Viera Leščáková

Vzdelanie

ukončené v roku 1998 Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – dejepis – občianska výchova

ukončené v roku 2000 Rigorózna skúška v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – dejepis

ukončené v roku 2008 Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, rozširujúce štúdium v odbore Anglický jazyk a literatúra

 

Pracovné skúsenosti

2020 – 2021 Poslankyňa, NR SR

2017 – trvá   Poslankyňa, Prešovský samosprávny kraj

2018 – trvá   Riaditeľka školy, ZŠ Prostějovská Prešov

2014 – 2018 Členka Komisie MsZ Prešov pre kultúru, národnostné menšiny a zahraničné kontakty

2008 – 2018 Učiteľka, Stredná umelecká škola Vodárenská 3 Prešov

1998 – 2008 Učiteľka, výchovná poradkyňa, ZŠ s MŠ Sedlice

Posledná aktualizácia: 27. augusta 2021 / MKSR Admin

Zdieľať