PROGRAM

 

Celý program si môžete stiahnuť  TU.
Bližšie informácie o rečníkoch nájdete TU.

Pondelok 16. máj 2022

Vízie a kontexty

Záznamy a dokumentáciu programu prvého dňa konferencie nájdete TU.

 • 8:30 – 9:00
  Registrácia
 • 9:00 – 9:30
  Otvorenie 
  Sála činohry
  Natália Milanová, ministerka kultúry Slovenskej republiky
  Eduard Heger, predseda vlády Slovenskej republiky (videopríhovor)
  Ján Budaj, minister životného prostredia Slovenskej republiky
  Tetyana Filevska, kreatívna riaditeľka Ukrajinského inštitútu
  Moderuje: Michal Hvorecký
 • 9:30 – 10:15
  Prednáška
  sála činohry
  Marta Smolíková, riaditeľka organizácie Otevřená společnost (Česká republika)
 • 10:15 – 10:45
  prestávka
 • 10:45 – 12:00
  Diskusia
  sála činohry
  Kultúra po 30 rokoch samostatnosti Slovenska

Tak ako celá spoločnosť, aj slovenská kultúra prešla od vzniku samostatnej Slovenskej republiky dynamickým vývojom. Na prahu nového tisícročia sa kreativita a kultúra stali strategickými „surovinami“, ktoré sa zdajú byť na rozdiel od nerastného bohatstva nevyčerpateľné. Zámerom úvodnej diskusie je predstaviť rôzne pohľady na súčasnú kultúru, na jej miesto a úlohu, ako aj na jej potenciál pre spoločnosť a ekonomiku. Diskutujúci predstavia svoje názory na to, akým vývojom prešli kultúra a kreatívny sektor na Slovensku za posledné tri desaťročia i na funkciu a kompetencie ministerstva kultúry v súčasnosti.
Diskutujú: Fedor Blaščák, Vladislava Fekete, Jozef Kovalčik, Ilona Németh
Moderuje: Laco Oravec

 • 12:00 – 13:30
  prestávka na obed
 • 13:30 – 15:00
  Paralelné panelové diskusie
  Strategické plánovanie – synergie a prax

V štyroch paralelných paneloch sa konferencia venuje súčasným skúsenostiam zo strategických procesov pri tvorbe kultúrnych politík a synergii strategického plánovania na rôznych úrovniach. Pre úspešnosť strategického dokumentu je dôležité prepojenie na existujúce dokumenty, komunikácia s inými tímami. Zaujíma nás spolupráca medzi sektormi a rezortmi, spolupráca štátu a územnej samosprávy, spolupráca na medzinárodnej úrovni a dobré príklady zo zahraničia.
Účastníci majú možnosť pozrieť si príklady dobrej praxe, odniesť si know-how pre svoje projekty. Diskusie majú tvorcom Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu SR 2030 priniesť podnety, ako zabezpečiť, aby ich stratégia fungovala v praxi.

Panel 1
Kultúrna politika a štát – skúsenosti z medzinárodnej praxe

sála činohry
Dôležitou inšpiráciou pre kultúrnu politiku na Slovensku môžu byť aj dobrá prax a skúsenosti kolegov a kolegýň z medzinárodného prostredia týkajúce sa tvorby štátnych stratégií kultúry a kreatívnych odvetví. Diskusia sa bude týkať aj nástrojov štátnej kultúrnej politiky, ktoré sa osvedčili v iných krajinách. Budeme diskutovať o skúsenostiach s participáciou verejnosti a so sledovaním dát v kultúre pri strategickom plánovaní.
Diskutujú: Iina Berden (Ministerstvo vzdelávania a kultúry, Fínsko), Tjaša Pureber (nezávislá expertka, Slovinsko), Pavel Zingl (Ministerstvo kultúry ČR)
Moderuje: Michal Hvorecký

