Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 1376/08

1.
Názov periodickej tlače: BREAK
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 31.10.2002
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: mesačník
7.
Obsahové zameranie: časopis určený predovšetkým mužom, problematika využívania voľńého času, venuje sa kariére, peniazom, cestovaniu, zdraviu, relaxu a partnerským vzťahom

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: pre ženy, mužov, rodinu
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
PUBLISHING HOUSE, a.s.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Jána Milca 6, 010 01 Žilina
IČO: 46 495 959
telefón:
email: info@publishinghouse.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
FPD CORPORATION SK, a.s.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Palisády 29/A, 811 06 Bratislava
IČO: 36 711 233
telefón:
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Ing. Pavel Poledňák
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Fatranská 11, 010 08 Žilina
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena právnej formy - 8.7.2014 2.zmena štruktúry vlastníckych vzťahov - 15.8.2014 3.zmena vydavateľa - 2.9.2015 4.zmena názvu periodickej tlače - 9.10.2015 5.zmena štruktúry vlastníckych vzťahov od 20.5.2016 6.zmena vydavateľa od 1.10.2016

<< späť na zoznam