Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 1504/08

1.
Názov periodickej tlače: Michalovské noviny
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.09.2003
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: regionálny
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: iná periodicita
7.
Obsahové zameranie: reklama, poradenstvo

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: inzertné a propagačné
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Reklama Boka, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Topolianska 12, 071 01 Michalovce
IČO: 47 655 801
telefón: 0903/641 265
email: michal1@michal1.sk, boka@michalovskenoviny.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Ing. Marek Boka
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Topolianska 12, 071 01 Michalovce
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena sídla vydavateľa - 5.9.2008 2.zmena názvu periodickej tlače - 3.2.2010 3.zmena názvu periodickej tlače - 18.9.2013 4.zmena vydavateľa od 25.5.2015 5.zmena periodicity vydávania na dvojmesačník - 9.6.2017 6.zmena periodicity vydávania na občasník - 26.7.2021

<< späť na zoznam