Panel 2
Európska spolupráca ako katalyzátor kultúrnej politiky
Operný salón
Vo sfére vplyvu na kultúrne politiky členských štátov pristupujú inštitúcie Európskej únie s rešpektom k ich suverenite a prihliadajú na regionálne špecifiká každej krajiny. Podpora kultúrnej diverzity a zdieľania kultúrnych hodnôt je motiváciou viacerých projektov iniciovaných na základe výzvy a podpory EÚ. Tie sa s prispením globálnych výziev doby pretavujú aj do spoločných cieľov a vízie celej EÚ a sú symbolom súdržnosti. Sú Slovensko a slovenská kultúra pripravené byť partnerom pri organizačne náročných a vizionárskych projektoch? V diskusii sa zameriame na skúsenosti panelistov s riadením, koncipovaním, konzultovaním i promovaním týchto projektov a iniciatív.
Diskutujú: Mária Beňačková Rišková (Nový európsky Bauhaus), Lucia Dubačová (Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026), Zuzana Duchová (Kreatívna Európa), Michal Hladký (Creative Industry Košice)
Moderuje: Zuzana Uličianska

Panel 3
Strategické smerovanie Slovenska a kultúra
Modrý salón
Kultúru nie je možné izolovať od širších politických, ekonomických a spoločenských trendov. Zámerom panela je predstaviť celkové smerovanie a najväčšie výzvy Slovenska do roku 2030, akými sú Agenda 2030, Plán obnovy a odolnosti či Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027, a hľadať medzi nimi prieniky a príležitosti pre kultúrny a kreatívny sektor.
Diskutujú: Matúš Drotár (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR), Kristína Korčeková (Úrad vlády SR), Zora Jaurová a Martin Slosiarik (Slovak Global Network), Andrej Svorenčík (Ministerstvo kultúry SR, Úrad vlády SR)
Moderuje: Laco Oravec

Panel 4
Synergie kultúrnej politiky územných samospráv
Divadelný klub
Z pohľadu zriaďovateľskej pôsobnosti zastrešujú samosprávy najvyšší počet inštitúcií pôsobiacich v kultúre a rôznymi finančnými aj nefinančnými spôsobmi podporujú aktérov v celom kultúrnom sektore. V tomto paneli budeme diskutovať, akým spôsobom môžu a majú byť skúsenosti a ambície z regionálnych stratégií odzrkadlené a prepojené pri príprave štátnej stratégie.
Diskutujú: Michal Klembara (Malý Berlín), Zuzana Révészová (Spolka, CIKE), Bohdan Smieška (KU.BA), Svetlana Waradzinová (Bratislavský samosprávny kraj)
Moderuje: Stanislav Krajči

 • 15:00 – 15:30
  prestávka
 • 15:30 – 17:00
  Otvorené fórum
  Tvorba Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030
  sála činohry

Zástupcovia prípravného tímu novej stratégie predstavia zámer, plán a motivácie svojej práce i možnosti participácie odbornej verejnosti. Predstavia organizačnú štruktúru tvorby stratégie a šírku aktérov, ktorí sú prizvaní k spolupráci. Objasnia zámer a súvislosti prechodu na výsledkovú orientáciu verejných politík. Počas diskusie dostanú účastníci a účastníčky priestor na otázky k procesu tvorby a cieľom stratégie a prepoja sa informácie zo štyroch prechádzajúcich panelových debát.
Prezentujú a diskutujú: Mária Beňačková Rišková (gestorka tvorby Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030), Matúš Bieščad (generálny riaditeľ Inštitútu kultúrnej politiky, MK SR), Dária Hamajová (vedúca oddelenia kreativity a vzdelávania MK SR, Platforma pre kultúrny a kreatívny priemysel), Stanislav Krajči a Laco Oravec (OZ Stojíme pri kultúre), Radoslav Kutaš (prvý štátny tajomník MK SR)
Moderuje: Michal Hvorecký


Utorok 17. máj 2022 

Výzvy a priority

Na spracovaní záznamu a výstupov z workshopov pracujeme.

 • 8:30 – 9:00
  registrácia
 • 9:00 – 11:30 (10:00 – 10:30 prestávka)
  Paralelné workshopy
  Pracovné skupiny k výzvam a prioritám kultúry na Slovensku

Workshop 1
Financie a infraštruktúra kultúry
Modrý salón

Aký je súčasný stav financovania kultúry, s akými problémami a výzvami je spájaná? Ako zvýšiť objem súkromných zdrojov pre financovanie kultúry? Aká je súčasná kultúrna infraštruktúra, ako by sa mala v budúcnosti rozvíjať? V diskusii sa budeme venovať aj formám fungovania kultúrnych organizácií, či už v zriaďovanej alebo nezriaďovanej pôsobnosti.

