Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 109/08

1.
Názov periodickej tlače: Trenčiansky Garant
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 25.09.2002
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: krajský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: mesačník
7.
Obsahové zameranie: reklamno-inzertný

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: inzertné a propagačné
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: fyzická osoba - podnikateľ
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Janka Roková - GARANT
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Bottova 866/64, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 32 292 902
telefón: 0905 294 085
email: info@tn-garant.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

---
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena miesta podnikania od 12.2.2015 2.zmena periodicity vydávania na mesačník - 2.1.2020

<< späť na zoznam