Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 1841/08

1.
Názov periodickej tlače: TÝŽDEŇ
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 06.12.2004
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: týždenník
7.
Obsahové zameranie: spoločenský informačný týždenník

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: magazínový formát
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
W PRESS, a.s.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Partizánska 2, 811 03 Bratislava
IČO: 35 907 266
telefón: 02/59 30 36 11
email: tyzden@tyzden.com
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
MUDr. Rudolf Zajac
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Jozefa Kronera 2, 811 05 Bratislava
IČO:
telefón:
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Štefan Hríb
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Konventná 8, 811 03 Bratislava
IČO:
telefón:
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
JUDr. Roman Kvasnica
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Štefánikova 29/A, 921 01 Piešťany
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena sídla - 20.05.2008 2.zmena štruktúry vlastníckych vzťahov - 16.2.2011

<< späť na zoznam