Workshop 2
Udržateľná kultúra
Divadelný klub
Ako kultúra na Slovensku dokáže čeliť novým spoločenským a prírodným výzvam a krízam? Ako môže byť v budúcnosti lepšie pripravená na pandémiu či vojnový konflikt? Ako k tomu môžu prispieť inovácie či digitalizácia? Diskusia sa bude venovať otázke udržateľnosti kultúry – kultúry, ktorá dokáže čeliť súčasným spoločenským a environmentálnym výzvam a využiť technológie pre svoj rozvoj.

Workshop 3
Ľudia v kultúre
Operný salón
Na akej úrovni je vzdelávanie profesionálov v kultúre? A aký je stav vzdelávania občanov pre budúcu aktívnu či pasívnu participáciu na kultúre? Ako je možné zlepšiť manažment ľudského kapitálu v kultúre? Ako zabezpečiť, aby v kultúre pracovali kvalifikovaní a spokojní odborníci a odborníčky, ohodnotení adekvátnou odmenou? Diskusia sa bude venovať témam formálneho a neformálneho vzdelávania, ako aj manažmentu ľudských zdrojov. 

 

 • 11:30 – 13:00
  prestávka na obed
 • 13:00 – 15:30 (14:00 – 14:30 prestávka)
  Paralelné workshopy
  Pracovné skupiny k výzvam a prioritám kultúry na Slovensku

Workshop 4
Dáta v kultúre
Divadelný klub

Je možné merať výsledky kultúry? Ako môžeme identifikovať, aké dopady má kultúra na spoločnosť? Aký prínos môžu mať dáta v kultúre pre nastavovanie kultúrnych politík? V diskusii sa pozrieme na to, akým spôsobom vyhodnocovať výsledky a dopady kultúry. Tiež budeme hovoriť o úlohe Inštitútu kultúrnej politiky, ako aj o cieľoch a merateľných ukazovateľoch v kultúre.

Workshop 5
Inkluzívna kultúra
Operný salón

Kľúčové pojmy: znevýhodnené skupiny, národnostné menšiny, dostupnosť kultúry
Aká je ponuka kultúrnych služieb pre zástupcov menšinových skupín obyvateľstva? Aké výzvy sú spojené špeciálne s podporu kultúry národnostných menšín? Ako pripraviť kultúrnu ponuku dostupnú pre všetkých? Diskusia sa bude venovať témam inkluzívnej kultúry – dostupnej pre všetkých obyvateľov bez rozdielu.

Workshop 6
Spolupracujúca kultúra
Modrý salón

Kľúčové pojmy: medzisektorová spolupráca, štátna a samosprávna kultúra, zriadená a nezriaďovaná kultúra, prezentácia kultúry v zahraničí
Je rozmanitosť kultúry vyjadrená aj na úrovni jednotlivých spoluprác? Ako rozvíjať spoluprácu medzi jednotlivými rezortmi štátnej správy? V akom vzťahu by mala byť kultúra zriadená štátom, samosprávou a tzv. nezriaďovaná kultúra? Ako spolupracovať na lepšej prezentácii kultúry v zahraničí? Diskusia sa bude venovať spolupráci a vzájomným synergiám na viacerých úrovniach – medzisektorová spolupráca, spolupráca rôznych úrovní štátnej správy a samosprávy, spolupráca zriaďovanej a nezriaďovanej kultúry, prezentácia kultúry v zahraničí.

 • 15:30 – 16:00 prestávka
 • 16:00 – 17:00
  Diskusia a záver konferencie
  Kultúra a priority
  Operný salón

Dajú sa po ukončení konferencie kolaboratívne stanoviť a odporúčať priority pre pripravovanú stratégiu? Kedy bude jasná štruktúra materiálu predkladaného vláde SR? Akým spôsobom sa bude pracovať s materiálmi z konferencie? Ako zabezpečiť transparentnosť tvorby stratégie, no zároveň odbornosť jej prípravy a vstupov do jej tvorby? 

Na záver pracovného dňa si v plenárnom paneli zhrnieme výstupy z jednotlivých pracovných debát. Prípravný tím stratégie predstaví ďalší postup jej tvorby.

 

Posledná aktualizácia: 12. júla 2022 / Erik Vilím

Zdieľať