Mandát pre revíziu výdavkov na kultúru

V rámci Návrhu rozpočtového plánu Slovenskej republiky na rok 2019 vláda na svojej 123. schôdzi dňa 10. októbra 2018 schválila aj Mandát pre revíziu výdavkov na kultúru.

Cieľom revízie výdavkov na kultúru je preskúmať verejné výdavky na kultúrnu politiku výške 623 mil. eur (0,66 % HDP, rok 2019) vrátane výdavkov pridružených organizácií rezortu a zhodnotiť efektivitu týchto výdavkov s dôrazom na dosahovanie lepších výsledkov. Výsledkom záverečnej správy revízie je 51 opatrení úsporného, hodnotového alebo riadiaceho charakteru, ktoré z vyhodnotenia verejných výdavkov na kultúru vyplývajú.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie):

Implementačný plán revízie výdavkov na kultúru

Cieľom implementačného plánu je rozpracovať opatrenia identifikované v záverečnej správe revízie výdavkov na kultúru tak, aby bolo možné predvídateľne a transparentne nastaviť harmonogram  a odpočet plnenia opatrení. Konkrétne, implementačný plán nastavuje merateľné ukazovatele a definuje k nim východiskové a cieľové hodnoty, zodpovednosť za jednotlivé opatrenia a termíny plnenia.

Posledná aktualizácia: 7. decembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať