Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 233/08

1.
Názov periodickej tlače: Dunajskostredský hlásnik / Dunaszerdahelyi Hírnök
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.05.1994
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: regionálny
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský/maďarský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: iná periodicita
7.
Obsahové zameranie: informácie zo života mesta

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
noviny: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: regionálne
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Perfects, a.s.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Alžbetínske nám.1203, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 00 588 105
telefón:
email: rajkovics@perfects.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Mesto Dunajská Streda
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Hlavná ulica 50/16, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 00 305 383
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena vydavateľa od 1.1.2016 2.zmena periodicity vydávania na 11x ročne - 17.10.2019

<< späť na zoznam