Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 818/08

1.
Názov periodickej tlače: FAB foto auto box
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.12.1998
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: dvojmesačník
7.
Obsahové zameranie: motorizmus

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: šport a motorizmus
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
FAB Co., s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Poľná 2, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 36 647 667
telefón: 048/41 32 562
email: fab@fab.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Róbert Briš
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Poľná 2, 974 05 Banská Bystrica
IČO:
telefón: 0905/210 189
email: fab@fab.sk

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Marian Výboch
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Severná 15, 974 01 Banská Bystrica
IČO:
telefón: 0905/216 575
email: vyboch@fab.sk
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena názvu PT a vydavateľa - 7.7.2006 2.zmena periodicity vydávania na dvojmesačník - 12.6.2023

<< späť na zoznam