Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 562/08

1.
Názov periodickej tlače: Eurostav
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.02.1995
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: iná periodicita
7.
Obsahové zameranie: architektúra, stavebníctvo

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: architektúra a stavebníctvo
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Nakladatelství FORUM s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Střelničná 1861/8a, 182 00 Praha - Kobylisy
IČO: 27 180 271
telefón: 00420 731 151 995
email: eva.chvalova@forum-media.cz
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Forum Media Group GmbH.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Mandichostrasse 18, Merching, 865 04 Nemecká spolková republika
IČO: DE 127480966
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena sídla vydavateľa a adresy pobytu spoločníkov - 5.2.2015 2.zmena vydavateľa od 1.1.2021

<< späť na zoznam