmienky stanovené v tejto výzve..

Žiadosť sa predkladá do 31. októbra 2021 (vrátane) výhradne elektronicky cez ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk (rozhoduje dátum zaslania). Bližšie informácie vrátane návodu žiadateľ nájde na komunikačnej webstránke https://www.pomahamekulture.sk/jednoosobove-spolocnosti a v dokumentoch nižšie.

Dokumenty k podprogramu:

Ministerstvo pre potreby všeobecnej komunikácie so žiadateľmi zriadilo samostatnú webovú stránku s komplexnými informáciami vo veci postupu podávania žiadosti o dotáciu dostupnú na www.pomahamekulture.sk/jednoosobove-spolocnosti a špeciálnu adresu elektronickej pošty jednoosobovky@culture.gov.sk, na ktorú sa môže žiadateľ obrátiť, pokiaľ má doplňujúce otázky.

Pre potreby posúdenia a vyhodnocovania individuálnej žiadosti vyzve ministerstvo žiadateľa elektronickou formou zaslanou na mailovú adresu žiadateľa uvedenú v žiadosti o dotáciu, na poskytnutie doplňujúcich informácií alebo dokumentov prostredníctvom osobitnej žiadosti. O priebehu spracovania žiadostí ministerstvo informácie neposkytuje.

Posledná aktualizácia: 17. januára 2022 / Jana Feková

Zdieľať