Návrh smernice
o výberovom konaní na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca,
ktorý je štatutárnym orgánom
rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Ambíciou vlády SR v jej programovom vyhlásení, ako aj ministerky kultúry Natálie Milanovej, je vybrať najkvalifikovanejších kandidátov na riadiace pozície skvalitnením výberových konaní. Cieľom je zvýšiť dôveru vo výberové konania v očiach verejnosti, aj v očiach uchádzačov.

V súčasnosti sú potrebné výberové konania na pozície štatutárov organizácií, napríklad: Kunsthalle Bratislava, Umelecký súbor Lúčnica, Slovenské technické múzeum, Slovenské národné divadlo a Divadlo Nová scéna.

Ministerstvo kultúry SR pripravuje komplexnú zmenu výberového konania na pozície štatutárov organizácií v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Vychádza pritom z príkladov najlepšej praxe a zo skúseností z výberových konaní v zahraničí a na Slovensku, ako aj z metodiky Transparency International Slovensko. Túto dôležitú zmenu chce dosiahnuť novou internou smernicou, ktorou sa budú riadiť výberové konania na pozície štatutárov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva. Finalizuje sa konečná podoba smernica. Ministerstvo chce do tvorby smernice zahrnúť aj pripomienky verejnosti tak, aby v diskusii vznikla najlepšia možná verzia.

Kľúčové navrhované pravidlá:

  • Zverejnenie smernice s transparentným postupom výberového konania. Spätne bude možné overiť, či MK SR postupovalo podľa procesov výberového konania, nakoľko budú zverejnené zápisnice z výberového konania ako aj záznam z verejného vypočutia.
  • Zavedenie etického kódexu, ktorý pomôže ochrániť výberové konanie pred ovplyvňovaním zúčastnených osôb a zamedzí ovplyvňovaniu z hľadiska konfliktu záujmov.
  • Zmena spôsobu výberu komisie na základe princípu vyváženosti záujmových strán (zriaďovateľ, zamestnanci, odborná verejnosť).
  • Zavedenie verejného vypočutia najlepších kandidátov formou prezentácie projektu rozvoja a riadenia pre inštitúciu.
  • Zavedenie jasných kritérií posudzovania uchádzačov.

Pripomienky k návrhu Smernice o výberovom konaní (pdf, 609 kB) na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR môže verejnosť posielať do 23. augusta 2020 na e-mailovú adresu: smernica@culture.gov.sk.

Posledná aktualizácia: 4. novembra 2021 / MKSR Admin

Zdieľať