Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 2061/08

1.
Názov periodickej tlače: SCIENCE & MILITARY
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.01.2006
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: anglický
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: 2 krát ročne
7.
Obsahové zameranie: humanitné a sociálne vedy, manažment, prírodné vedy, technické vedy, vojenské vedy, bezpečnostné vedy

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: iné
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 37 910 337
telefón: 0960/423 065
email: anna.romancikova@aos.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

---
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena jazyka vydávania - 25.9.2009

<< späť na zoznam