Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 2225/08

1.
Názov periodickej tlače: TV Svet
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 12.06.2006
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: týždenník
7.
Obsahové zameranie: magazín pre širokú verejnosť, prehľad programov televíznych staníc, novinky zo sveta filmu a televízie, recenzie filmov, recepty, zábava

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: programový pre televíziu a rozhlas, kiná
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Petit Press, a.s.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO: 35 790 253
telefón: 02/59 23 35 00
email: tvsvet@tvsvet.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Prvá slovenská investičná skupina a.s.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
IČO: 00 699 977
telefón: 02/59 23 31 01
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Media Development Investment Fund, Inc.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
37 W 20th St, New York, NY 100 11, Spojené štáty americké
IČO: 2356465
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena sídla vydavateľa - 26.8.2008 2.zmena štruktúry vlastníckych vzťahov - 6.7.2009 3.zmena periodicity - 1.1.2013 4.zmena štruktúry vlastníckych vzťahov od 4.11.2014 5.zmena sídla spoločníkov - 24.9.2018 6.zmena štruktúry vlastníckych vzťahov - 6.9.2021

<< späť na zoznam